Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

TANDVÅRDSUTREDNING

8 september 2021

Remissvar på Tandvårdsutredningen – kända motsättningar, men idel beröm

Det är i varje fall inget slarvjobb! Om det finns någon konsensus i remisserna till den stora Tandvårdsutredningen, så är det respekten för ett grundligt utfört arbete. De flesta remittenter stöder också de grundläggande förslagen i utredningen.

Remittenterna ger i mångt och mycket tummen upp åt utredningen. ”Förslagen är mycket väl avvägda”. ”Ställer sig i allt väsentligt positiv till de förslag som presenteras i remissen”. ”Instämmer i stora drag i betänkandet”. ”Ser positivt på utredningens intention och på huvuddelen av de förslag som presenteras i utredningen.”

Men motsättningarna inom svensk tandvård avspeglas ändå i remissvaren. Precis som i samhället i stort märks motsättningar mellan privat och offentligt, mellan glesbygd och städer samt mellan profession och politiker.

200 kr för ett tandläkarbesök

De flesta politiska och administrativa remittenter tilltalades av förslaget med ett enhetligt lågt pris för ett tandläkarbesök. Organisationer som direkt arbetar med tandvård tenderade att ha invändningar. Folktandvårdsföreningen påpekar att utredningen inte är tydlig med vilka åtgärder som är förbestämda till 200 kr i den nya tandhälsoplanen. Det går exempelvis inte att få ett akutbesök för 200 kr. Tandhälsoplanen kan komma att konkurrera med Folktandvårdens abonnemangstandvård.

Privattandläkarna å sin sida, ser 200-kronan som prisreglering, som i värsta fall kan leda till att patienter med ”mer omfattande tandvårdsbehov kommer att få högre tandvårdskostnader medan patienter med mindre omfattande tandvårdsbehov kommer att få sänkta tandvårdskostnader.”

Ingen avgiftsfri tandvård för unga vuxna

De flesta remittenter gav stöd åt förslaget att föra över unga vuxna – från den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården – till det nya tandvårdsstödet. Många tyckte – i likhet med region Kalmar Län – att beslutet är ”gynnsamt ur systemsynpunkt, då det ger möjlighet att prioritera annat.” Men inte alla höll med. Landsorganisationen LO och fackförbundet Kommunal motsatte sig förslaget.

Samarbete mellan privat och offentlig tandvård

Så gott som alla remittenter anser att det är rimligt med ett bättre samarbete mellan privat och offentlig tandvård. Många påpekade att sättet på vilket detta skall göras är otydligt. Tandlöst förslag, vitsade Region Västernorrland.

”Utredningens adressering av privata vårdgivares befolkningsansvar för tandvård är för svagt formulerad i utredningen. Här bedöms lagstiftning krävas för en förändring som leder till ett ökat ansvarstagande från privata vårdgivare.”

Västernorrland är Sveriges enda vänsterstyrda region. I övriga regioner finns blocköverskridande konstellationer eller borgerliga styren.

En annan ton hörs hos borgerligt styrda region Skåne. Utredningens förslag att privat tandvård vid anmodan skall samverka med regionen i planeringen av tandvården, får kritik från Region Skåne, som anser att förslaget går längre än vad som är nödvändigt.

Det finns även skillnader mellan glesbygdens regioner och övriga. Region Jämtland Härjedalen svarar att: ”Solidaritetsprincipen i utredningen är bra men vård på lika villkor kan vara svårt där det finns brist på vårdgivare.” I klartext: ”Fin utredning, men fixa hit fler tandläkare!”

Prisreglering och finansiering

Många invände att förslagen som läggs fram är otillräckligt finansierade. Region Örebro kanske sammanfattade vad många tyckte, när de skriver:

”Det finns i denna utredning inga finansieringsförslag som kan ändra på det faktum att den privata tandvården inte har några ekonomiska incitament för att ta hand om stora patientgrupper i glesbygd, barn och unga vuxna samt vuxna med särskilda behov. Om lönsamheten minskar på grund av prisreglering blir det folktandvården som får ta hand om dessa patientgrupper, vilket i sin tur sannolikt leder till att den offentliga tandvården får sämre ekonomi.”

Praktikertjänst gav beröm, men…

Praktikertjänst berömmer utredningen i stora drag, men avvisar tydligt förslaget om prisreglering. Det kommer att ha en negativ påverkan på tillgänglighet, kompetensutveckling, administration och strukturomvandling. PTJ anser att utredningen borde berört frågor om hur framtidens tandvård ska organiseras.

Privattandläkarna är emot prisreglering…

Privattandläkarna är som väntat mot en prisreglering. Ett införande av prisreglering skulle få negativa konsekvenser för tandhälsan och öka de socioekonomiska skillnaderna. Privattandläkarna ser inte förståelse för privat tandvård i utredningen. De vänder sig emot att utredningen kritiserar den höga rörelsemarginalen inom tandvården. Småföretag – som tandläkarmottagningar – tillämpar i högre utsträckning vinstutdelning men tar ut lägre lön, påpekar privattandläkarna. De noterar också att den prisreglerade barn- och ungdomstandvården går med underskott i 13 av 21 regioner.

Folktandvårdsföreningen

Folktandvårdsföreningen – i den mån de representerar hela folktandvården – ser positivt på betänkandet, men är starkt kritiska till att ersättning som skydd mot höga kostnader inte lämnas för tandvårdsåtgärder som omfattas av abonnemangstandvård. Det kommer att drabba patienter med större tandvårdsbehov. Och det kan inte kallas för jämlik tandhälsa, skriver de.

Folktandvårdsföreningen antyder också att utredningen förmedlar en snäv bild av glesbygdsproblematiken.

 I utredningen tonas dessa problem ned och det ges en bild av att tandvårdssystemet är i balans. Denna slutsats utgår dock från en jämförelse mellan län med olika storlek. Folktandvårdsföreningen anser att utredningen inte beaktat alla fakta för att belysa glesbygdsproblematiken. I utredningen saknas viktiga parametrar såsom avstånd till närmaste vårdgivare och olikheter avseende vakansläget.

LO & kommunal

LO anser att utredningen fått ett felaktigt direktiv gällande ”befintliga budgetramar”. Även Kommunalarbetarförbundet – vände sig mot detta. Spelar utredningen ut svaga grupper mot varandra?

LO vill även ha tydligare regler och utbyggd myndighetskontroll av tandvårdsmarknaden – ”så att den ökande subventionsgraden inte ensidigt ökar vinstmarginalerna i branschen eller går till olika typer av bonussystem.”

Professionens organisationer 

Den största av professionens organisationer – Sveriges Tandläkarförbund – uttrycker besvikelse. Sveriges Tandläkarförbund ser inte att förslagen i utredningen sammantaget leder till en mer jämlik tandvård av hög kvalitet där behoven får råda. Sveriges Tandläkarförbund anser att utredningen hade kunnat bli bättre om man i högre grad involverat just Sveriges Tandläkarförbund.

”Vi har getts otillräckliga möjligheter att delge utredningen vår kunskap och erfarenhet. Vi är den organisation som samlar flest tandläkare i Sverige och med bredast representation från såväl anställda som privatpraktiserande tandläkare, tandläkare vid de odontologiska lärosätena, specialister, allmäntandläkare och studenter.”

Sveriges Tandläkarförbund är generellt kritiskt mot många av de grundläggande förslagen. Ett exempel är förslaget med besök för 200 kr, som de flesta remittenter stöder. Detta är en oviktig fråga anser tandläkarförbundet. Det kommer inte nödvändigtvis att leda till mer jämlik vård. Redan idag är barns tandvård avgiftsfri. Ändå finns det stora skillnader i barns tandhälsa. Utredningen presenterar inget övertygande underlag eller några studier rörande 200-kronorsbesökets effekter på patienters beteende- och besöksmönster. För övrigt får många patienter betala långt mer än 200 kr för att ens ta sig till tandläkaren, påpekade Sveriges Tandläkarförbund.

Även Sveriges Tandhygienistförening uttryckte besvikelse över att inte blivit tillfrågade. Företrädare för tandhygienistföreningen saknades i den expertgrupp som knöts till utredningen, skriver föreningen i sitt remissvar.

”Utredningen har utan tvekan arbetat brett och lyssnat in aspekter från hela tandvården men att tandhygienistprofessionen inte gavs möjlighet att delta i resonemangen runt konkreta förslag ser vi som en stor brist.

En förening av ett annat slag, nämligen Svensk Samhällsodontologisk förening (SSOF) fick tydligen komma till tals. Man tackar i sitt remissvar ”för utredningens inkluderande och inlyssnande arbetssätt. SSOF som förening och dess ledamöter, i sina olika roller utanför föreningen, har under utredningens gång beretts möjlighet att framföra synpunkter om det svenska tandvårdssystemets styrkor och förbättringsområden till såväl den särskilda utredaren som sekretariatet. Vår upplevelse är att många av dessa synpunkter också finns omhändertagna i utredningens bedömningar och förslag.”

Sveriges Privata Specialisttandläkarförening, slutligen vill uppmärksamma att 20–25 procent av alla barn uppvisar ett stort behandlingsbehov för tandreglering. Den skall då finansieras av landets regioner, men riskerar att bli underfinansierad. Tandregleringen är den specialitet som har störst prisavvikelse (41%) från den ”så kallade” referensprislistan. Vårdgivarna i vissa regioner får full kostnadstäckning, medan det i andra regioner ersätts mindre än hälften av den så kallade referensprislistan. I vissa regioner ersätts inte vissa tandregleringsärenden överhuvudtaget, påpekade de privata specialisttandläkarna.

Är det nya systemet enkelt och begripligt?

Region Skåne anser att vi går från ett komplext system till ett annat. Skåne förordar ”system och struktur som förenklar både för medborgare och vårdgivare”

/Dental24

Relaterat:

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Vi använder cookies

På dental24.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: dental24.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2023-06-28

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

På webbplatsen dental24.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Dental24 ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På dental24.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På dental24.se använder vi både förstahandscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies dental24.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På dental24.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Dental24 kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Dental24 använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på dental24.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: dental24.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: dental24.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: dental24.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: dental24.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: dental24.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: dental24.se

Dental24.se är ett webbforum, så kallad community, på internet som är fri att ta del av för alla besökare.

Dental24 innehar sedan oktober 2018 utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, Radio och TV. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling (GDPR) inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Vi använder s.k. cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen Dental24.se.
För mer information om cookies se här >>

Vi distribuerar regelbundet ett redaktionellt nyhetsbrev utan reklam till våra prenumeranter utan kostnad. För att möjliggöra distribution lagrar vi respektive mejladress i vårt mejl/prenumerationsprogram MailChimp. Vid varje utskick finns möjlighet att avanmäla sig från nyhetsbrevet.

Vi tillhandahåller inte prenumeranternas mejladresser till tredje part. Adresserna används endast för publicering av nyhetsbrevet i WordPress och distribution via MailChimp.

Övriga person/företagsuppgifter används endast för vår egen administration (t.ex. fakturering i FortNox samt Salesforce CRM).

Dental24 använder sig inte av lagrad information för att automatiskt följa upp eller med hjälp av algoritmer återkoppla besök gjorda på Dental24.se (s.k. programmatic marketing eller re-targeting).

Huvudansvarig utgivare och ansvarig för företagets lagrade information är Per Capita AB genom dess VD och ägare Per Ahlberg.

Önskas ytterligare information om eller annullering av lagrade personuppgifter kontakta per.ahlberg@percapita.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande.
(Senast uppdaterad 19 oktober 2021)

Dental24.se/Per Capita AB, org.nr 556763-9785