Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Arbetsmiljö

11 oktober 2022

Varför är det viktigt med förutsättningar för att utföra sitt arbete med en tillfredsställande kvalitet?

God kvalitet på arbetet som utförs är ett av de mest värdefulla målen inom tandvården. Arbetet med patienter kan vara stressande, men det kan också ge arbetsglädje och en djup inre motivation när de rätta förutsättningarna är på plats.

För några år sedan genomförde jag och några kolleger en intervjustudie. Vi frågade tandläkare om vad som var viktigast för arbetsglädjen och för känslan av att ha uträttat ett gott arbete. Det helt centrala visade sig vara det odontologiska och relationella hantverket i patientarbetet, alltså själva kärnan i yrkesverksamheten.

En av de tillfrågade sa så här:

”Ja, men det är ju det som är det roligaste. Självklart. Det roligaste är när man sitter med patienten i stolen.”

En annan uttryckte sig så här om det odontologiska hantverket:

”Det är ett nöje att titta in i en mun, där olika tandläkare har arbetat och sedan kunna känna igen sina egna fyllningar … och njuta av den goda kvaliteten på det arbete som utförs”.

Andra framhävde betydelsen av relationen med patienten:

”Det kan till och med vara den uppmuntrande inre känslan när det funkar och du känner av bra vibrationer”. ”Det ger faktiskt en kick varje gång du upplever uppskattning från patienterna”.   

Hanne Berthelsen, Docent, Ledarskap och organisation 2018, Odont. Dr. 2010, Master of Public Health 2003, tandläkarexamen 1986. Verksam vid CTA – Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering. Fotograf: Nille Leander

Hanne Berthelsen, Docent, Ledarskap och organisation 2018, Odont. Dr. 2010, Master of Public Health 2003, tandläkarexamen 1986. Verksam vid CTA – Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering. Fotograf: Nille Leander

Att gå hem från jobbet med ett gott samvete

Resultaten illustrerade tydligt det moraliska engagemanget i arbetet inom organisationer som behandlar och vårdar människor. För att trivas med jobbet är det viktigt att känna att man presterar bra och har ett gott samvete. Därmed undgår man skuldkänslor och grubblerier om patienterna när man går hem från jobbet.

I en nyligen publicerad studie tog vi upp en annan aspekt, nämligen samband mellan hög arbetsbelastning och rollkonflikter å ena sidan, och stress på å andra sidan och dessutom samband mellan personalens upplevelse av vårdkvalitet på kliniken och stress. Vi analyserade enkätsvar från 1012 tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare på 99 svenska folktandvårdskliniker. Resultat visade att ju sämre personalgruppen skattade kvaliteten på arbetet, desto högre stressnivå angav den enskilde medarbetaren. Sambandet var särskilt starkt för tandläkare. För tandsköterskor såg vi dessutom att desto bättre personalgruppen skattade kvaliteten desto mindre betydde rollkonflikter för den enskilda tandsköterskans stressnivå.

Stressen hotar självkänslan

Teorin om ”Stress as an Offence to the Self” (stress som ett hot mot självet) utvecklades av den schweiziske psykologiprofessorn Norbert Semmer, som en förklaring till varför illegitima arbetsuppgifter kan leda till stress. Resonemanget bakom Semmers teori kan emellertid även användas för att förstå varför arbetskvalitet kan ha konsekvenser för både motivation och hälsa. Ett grundantagande i teorin är att människor anstränger sig för att upprätthålla en positiv självbild, alltså att det är ett grundläggande mänskligt behov att värna om självkänslan. Det innefattar både en personlig självkänsla och en social självkänsla. Därmed blir ett hot mot självkänslan påfrestande och kan leda till stress, medan en höjd självkänsla leder till trivsel och välbefinnande.

Goda värderingar ger bättre arbetsmiljö

När vi överför resonemanget till tandvården inser vi betydelsen av arbetskvaliteten. Både den personliga och den sociala självkänslan stärks genom att man känner att man gör något bra för sina medmänniskor. Omvänt gäller att arbetsvillkor som leder till tidspress minskar möjligheten att bedriva arbetet på ett kvalitativt tillfredsställande sätt i överenstämmelse med egna och andras professionella normer. Samtidigt kan tidspress minska möjligheten att ha gemensamma pauser med social interaktion, stöd och lärande. Sammantaget kan det innebära att både det personliga och sociala självet hotas. Det kan leda till stress, ohälsa och slutligen, att man söker sig bort från arbetsplatsen eller yrket. Att förena interna moraliska värderingar och värdegrund i det dagliga arbetet är således viktigt för att undvika stress samt för att uppnå ett långsiktigt, hållbart arbetsliv.

/Hanne Berthelsen, Docent, Ledarskap och organisation 2018, Odont. Dr. 2010, Master of Public Health 2003, tandläkarexamen 1986. Verksam vid CTA – Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering.

Läs mera:

(1) Berthelsen, H., Hjalmers, K., Pejtersen, J. H., & Söderfeldt, B. (2010). Good Work for dentists–a qualitative analysis. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 38(2), 159-170.

(2) Karatuna I, Owen M, Westerlund H, Berthelsen H. The Role of Staff-Assessed Care Quality in the Relationship between Job Demands and Stress in Human Service Work: The Example of Dentistry. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(19):12795.

(3) Semmer, N. K., Jacobshagen, N., Meier, L. L., Elfering, A., Beehr, T. A., Kälin, W., & Tschan, F. (2015). Illegitimate tasks as a source of work stress. Work & Stress, 29(1), 32-56.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev