Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Underkänt för tandläkarutbildning i Jönköping – brister på flera viktiga områden

”Inte tillfredställande” blev Universitetskanslerämbetet UKÄ:s omdöme på flera områden i Jönköping Universitys ansökan. Den odontologiska institutionen bedömdes inte ha förutsättningar att utfärda yrkesexamen. Enligt UKÄ brast det även i lärarkompetens och lärarkapacitet, samt i utbildningsmiljö och resurser. Bristerna var av en sådan art att en komplettering i ansökan inte anses kunna påverka UKÄ:s beslut.


Jönköping University fick i december åter avslag på att starta en ny tandläkarhögskola. Det var Jönköpings andra avslag.

Ur Universitetskanslersämbetets bedömning

Bedömningen av ansökan har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt utifrån de krav som finns sammanställda i Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen. Uppdraget ligger inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning (Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Rapport 2016:15).

Bedömargruppen, bestående av lektorn Margareta Hultin, Karolinska institutet, lektorn och docenten Christel Larsson, Malmö universitet, studenten Matin Farzad, Malmö universitet och tandläkaren Hans Göransson, Folktandvården Sörmland AB, bedömning är att Stiftelsen Högskolan i Jönköping inte har de förutsättningar som krävs för att ge tandläkarexamen. Bedömargruppen anser att bedömningsområdena förutsättningar och utformning, genomförande och resultat inte är tillfredsställande.

UKÄ instämmer med bedömargruppen och anser att Stiftelsen Högskolan i Jönköping inte har de förutsättningar som krävs för att utfärda tandläkarexamen. UKÄ anser att de brister som föreligger inte kan avhjälpas genom att lärosätet ges möjlighet att komplettera ansökan.

Beslut i ärendet har tagits av UKÄ;s tillförordnade generaldirektören Annika Pontén efter föredragning av utredaren Oskar Kindberg i närvaro av gruppchefen Lisa Jämtsved Lundmark, verksamhetsstrategen Per Westman och kommunikatören Karl Edqvist.

Källa: Universitetskanslerämbetet UKÄ

Foto: ouch/canva

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev