Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

24 oktober 2012

Kemikalieinspektionen föreslår nya undantag från förbudet mot kvicksilver

Sedan den 1 juni 2009 gäller i Sverige ett generellt förbud mot kvicksilver. För att ge olika verksamheter där kvicksilver används möjlighet att hitta alternativ gäller sedan tidigare ett antal tidsbegränsade undantag. Eftersom flera av undantagen löper ut vid årsskiftet har Kemikalieinspektionen gjort en översyn av dem och föreslår nu vissa ändringar.

Förslagen i korthet:

  • Undantagen för användning av kvicksilver för tillverkning av amalgam, och viss användning av amalgam förlängs.
  • Undantaget för analys av COD (mått på den teoretiska syreförbrukningen i ett vattenprov) begränsas och gäller inte längre för analys av avloppsvatten från allmänna VA-anläggningar.  För analys av övrigt avloppsvatten förlängs undantaget.
  • Undantaget för analys samt forskning och utveckling inom medicinsk diagnostik förlängs.

Samtliga förlängningar gäller till och med 2014.

Förslaget innebär även följande ändringar:

  • Om dispens beviljas för användning i enskilda fall får kvicksilver säljas till den som beviljats dispens. Det är bara användaren som behöver ansöka om dispens.
  • Antika speglar undantas från förbudet mot utsläppande på marknaden.
  • Ett generellt undantag från förbudet införs för befintliga tillstånd till miljöfarlig verksamhet som kräver kvicksilveranvändning.

Förslaget till dessa ändringar skickas nu på remiss. Efter beslut kommer ändringarna att föras in i Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS 2008:2.

Dentalt amalgam

Enligt Socialstyrelsens vetenskapliga råd i odontologisk materialvetenskap behövs amalgam för tandfyllning på patienter som har mycket dålig tandhygien. Arbetet ut-förs under narkos. Problemet med plastmaterial är att tandytan måste vara helt torr då fyllningen sätts på. Tandköttet på dessa patienter blöder vid minsta beröring och därför går det inte att hålla tanden torr. Detsamma kan gälla patienter som är tungt medicinerade. För andra patienter, t.ex. dementa patienter, går det inte att förklara att de inte får beröra tanden med tungan. Den senare patientgruppen sövs inte eftersom det görs i undantagsfall pga. risken med narkos. Enligt Socialstyrelsen planeras en fördjupad analys av amalgamanvändning inom undantaget troligen under 2013. Denna fördjupade analys kan därefter utgöra underlag för en eventuell omprövning av undantaget för amalgam vid senare tillfälle.

Utifrån bedömningen ovan kan ett fortsatt undantag för väl avgränsad användning av amalgam i tandvården behövas. En lämplig tidsram för ett fortsatt undantag kan vara 2-3 år eftersom det finns ett kontinuerligt behov av översyn av användningen samt utvecklingen av alternativa metoder eller material. Ett fördjupat underlag från Social-styrelsen kommer troligen också att tas fram under 2013. En lämplig tidsbegränsning för ett fortsatt undantag kan därför vara t.o.m. år 2014.

Källa: Kemikalieinspektionen

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev