Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Radiometrar – ett värdefullt verktyg om det mäter rätt

En dental radiometer utgör en viktig del av tandvårdens arsenal av precisionsverktyg, speciellt utformad för att mäta ljusintensiteten hos olika härdningslampor. Denna teknologi är avgörande för att säkerställa att ljushärdande material polymeriseras korrekt, vilket i sin tur garanterar hög kvalitet på fyllningar och restaureringar.

Genom att erbjuda snabb och exakt mätning av ljusintensitet (uttryckt i mW/cm²) hos olika lampor, inklusive LED, halogen och plasma, möjliggör dentala radiometrar en effektiv kvalitetssäkring i tandvårdsmiljön. Tandläkare och tandsköterskor kan därigenom undvika postoperativ känslighet och säkerställa optimal polymerisering av patientens material. Dessutom erbjuder dessa enheter enastående mobilitet och användarvänlighet, vilket gör dem till oumbärliga verktyg för daglig klinisk användning. Med sin lätta och bärbara design kan dentala radiometrar enkelt tas med till olika behandlingsrum för att snabbt och smidigt kontrollera ljusintensiteten hos olika härdningslampor, vilket ytterligare understryker deras betydelse inom modern tandvård.

En dental radiometer är en förenklad och mindre exakt version av ett sofistikerat laboratorieinstrument som används för att mäta ljusflöden. Dentala radiometrar gör inte en exakt mätning av mängden ljus från en härdljuslampa och är inte rätt verktyg för att jämföra olika lampor eller för att förutsäga deras prestanda. Det finns två anledningar till den här bedömningen. Den första är att detektorn i en typisk radiometer bara testar en del av härdljuslampans ljusflöde och att instrumentet sedan beräknar den totala ljusintensiteten baserat på det resultatet. Då ljusflödet hos de flesta härdljuslampor är mycket inhomogent kan värdet på ljusintensiteten (irradiansen) variera avsevärt mellan olika områden på ljusledarspetsen. Det innebär att det antagna totala ljusintensitetvärdet påverkas av vilket område som omfattas av testningen. Dentala radiometrars känslighet för vissa ljusvåglängder kan också vara reducerad. Det kan bero på att detektorn inte har samma responsivitet vid alla ljusvåglängder, eller för att filter ofta placeras framför detektorn för att avsiktligt blockera vissa våglängder. Det innebär att även relevanta våglängder från härdljuslampan kan blockeras. Detta är viktigt att veta när man mäter härdljuslampor som levererar ett brett ljusspektrum, eftersom en del av det ljusflödet kommer att blockeras av filtret. De här här värdena kommer därmed inte att exakt visa härdljuslampans ljuseffekt över hela lampans våglängdsspektrum. Härdlampor med plasmabåge (PAC), resp. av LED-typ med brett våglängdsspektra, påverkas mest av den här filtreringseffekten.

Inuti en Demetron LED- radiometer (b ovan)

Huvudkomponenterna i en typisk dental radiometer är diffusorer, filter, en detektor och en display omslutna av ett hölje. Displayen kan ge en falsk känsla av noggrannhet, särskilt om den är av digital typ. En avläsning med ett exakt värde på 927 mw/cm2 kan ge intryck av noggrannhet, men kan också vara ±20 % (±185 mw/cm2) från det korrekta värdet.

pastedGraphic.png

Ingångsöppningen

Ljuset kommer in i mätaren genom en ingångsöppning i höljet. Ingångsöppningens storlek och form är det första som begränsar hur mycket ljus som når detektorn. Om man flyttar runt en härdljuslampas ljusledarspets över ingångsöppningen på radiometern ser man ofta stora variationer på ljusintensitetvärdena som visas. Det beror på att mätaren beräknar ljusintensiteten baserat på hur mycket ljus som kommer in genom ingångsporten. För att det avlästa värdet ska bli en noggrann avbildning av ljusstyrkan över hela spetsen skulle ljusflödet behöva vara homogent. Det är emellertid väl känt att det inte motsvaras av normalfallet, se nedan. Om en härdljuslampa har en ”hotspot” (ställe med mycket starkt ljusflöde), och denna hotspot befinner sig över mätarens ingångsöppning, kommer radiometern felaktigt beräkna ett högre värde på ljusintensiteten än om allt ljuset fångades in och ljusintensiteten beräknades för ljusledarspetsens hela area. Sådana här ställen med hotspots respektive coldspots (svagt ljusflöde) är kliniskt relevanta eftersom de påverkar hur väl kompositmaterialen härdas, både på ytan och inuti. Att vidare mäta ljusflödet direkt vid ljusledarspetsen (vid ett avstånd på 0 mm) är inte en tillförlitlig indikator på lampans prestanda när den används på tandvårdskliniken, eftersom det sällan går att härda kompositer så nära som 0 mm. Ljusintensiteten från vissa lampor kan avta snabbt, även på så korta avstånd som 10 mm. De ovanstående strålprofilerna visar avvikelserna över ljusledarspetsen på en Elipar S10, en Sapphire Plus, en SmartLite Max och en Bluephase Style. 4 mm cirklarna visar skillnaderna i medelspektrum i de här områdena. 4 mm motsvarar diametern på den metallform som används vid mätning av härddjup enligt ISO 4049. 

Diffusorerna

Eftersom det är känt att ljus som kommer in i radiometern innehåller områden med hög respektive låg intensitet har radiometern diffusorer som ska försöka sprida ljuset innan det når detektorn. De här diffusorerna förväntas göra det ljus som når detektorn representativt för allt ljus som kommer in genom ingångsöppningen, men det tar inte hänsyn till strålinhomogeniteten över hela ljusledarspetsen. 

Filtren

Ljuset kan därefter gå igenom ett flertal filter. De här filtren reducerar selektivt ljus av vissa våglängder. Antalet och typen av filter varierar mellan olika radiometer-varumärken. I vissa fall kan ljusvåglängderna från de violetta (400 till 420 nm) LED-chipen i en härdljuslampa nästan helt filtreras bort innan de når detektorn. Av den anledningen kan det förekomma att ljus som är avsett att härda några av de alternativa fotoinitiatorerna i vissa kompositer, inte omfattas av ljusintensitetvärdet som visas av radiometern.

Detektorn (en fotodiod)

 Ljusfotonerna når slutet av sin resa när de slår i detektorn. Detektorn är mindre än ingångsöppningen och detektorns sensitivitet för olika våglängder är inte likformig. Det är en anledning till att vissa dentala radiometrars ljusintensitetmätvärden för härdljuslampor med brett våglängdsspektra är mindre exakta. Grafen här nedanför visar VALO:s relativa spektralfördelning. Som jämförelse motsvarar den prickade linjen spektralfördelningen hos en vanlig härdljuslampa med en emissionstopp. Arean under VALO:s spektrum har en mörkare eller ljusare skuggning beroende på hur känslig detektorn är för ljus vid den våglängden. Ju ljusare skuggning, desto mindre känslig är detektorn.

Den här grafen visar att ju bredare våglängdsområde lampan har, desto större är variationen i detektorns känslighet. Det betyder att detektorn är mindre känslig för det totala ljusflödet från härdljuslampor med brett våglängdsspektrum och violetta LED-chip, än den är för LED-härdljuslampor med en enda emissionstopp, såsom Elipar S10. Det beror på att det violetta ljuset som kommer ut från VALO inte kan detekteras av enkla radiometrar och sålunda inte räknas med till fullo i det visade ljusintensitetvärdet. 

Nyttan med en radiometer

Det är känt att prestandan hos halogenlampor (kvarts-wolfram-halogen) och plasmabågelampor med tiden försämras. Det beror på att de interna filtren och ljuskällan åldras. Dessutom kan försämring av reflektorn, autoklavering av ljusledarna, exponering av ljusledaren för vissa desinfektionsmedel samt fastklibbad debris på ljusledarspetsen också leda till signifikant minskning av ljusflödet. Nyare och effektivare lysdioder medger större ljusflöde samtidigt som de arbetar vid lägre temperaturer, vilket kan förhindra att lysdioderna försämras över tid. Då VALO:s LED-chip utnyttjas till mellan en tredjedel och hälften av sin nominella förmåga, och har en effektiv keramisk värmeöverföringsenhet, kommer VALO:s lysdioder inte att överhettas och deras ljusstyrka bör inte försämras under härdljuslampans förväntade livslängd. 

I allmänhet, och som tandläkare Christensen rekommenderar, är det god klinisk sed att regelbundet kontrollera ljusstyrkan på klinikens härdljuslampor. Förutsatt att samma radiometer används för samma lampa, kan ljusintensitetvärdena användas för att övervaka eventuella åldersförändringar av lampornas ljusflöde.

FAQ Frågor och svar

 • Varför visar min radiometer ett annat värde på VALO:s påstådda ljusflöde?
  – Hela konstruktionen på den radiometer du använder som t.ex. ingångsöppningens storlek eller vilket filter och vilken detektor som ingår, har en signifikant påverkan på instrumentets noggrannhet. Betrakta inte avläsningen din radiometer visar som ett exakt värde. 
 • Vad grundar sig ert påstående om 3200 mW/cm2 på?
  – De angivna 3200 mW/cm2 kommer från det noggrannare MARC-systemet som använder en spektrometer av laboratoriekvalitet. 
 • Varför tillverkar inte Ultradent en egen radiometer?
  – Vi tycker inte det behövs eftersom det redan finns tillräckligt många mätare på marknaden som fungerar tillfredsställande för att regelbundet kontrollera härdljuslampor.

Sammanfattning

 • Mätresultaten för ljusintensitet (irradians) hos en dental radiometer är generellt inexakta.
 • Härdljuslampans ljusledarspets kan ha områden med starkt respektive svagt ljusflöde vilket kan leda till kliniskt relevanta skillnader vid härdningen. Ljusintensitetvärdet som beräknats med en radiometer är därför otillräckligt för att karakterisera ljusstyrkan hos en härdljuslampa.
 • Känsligheten för ljus av olika våglängder varierar för dentala radiometrar.6 Det betyder att ljusintensitetvärden som visas av en radiometer kanske inte innefattar allt ljus från den testade härdljuslampan, eller att delar av ljusflödet blivit felaktigt avläst.

På samma sätt som en enda pusselbit inte visar hur hela pusslet ser ut, kan en dental radiometer inte ge en fullständig bild av ljusflödet från en härdljuslampa.

 

Källa: Ultradent

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev