Vattnets väg över världen är hotad

Titeln på min förra krönika var ”Låt oss tillsammans göra 2021 till en vändpunkt” och jag uppmanade er att se två filmer på SVT, en om Greta och en av Attenborough. I Vetenskapens Värld har SVT också visat tre program om vattnets väg över jorden. För mig blev detta en ögonöppnare. Jag förstår nu på ett helt annat sätt hur klimatet över hela jorden hänger ihop och att det är bråttom med åtgärder på flera områden.

För inte så länge sedan sade jag till mig själv att det är väl bra om vi får det lite varmare här i Norrland. Jag tänkte då inte på att det också blir varmare i hela det arktiska och subarktiska området på jorden som med tinande permafrost kommer att göra dessa områden obeboeliga. I grannlänet Norrbotten har det börjat uppstå fläckar av slukhål och i Sibirien kommer man plötsligt åt mammutfossil som varit inbäddade i permafrosten i tusentals år. Följden blir massiva läckage av koldioxid och metangas från allt lagrat organiskt material.

Söndagen den 6 december var en historisk dag för Dagens Nyheter. Greta Thunberg var chefredaktör för en dag. Hon skriver på sidan 2: När tillräckligt många inser situationens allvar, kommer förändring att ske. Vi kan inte lösa en kris utan att behandla den som en kris. Men vi kan inte heller uppnå krisinsikt om vi inte är medvetna om krisens existens, innebörd och konsekvenser.

Vi på Curomed började ordna kursresor till Kenya 1984 och har regelbundet återkommit under åren. Klimatet där har regelbundet växlat mellan torrtid och regntid. Allt har varit förutsägbart. Nu är klimatet betydligt mera oförutsägbart. I Nairobi hade 5 års torka ersatts av kraftiga regn och kyla när vi var där 2016. Generellt menar man att torra områden blir allt torrare och regnrika områden allt blötare. I norra Kenya har Lake Turkana torkat ut och hos oss i Norrland har vi aldrig såvitt jag minns haft en så blöt höst som följts av enorma snöfall nu under januari. I vissa delar av Norge och Sverige har vi haft jordskred till följd av det allt blötare klimatet.

Om vi skall lösa klimatkrisen måste vi inse att den är en del av en större hållbarhetskris, säger Greta Thunberg vidare. Merparten av de utsläpp som kommer att forma vår framtid finns redan i atmosfären, och då räcker det inte att diskutera framtida hypotetiska mål och scenarier. Om Parismålet skall hålla måste vi kunna belysa såväl dåtid, nutid och framtid ur ett globalt rättviseperspektiv. Hon menar vidare att medierna har en nyckelposition i att föra ut kunskap om klimatsituationen.

Längst ned på sidan 8 i DN 6 december får man se hur mängden CO2 i atmosfären varierat under 8000.000 år. Man har fått fram siffrorna genom att mäta i iskärnor från Antarktis. Under långa tider har CO2-halten pendlat mellan 200-300 ppm (miljondelar). Under istider när temperaturen varit låg sjönk CO2-halten, och när jorden värmdes upp efter en istid frigjordes mer CO2 från haven som drev upp uppvärmningen ännu mer. Klimatet har växlat mellan istider och varmare perioder på grund av att jordens bana och lutning i förhållande till solen varierat i cykler.

Under 800.000 år, fram till år 1900, har aldrig mängden CO2 i atmosfären överstigit 300 ppm (miljondelar). När industrialiseringen börjar skjuter CO2-halten i höjden till dagens 414 ppm. Om ökningstakten fortsätter som nu kommer nivån år 2100 vara 936 ppm. Temperaturökningen på jorden från förindustriell nivå (1880-1899) är i genomsnitt 1,2 grader, men över land och vid polerna går den fortare och i Sverige har ökningen varit 2,1 grader (2019). Om inget görs räknar man med en snittökning på jorden med 4,9 grader år 2100.

Världen gör av med dubbelt så mycket energi nu, jämfört med för 40 år sedan. 87% av energin kommer från fossila bränslen. Havsnivån har höjts med 25 cm globalt sedan 1880 och om den globala uppvärmningen fortsätter som nu accelererar höjningen, hur mycket är svårt att säga, men kanske så mycket som ytterligare 80-100 cm. Redan nu har befolkningar i låglänta områden i till exempel Bangladesh svårt att klara de höjda havsnivåerna. Havsisen i Arktis har minskat med 44% sedan 1974.

I DN den 2 februari återfinns rubriken ”Hollywoodstjärnor skriver under Greta Thunbergs brev”. Greta Thunberg tillsammans med miljöforskare skriver i ett öppet brev att klimatsituationen skall behandlas som en kris. Syftet är att få politiker, ledare och företag världen över att agera lika intensivt mot klimatkrisen som mot pandemin. I brevet sammanfattas åtgärderna som krävs: att användandet av fossila bränslen upphör helt, att demokratin säkras och att en klimatpolitik införs som skyddar de mest utsatta människorna från förtryck. Dessutom kräver de att mänsklig aktivitet som skadar eller förstör ekosystem blir ett erkänt, internationellt brott. Man kallar detta ecocida aktiviteter.

Uppmaningen har undertecknats av både aktivister, forskare och celebriteter, bland annat fredspristagaren Malala Yousafi, artisterna Billie Ellish, Björg och Leonardo di Caprio samt författaren Margaret Atwood.

I förra krönikan föreslog jag några saker som du och jag kan göra nu på en gång utan att egentligen uppoffra något: halvera köttkonsumtionen, klädkonsumtionen och resandet. Vi behöver inte sluta med någon av dessa saker, men vi behöver istället satsa på kvalitet.

Med vänlig hälsning

Tore Sahlin

Tore Sahlin är specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB, Umeå.


PS.
Vi fortsätter att planera för en tid efter Corona. Vi måste fortsätta lära över gränserna. Mindre ofta för miljöns skull, men som alltid med kvalitet!

Vi arbetar nu med ett program för 2022. Vi hoppas att de vacciner som snart ska finnas tillgängliga för oss alla fungerar så att denna pandemi är under kontroll 2022.
Se curomed.se. DS.

H2O – Vattnets väg över jorden från SVT Vetenskapens Värld
Se länkar till programmen på de blå knapparna nedan.

Del 1. Nyckeln till allt liv
Vatten är en beståndsdel i allt liv på jorden. Jordens plats i solsystemet gör att vatten kan finnas i flytande form. Nu förstår forskarna allt mer om hur vattnet skapar liv i både växter och djur. Samtidigt hotas vattnet på allt fler platser på jorden.

Del 2. Nyckeln till civilisationen
Människans utveckling är kopplad till vattnets kretslopp. Vissa forskare tror till och med att människans förmåga att gå på två ben beror på att tidiga människoapor jagade genom att vada i vattendrag. Redan i de äldsta egyptiska civilisationerna var vattenledningar viktiga förutsättningar. Men mindre än en procent av vattnet på jorden är flytande sötvatten. Och behovet av rent vatten bara ökar.

Del 3. Kampen om vattnet
Väpnade konflikter och flyktingströmmar späds på av vattenbrist. Rent vatten har blivit en handelsvara och en konfliktfaktor. Vatten är inte längre en naturlig tillgång för jordens alla människor. Hur blev det så, och vad kommer nu att hända med världens vatten?

Senaste inläggen