Orala implantat i zirkoniumdioxid?

Professor Stig Karlsson, Institutchef vid NIOM – Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, Oslo, Norge har författat bifogad uppdatering och sammanställning av aktuellt kunskapsläge rörande användningen av dentala implantat i zirkoniumdioxid.


Dokumentet behandlar både materialets egenskaper och implantaten funktion kliniskt.

Titan och titanlegeringar har under lång tid använts som orala implantat och karaktäriseras av goda mekaniska egenskaper och god biokompatibilitet.
Detta är väl dokumenterat i laboratorieförsök med celler i kultur, djurförsök och ett stort antal kliniska studier under de senaste 40 åren.

Keramer har sedan länge ansetts vara mycket biokompatibla, men med mindre goda brott- och draghållfasthetsegenskaper. Keramiska orala implantat baserade på aluminiumoxid har tidigare funnits på marknaden, men deras mindre goda mekaniska egenskaper gav upphov till ett stort antal implantatfrakturer och andra misslyckanden efter relativt kort tid. Vidare har titan och titanlegeringar större möjligheter att utformas efter de kliniska krav som ställs för att uppnå en tillfredställande funktion och estetik vad avser de enskilda komponenterna, som ingår i en till orala implantat retinerad ersättning.

Under senare år har keramiska material med tillfredsställande fysikaliska egenskaper, baserade på zirkoniumdioxid (ZrO2) = zirconia, utvecklats. Idag kan vi inom odontologin se en kraftigt ökad användning av det som i medicinska sammanhang benämns zirkoniumdioxidkeramer. De består vanigen av yttriumstabiliserad (Y2O3) zirkoniumdioxid (ZrO2) med innehåll av hafniumoxid (HfO2). Utgångsmaterialet är metallen zirkonium.

Inom odontologin har zirkoniumdioxidkeramerna primärt fått sin användning som förstärkande skelett till helkeramiska kronor och broar, ofta i samband med CAD/CAM-produktion. När det gäller zirkoniumdioxidimplantat finns inom ortopedin viss erfarenhet vid ersättning av höftleder. En allvarlig komplikation efter några år i funktion har varit sprickbildningar och frakturer av implantaten.

Föreliggande dokument beskriver dagens kunskapsläge när det gäller användningen av zirkoniumdioxidkeramer till orala benförankrade implantat, utan att göra någon vetenskaplig värdering av biologiska eller fysikaliska egenskaper.

Tillgängliga data antyder, att biomaterial och orala implantat baserade på ZrO2 har potential för en framtida klinisk användning. Det krävs dock ytterligare studier, såväl in vitro som in vivo, och framförallt kontrollerade kliniska studier över längre tid, för att kunna rekommendera zirkoniumdioxidkeramer till generell användning vid installation av orala implantat. Det är här högst angeläget att sådana framtida kliniska studier följer de etiska och vetenskapliga krav som skall ställas för att bevisföringen är tydlig oavsett om resultaten är godtagbara eller inte. Vidare måste det, förutom att det finns ett godtagbart material, även kunna framställas så att produkten går att anpassas till de kliniska krav som finns.

I dag kan således inte behandling med orala ZrO2–baserade implantat anses bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns därför ett stort behov av ytterligare vetenskapliga studier inom ämnesområdet.
 

Källa: www.NIOM.no

Publicerad www.socialstyrelsen.se , januari 2009 

Orala zirkonumdioxidimplantat (pdf)