Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Munskölj – innehållande CPC minskar mängden SARS-CoV-2 med 99%

In vitro-studier som SUNSTAR har gjort visar att munskölj som innehåller CPC minskar mängden SARS-CoV-2 med mer än 99,9 %. Munskölj som innehåller CPC kan inaktivera coronaviruset inom 30 sekunder efter att ha kommit i kontakt med det. 

De nya in vitro-studierna visar att munskölj som innehåller 0,05% CPC (Cetylpyridinium klorid) effektivt minskar antalet/mängd SARS-CoV-2 med mer än 99,9%, inom 30 sekunder efter exponering. Denna studie genomfördes på uppdrag av Sunstar Inc. och Sunstar Suisse SA av en oberoende, internationellt ackrediterad testanläggning, QTEC Services i Tokyo Japan [1].

I denna studie blandades olika CPC-produkter med en lösning som innehöll SARS-CoV-2 och inkuberades i 30 sekunder, varefter virusmängden mättes. Alla munskölj som innehöll 0,04 % till 0,3 % CPC minskade virusmängden med mer än 99,9 %.

Dr Tsutomu Takatsuka, Senior Executive Officer, Global R&D på Sunstar förklarar:

”De preliminära testresultaten styrker det arbete som tidigare gjorts vilket visar att CPC minskar mängden virus, SARS-CoV-2. Detta tyder på att användning av munskölj innehållande CPC skulle kunna vara en ytterligare åtgärd för att minska virusöverföring av SARS-CoV-2.”

Naturligtvis behöver dessa preliminära in-vitro-uppgifter ytterligare studeras, och vi kommer att undersöka dess potential.

Dessa preliminära testresultat visar att användning av munskölj med CPC-effekt skulle kunna ha en viktig roll i förebyggande syfte, det vill säga: att minska virusöverföringen vid COVID-19.

Minska risken för COVID-19 överföring under tandvårdsbehandling
Även om sannolikheten att munnen ska vara den viktigaste infektionsvägen för SARS-CoV-2 inte är stort visar sig infekterade SARS-CoV-2-patienter ofta ha höga halter av viruspartiklar i munnen [2].

Strax efter utbrottet av COVID-19 pandemin, ungefär mars 2020, föreslogs att sköljning med en antibakteriell munskölj skulle vara ett effektivt sätt att minska mängden virus i munnen. Där Cetylpyridiniumklorid (CPC) var en av de föreslagna ingredienser som skulle vara effektiv mot SARS-CoV-2. Vetenskapliga rön som stödde effekten av CPC eller CPC-innehållande produkter gentemot SARS-CoV-2 saknades dock tills nyligen.

Preliminära resultat från Sunstar och andra tyder på att munskölj som innehåller CPC-system avsevärt kan minska virusmängden. [1], [3], [4] Detta är särskilt viktigt då betydande mängder aerosoler kan spridas under tandläkar-/tandhygienistbehandlings åtgärder, vilket kan utgöra risk för tandvårdspersonal och patienter. Därför kan reducering av antalet SARS-CoV-2 i saliven hos de infekterade patienterna vara en av de viktigaste metoderna för att minska risken för COVID-19 överföring under behandlingen.


Anpassad från Peng, Peng, Xian et al ”Överföringsvägar 2019-nCoV och kontroller i tandläkarmottagning” International Journal of Oral Science (2020).

Professor Magda Mensi, vid periodontologiavdelningen vid universitetet i Brescia i Italien förklarar: ”Användningen av en CPC-innehållande munskölj är det mest evidensbaserade sättet att kontrollera korsinfektioner i tandläkarmottagningen samtidigt som alla säkerhetsåtgärder följs noggrann, d.v.s. användning av handdesinfektion, socialt avståndstagande och att bära ansiktsmask. Vi vet att CPC kan ha en varaktigare effekt ( några timmar, som kan garantera skyddsåtgärder under behandlingen). Jämfört med H2O2 ”

Hon tillägger :

”Vi har redan CPC-innehållande munskölj tillgängliga på marknaden och vi vet att de är effektiva för att minska aerosoler (både viral och bakteriell) samt att kontrollera infektionen under behandlingen. Vi vet också, från litteraturen, att CPC tolereras bra även i hemmiljön i postterapeutiskt behandlandesyfte, när detta behövs. Vi välkomnar att ha en produkt för terapi före och efter behandling, samt för förebyggande av korsinfektioner”.

CPC kan neutralisera viruset upp till 6 timmar efter användning av munskölj innehållande CPC hos COVID-19-patienter
Testresultaten, från Sunstar, på CPC styrker in vitro-arbete som utförts i Storbritannien [3], [4] och in vivo-arbete i Singapore [5].

Forskare vid Singapores National Dental Research Institute (NDRIS) åtog sig den första randomiserade kliniska studien någonsin för att undersöka effekten av kommersiella munskölj på SARS-CoV-2 hos COVID-19-patienter.

I studien, som ännu inte har granskats eller publicerats i en medicinsk tidskrift men finns på en preprintserver, rekryterades COVID-19-positiva patienter från Singapore General Hospital (SGH) och tilldelades slumpmässigt – PI, CHX, CPC och vatten som kontroll. Salivprover samlades in vid start och vid 5 min, 3h och 6h efter applicering av munskölj/vatten, och utsattes sedan för SARS-CoV-2 RT-PCR analys. Studien fann att CPC-innehållande munskölj kan: [5]

  • Minska mängden SARS-CoV-2 i saliven inom 5 minuter efter användning av CPC-munskölj jämfört med vatten, och att
  • Effekten kvarstår 6 timmar efter sköljning, detta visar hur effektiv CPC är för att minska mängden SARS-CoV-2 i saliven hos COVID-19 patienter

Dr Seneviratne och Sim Xiang Ying konstaterar ”att minska mängden/koncentrationen av SARS-CoV-2 i saliv hos infekterade patienter kan vara en av de viktigaste metoderna för att minska risken för COVID-19 överföring under tandläkarbesöket”.

Hälsomyndigheter som European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) [6], US Centre for Disease Control and Prevention (CDC) [7] och Australian Dental Association (ADA) [8] har faktiskt alla rekommenderat förfarandet av pre-munsköljning, utan att ha så mycket starka kliniska bevis på själva SARS-CoV-2. Preliminära resultat från Singapore och andra ställen tyder på att dessa bevis nu är på väg, och eftersom alla visar samma resultat är det mycket sannolikt att pre-munsköljning kan bli praxis i tandläkarmottagningar världen över.

Är munhålan relevant i SARS-CoV-2 pandemi?
Det är redan känt att SARS-CoV-2 inträder värdceller via sina spikproteiner (S-glykoprotein) och att angiotensin-konverterande enzym2 (ACE2) är målreceptorer. Med hjälp av S-glykoprotein binder viruset till ACE2-receptorn och tar sig in i cellen [9].

Hao Xu vid den kinesiska Akademin för medicinska vetenskaper i Sichuan skriver i Nature journal: ”International Journal of Oral Science” att Kina upptäckte att ACE2 uttrycks på epitelceller i munslemhinnan samt i rikliga mängder på tungans epitelceller. Xu och medförfattare drar slutsatsen att detta tyder på « att munhålan är en potentiellt hög risk för SARS-CoV-2 smitta och en bra anledning till den framtida förebyggande strategin hos tandläkarkliniker samt i det dagliga livet » [10].

I en litteraturstudie om SARS-CoV-2, COVID-19, munhåla och antibakteriella medel, upptäckte David Herrera vid universitetet i Madrid att mängden SARS-CoV-2 i munnen är associerad med svårighetsgraden av COVID-19, och en minskning av mängden virus i munnen skulle därför kunna associeras med en minskning av svårighetsgraden. Författarna drar slutsatsen att « en minskning av mängden virus i munnen skulle begränsa mängden virus som sprids och därmed minska risken för smitta » [11]. Detta är en mycket viktig faktor och det krävs mer forskning för att öka vår kunskap/förståelse för den möjliga kopplingen mellan den orala virusmängden, svårighetsgraden och överföringen av COVID-19.

Hur inaktiverar CPC-systemet SARS-CoV-2?
CPC:n fungerar genom att bryta ner SARS-CoV-2 skyddande hölje. Coronavirus inklusive SARS-CoV-2 är omgivna av ett lipidmembran som innehåller ”proteinspikar” som ansvarar för infektionen [9]. CPC:s antivirala effekt innebär en snabb upplösning av det virala lipidmembranet [5], [11].

Förebyggande munsköljning – Nytt sätt att tänka inom tandvården
Tandvårdspersonal verkar vara en av de största riskgrupperna som kommer i kontakt med SARS-CoV-2. Tandläkarmottagningar utsätts för SARS-CoV-2 infektion på grund av ansikte mot ansikte-kommunikation och exponering för saliv, blod och andra kroppsvätskor samt på grund av hantering av vassa instrument, varnar två nyligen publicerade utskrifter i International Journal of Oral Science och i Journal of Dental Research [12], [13].

Detta är en befogad oro. Enligt en studie som genomfördes av Hong Kong’s Laboratory for Emerging Infectious Disease vid University of Hong Kong upptäckte man en förekomst av SARS-CoV-2 i saliven hos 91,7% av COVID-19-patienter, och en virusmängd på 3,3 × 106 kopior/ml [14].

Anne L. Wyllie, Yale, bekräftar i New England Journal of Medicine att man hittat högre koncentration av SARS-CoV-2 i saliven än i nasofaryngeala svabbprov [15].

Wyllie AL, Moore AJ et al.” Saliv eller Nasofaryngeal svabb Exemplar för detektion av SARS-CoV-2. N Engl J Med.2020. Sidan 2″

Det verkar vara så att saliv kan medföra risk för överföring av COVID-19, antingen via direkt kontakt eller indirekt kontakt med kontaminerade föremål, och därför är lämpliga åtgärder för infektionskontroll hos tandläkarkliniker nödvändiga.

Följaktligen kan minskning av virusmängden, COVID-19, och/eller potentiella COVID-19-patienter vara en av de viktigaste metoderna för att förhindra överföring av COVID-19 hos tandläkarpraktikerna.

Professor Magda Mensi, of the Periodontology Department of the University of Brescia in Italy sammanfattar detta: ”Jag tror att användningen av CPC bör genomföras i den dagliga rutinen på grund av dess påverkan på SARS-CoV-2. Vi behöver fler studier för att bekräfta effektiviteten av CPC för smittförebyggande syfte vid behandling av asymtomatiska patienter, men en sak är säker – detta är den bästa metod vi har haft hittills, munsköljning i förebyggande syfte”.

Studier om munskölj: vad är nästa steg?
Dr Richard Stanton och kollegor vid Cardiff University som nyligen avslutat en in vitro-studie på olika munskölj som innehåller CPC3, kommer att fortsätta sitt arbete och planerar en klinisk prövning vid University Hospital of Wales som kommer att undersöka hur effektivt olika munskölj kommer att kunna minska mängden coronavirus som finns i saliven hos COVID-19-patienter [16].

Även Stuart Gansky of the University of California San Francisco’s (UCSF) School of Dentistry planerar en studie med titeln « Effect of Antiseptic Mouthwash/Gargling Solutions and Pre-procedural Rinse on SARS-CoV-2 Load (COVID-19) » [17].

Detta kommer att vara en randomiserad blind kontrollerad parallell studie som omfattar 150 COVID-19 patienter. Målet är att ytterligare utvärdera effekten av olika receptfria antiseptiska munskölj, jämfört med destillerat vatten som kontrollgrupp, i försök att minska antalet SARS-CoV-2.

Dessutom kommer studiedeltagarnas kliniska symtom, svårighetsgraden av symtom, bedömas under dessa 4 veckor. Detta för att kunna se om det finns ett samband mellan mängden virus i munhålan och svårighetsgraden av COVID-19-symtom. Denna studie kommer att bidra till att förbättra vår förståelse av förhållandet mellan munnens mottaglighet för SARS-CoV-2 och progressionen av COVID-19.

Legend

[1] QTEC Services in Tokyo Japan. Test according to EU “Standard Practice to Assess the Activity of Microbicides against Viruses in Suspension” (E1052-20), and American Society for Testing and Materials (ASTM) standards. Commissioned by Sunstar Inc. and Sunstar Suisse SA, Dec 2020

[2] Xu Hao, Zhong Liang et al « High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa” International Journal of Oral Science, 24 Feb 2020

[3] Evelina Statkute, Richard Stanton et al ”Brief Report: The Virucidal Efficacy of Oral Rinse Components Against SARS-CoV-2 In Vitro”  bioRxiv preprint, November 13 2020

[4] Green, A. et al “In vitro assessment of the virucidal activity of four mouthwashes containing Cetylpyridinium Chloride, ethanol, zinc and a mix of enzyme and proteins against a human coronavirus, bioRxiv preprint, 2020

[5] Seneviratne Chaminda J., Sim Xiang Ying J. et al “Efficacy of commercial mouth-rinses on SARS-CoV-2 viral load in saliva: Randomized Control Trial in Singapore” medRxiv preprint; September 18, 2020

[6] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Infection prevention and control in dentistry in EU/EEA Countries

[7] US Centre for Disease Control and Prevention (CDC) “Guidance for Dental Settings » Updated Aug 28, 2020

[8] Australian Dental Association (ADA) « ADA COVID-19 Risk Management Guidance » Last updated 4 Aug 2020

[9] Jinsung Yang, David Alsteens et al “Molecular interaction and inhibition of SARS-CoV-2 binding to the ACE2 receptor” Nature Communications, volume 11, Article number: 4541, 2020

[10] Xu Hao, Zhong Liang et al « High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa” International Journal of Oral Science, 24 Feb 2020.

[11] Herrera D, Serrano J, RoldánS, Sanz M. Is the oral cavity relevant in SARS-CoV-2 pandemic?. Clinical oral investigations. 2020 Aug;24(8):2925-30, 2020.

[12] Peng, Xian et al “Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice” International Journal of Oral Science 12:9, 2020

[13] Meng L, Bian Z  et al “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine”, Journal of Dental Research, March 12 2020

[14] To KK-W, et al. “Consistent detection of 2019 novel coronavirus in saliva”; Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America, July 28, 2020

[15] Wyllie AL, Moore AJ et al.”Saliva or Nasopharyngeal Swab Specimens for Detection of SARS-CoV-2. N Engl J Med.2020. Page 2”

[16] Evelina Statkute, Richard Stanton et al  ”Brief Report: The Virucidal Efficacy of Oral Rinse Components Against SARS-CoV-2 In Vitro”  bioRxiv preprint, November 13, 2020

[17] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04409873

Källa: Sunstar

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev