Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

28 november 2012

SACO rapport: Framtida brist på tandläkare och balans av tandhygienister

 

Tandläkare har idag mycket goda möjligheter att få jobb men inom fem år kan brist uppstå främst beroende på hög medelålder bland både allmäntandläkare (ca 40 % var 2009 över 55 år) och specialisttandläkare (ca 55 % var 2009 över 55 år). För tandhygienister väntas den balans som råder på arbetsmarknaden bestå även om fem år. En viss risk för brist på erfarna tandhygienister kan uppstå på grund av ökat behov från samhället på hälsoinriktade och förebyggande tandvårdinsatser samt pensionsavgångar.

Rapport: Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för akademiker år 2017:

Tandläkare

• Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balans

• Prognos för nyexaminerade till år 2017: liten konkurrens

• Arbetsmarknaden för erfarna idag: liten konkurrens

• Prognos för erfarna till år 2017: liten konkurrens

 

Tandläkaren utreder, förebygger och behandlar sjukdomar och skador i munhålan och det övriga käksystemet. Som tandläkare undersöker du patienterna, ställer diagnos, bestämmer vilken behandling som måste utföras och ansvarar för att behandlingen blir genomförd. I dag finns det ca 7 500 tandläkare sysselsatta i den svenska tandvården.

Arbetsmarknaden för tandläkare varierar regionalt. Medan tandläkarbrist är ett stort problem på landsbygden är bilden i storstäderna något mer splittrad. Ur ett generellt perspektiv finns det emellertid mycket goda möjligheter att få jobb för yrkeserfarna såväl som nyexaminerade tandläkare. Detta beror inte minst på den höga medelåldern bland både allmäntandläkare (närmare 40 procent var 2009 över 55 år) och specialisttandläkare (ca 55 procent var 2009 över 55 år). Stora pensionsavgångar är att vänta. På fem års sikt väntas det vara liten konkurrens om jobben både för nyexaminerade och erfarna tandläkare.

Arbetsmarknaden kännetecknas av medelstora skillnader mellan hög- och lågkonjunktur.

Prognosens osäkerhet uppskattas till 3 för både nyexaminerade och erfarna på en skala från 1 till 5, där 1 på skalan innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. På kort sikt är prognosen säker: det finns goda möjligheter för både nyexaminerade och yrkeserfarna tandläkare att få jobb. Det är dock svårt att bedöma arbetsmarknadsläget på längre sikt, eftersom efterfrågan på tandläkare påverkas av en mängd olika faktorer; från politiska beslut ifråga om finansiering till synen på tandvårdsbehov och pensionsålder samt inflödet av tandläkare från andra länder. Det blir dessutom allt vanligare att läsa till tandläkare utomlands (enligt uppgift från CSN var det läsåret 2010/2011 totalt 268 svenskar som tog studiemedel via CSN för att bekosta tandläkarstudier utomlands) och tendensen är att dessa personer återvänder till Sverige för att arbeta här. Också denna utveckling bidrar till osäkerheten i prognosen.

 

Tandhygienist

• Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: balans

• Prognos för nyexaminerade till år 2017: balans

• Arbetsmarknaden för erfarna idag: liten konkurrens

• Prognos för erfarna till år 2017: balans

 

Tandhygienister har en hälsoinriktad yrkesprofil där information om förebyggande åtgärder som munhygien, tobak och kost ges både individuellt och till grupper.

Tandhygienister arbetar också med sjukdomsbehandlande åtgärder inom karies och parodontit sjukdomarna. Idag finns det drygt 3 500 yrkesverksamma tandhygienister i Sverige.

Leg. tandhygienist är en relativt ung yrkesgrupp vars främsta arbetsområde är hälsofrämjande och förebyggande insatser inom tandvården. Det utbildas ungefär lika många tandhygienister som tandvården efterfrågar i landet.

Skillnader i tillgång på tandhygienister mellan delar av landet är dock förhållandevis stora. Viss konkurrens om jobben finns i storstäderna men sett till helheten råder balans för nyexaminerade tandhygienister.

Arbetsmarknaden för erfarna tandhygienister kännetecknas av liten konkurrens om jobben. Arbetslösheten är låg och det råder brist på yrkeserfarna tandhygienister på vissa håll.

Efterfrågan på tandhygienister kan förväntas att fortsätta öka inom tandvården vilket gör att det på fem års sikt troligen kommer att vara balans både för nyexaminerade och erfarna tandhygienister. Det finns viss risk för brist på erfarna tandhygienister på grund av ett ökat behov från samhället och individens krav på hälsoinriktade och förebyggande tandvårdinsatser samt pensionsavgångar.

Yrket är inte konjunkturkänsligt men kan komma att påverkas främst på den privata marknaden utifrån efterfrågan och tillgänglighet på tandvård.

Historiskt sett har inte arbetslöshet uppstått.

Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 för både nyexaminerade och erfarna på en skala från 1 till 5, där 1 på skalan innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. Arbetsmarknaden har historiskt sett varit god.

Mer information: SRAT, www.srat.se
Sveriges Tandhygienistförening, STHF, www.tandhygienistforening.se

Källa: SACO Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 (nov 2012)

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev