–   Vi har lagt ner ett omfattande arbete och lärosätet har gjort stora satsningar för att kunna säkrat utbildningens kvalitet. Att det inte räckte är förstås en stor besvikelse, säger Gunilla Klingberg, dekan vid Odontologiska fakulteten.

Malmö universitet fick i juni sex månader till att komplettera sin ansökan om examensrättighet för tandhygienistexamen. Bedömargruppen menade då att det inte säkerställs att studenter efter avslutat utbildning uppnår examensmålen. Den sammantagna lärarkompetensen ansågs inte heller tillräcklig.

Sedan dess har Odontologiska fakulteten gjort en stor satsning inom oral hälsa. Strategiska medel har avsatts för flera doktorandtjänster och rekryteringar av lärare. En forskarskola i oral hälsa har startats där fem forskarstuderande, alla med tandhygienistexamen, deltar. För att stärka en framtida tandhygienistutbildning har det vidare ingåtts en avsiktsförklaring om samverkan med Högskolan Kristianstad och Karolinska Institutet.

Men enligt det nya beslutet är bedömningsgrunderna Personal samt Säkring av examensmål inte tillfredsställande. Bedömargruppen anser bland annat att universitetet inte kunnat visa att rekryteringar av lärare inom professionen är fullt genomförda till starten av utbildningen.
Samtliga övriga bedömningsgrunder bedöms vara tillfredställande.

–  Vi kommer fortsätta den stora satsning vi har påbörjat för att utveckla både treårigt tandhygienistprogram och en forskningsmiljö inom området oral hälsa. Nu ska vi analysera underlaget. Målet är att lämna in en ny ansökan, säger Gunilla Klingberg.

Text: Magnus Jando

Källa: Malmö Universitet