Vi måste sluta att förvänta oss att ständigt få mer

Detta är titeln på den första aritikeln i DN:s serie ”Planeten och tillväxten” (DN 27 mars 2021). I artikeln intervjuas Kate Raworth, föreläsare vid Oxford och författare till bestsellern ”Donutekonomi”.

Hon säger att vi i Storbritannien och Sverige aldrig har varit rikare än nu, och att det är absurt att lösningen på våra problem är mer tillväxt. EU har som mål att vi skall ha en klimatneutral ekonomi år 2050. I Kina, USA, Japan med flera länder säger man samma sak. Däremot hör vi mindre om hur detta skall gå till. Ingen vill heller ha ett minskat välstånd. Hittills har tillväxten varit hårt kopplad till ökad förbrukning av energi och naturresurser. Går det att ha ökad tillväxt med minskad användning av resurser?

Kate Raworth använder munken som en ekonomisk metafor. Hålet i mitten är ett ställe där folk faller igenom, socialt och ekonomiskt. Ytterkanten är vår planets gränser som vi inte kan överskrida. Vi måste hålla oss däremellan. Hennes tankar om tillväxt började med att hon fått ett uppdrag av Oxfam som skulle hjälpa dem att att ta ställning. Skulle Oxfam förespråka ”grön tillväxt” eller ”nedväxt” som ekonomisk lösning på klimat och miljöproblemen? Hon körde fast och kunde inte välja mellan alternativen.

Med grön tillväxt kan ekonomin rulla på ungefär som förr. Förnybar energi och hållbar industri ersätter fossilberoende och miljöförstöring. Motpolen är nedväxtförespråkarna som säger att evig tillväxt på en ändlig planet inte är möjlig. Marknadsekonomin ödelägger planeten och därför måste det ekonomiska systemet göras om, enligt nedväxtförespråkarna. Kate Raworth tycker att båda perspektiven har sina poänger. Både Europa och USA har minskat sina utsläpp om man inte räknar med alla varor som importeras. I valet mellan de båda synsätten förespråkar Kate Raworth en försiktighetsprincip.

Om vi skall nå Parisavtalets 1,5-gradersmål måste vi redan nu minska utsläppen med 8% per år, vilket hittills inget land klarat av. Eftersom klimathotet är så allvarligt och framtidens teknik så oviss menar Kate Raworth att vi behöver ta det säkra före det osäkra och vänja oss av med tillväxtberoendet.

Att tillväxtdebatten blir så polariserad beror på att så starka positiva känslor är kopplade till ordet som sådant. Tillväxt är ett tecken på liv och utveckling. Men det finns också en annan sida av tillväxtmetaforen, cancern med ohämmad, okontrollerad tillväxt. Målet måste vara att minska utsläppen och samtidigt se till att människor har tillräckliga resurser, enligt Kate Raworth.

Personligen tror jag att vi kommer att både behöva satsa på teknikutveckling och att minska våra ekonomier. Du och jag kan utan att egentligen uppoffra något, till exempel halvera köttkonsumtionen, klädkonsumtionen och resandet, som jag sagt tidigare.

Vi behöver inte sluta med någon av dessa saker, utan satsa på kvalitet. Jag har nu i pandemitider fått en hel del samtal och även brev med något foto från kolleger som varit med på våra studieresor och fått fina minnen som räcker hela livet!

Med vänlig hälsning

Tore Sahlin

Tore Sahlin är specialisttandläkare och licensierad organisationskonsult. Sedan 1988 driver han Curomed Utbildning AB, Umeå.

PS Vi fortsätter att planera för en tid efter Corona. Vi måste fortsätta lära över gränserna. Mindre ofta för miljöns skull, men som alltid med kvalitet! Se curomed.se får du veta mer om nästa års program. DS.

Senaste inläggen