Påverka kunskapsluckor kring beteendepåverkande metoder

Nu har vi tandhygienister chansen att vara med att fylla kunskapsluckorna ytterligare avseende bl a beteendepåverkande metoder. Inför årets ansökning om finnansiering från Vetenskapsrådet (VR) inom medicin och hälsa, berör ett av projektbidragen kunskapsluckor inom hälso-och sjukvård. Av dessa finns ca 350 olika kunskapsluckor inom vuxentandvården. Framtagandet av detta har skett i samarbete mellan Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och VR. Via SBU:s hemsida kan man läsa vilkakunskapluckorna är inom ramen för tandvården. Av dessa finns ca 15 som berörbeteendepåverkande metoder, både avseende hälsofrämjande, standardiserade och rådgivande samtal samt kognitiv beteendeterapi riktade mot muhälso- och sjukdomsrelaterade faktorer.

Det känns roligt och inspirerande att detta område har fått en sådan uppmärksamhet inom tandvården och även forskning. Även om vi har arbetat med prevention, så finns det en hel del ytterligare att jobba med här och utifrån lite nya angreppssätt. För att kunna forska och utvärdera dessa delar, måste vi också utbilda/vidareutbilda oss i området på olika nivåer. Detta ansvar ligger på oss inom utbildningen men även på verksamheten. Genom att en av de stora nationella finnansiärerna (VR) i samsyn med SBU, ser ett behov av att forska kring dessa frågor, visar det att området är av stort intresse. Nu har vi möjlighet att påvisa ytterligare vetenskaplig evidens för betydelsen av området utifrån de olika metoderna.

Senaste inläggen