Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

11 juli 2013

Nationell plattform för jämlik hälsa och vård

Hälsan i Sverige har en positiv utveckling – men inte för alla. Trenden visar på ökande ojämlikhet inom hälsa och vård i Sverige.

Jämlik hälso- och sjukvård innebär att alla ska få bemötas och få vård och behandling på lika villkor oavsett bland annat kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, personliga egenskaper, bostadsort, utbildning eller social ställning.

Gemensam satsning

För att vända trenden behövs en gemensam satsning med delat synsätt och angreppsmetoder från alla aktörer inom vården. DO har därför tillsammans med SKL, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Vårdförbundet, Kommunal, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening bildat en nationell, myndighets- och organisationsövergripande plattform för jämlik hälsa och vård.

Fler som stödjer

Andra myndigheter och nationella aktörer som står bakom plattformen är: Handisam, Reumatikerförbundet, Svenska Diabetesförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Nätverket Hälsofrämjande sjukvård, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Svenska Barnmorskeförbundet, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Sveriges Tandläkarförbund, Nätverket Hälsa och Demokrati, Nätverket Uppdrag Hälsa.

Konferens

Den 21 mars 2014 hålls en nationell konferens om jämlik vård då bland annat resultat från lärandeprojektet Vård på lika villkor presenteras.

Några exempel på ojämlikheter i hälsa och vård

  • HBT-personer som grupp undviker i högre utsträckning än majoritetssamhället att söka vård trots större vårdbehov.
  • Dödligheten är i behandlingsbara sjukdomar är betydligt högre hos grundskoleutbildade jämfört med högskoleutbildade.
  • Brist på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning riskerar att utestänga dem från att söka vård på samma villkor som övriga befolkningen.

Läs mer i Nationell plattform för jämlik hälsa och vård (pdf)

Källa: Diskrimineringsombudsmannen (DO)

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev