Artiklar taggade med Avhandling

Unga vuxna med karies kan på kort tid förbättra sitt hälsobeteende

Unga vuxna med omfattande kariessjukdom är ofta riskbenägna när det gäller munhälsan. Samtidigt kan de ändra sina ohälsosamma beteenden med rätt stöd och behandling. I en avhandling vid Göteborgs universitet beskrivs utmaningarna för att hjälpa denna utsatta patientgrupp.

Förståelse för saliv kan bidra till bättre tandvårdsprodukter

Komponenter i saliv bildar ett tunt skikt, salivfilmen eller salivpellikeln, som ger skydd mot en rad tand- och munsjukdomar. Men kan en ingrediens i munvårdsprodukter, som tandkräm och munvatten, ha en skadlig effekt på dess funktion?

Avhandling om korsbett hos barn får pris

Ola Sollenius arbetar som specialisttandläkare i Halmstad och studerade kostnadseffektiviteten vid behandling av korsbett hos åtta- och nioåringar. Resultaten visar att en fast tandställning är bästa och billigaste alternativet, och att mest pengar finns att spara om behandlingen görs av specialisttandläkare.

Rotfyllning står sig som behandling vid svårt skadade tänder

Att rädda en svårt skadad tand med rotfyllning är en åtgärd som få patienter ångrar. 87 procent skulle vid behov välja samma behandling igen, trots att det är vanligt med smärta och obehag runt tanden. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Implantatförlust och relaterade patientfaktorer

Den 29 oktober 2021 försvarar Malin Olsson Malm vid Institutionen för odontologi i Göteborg sin avhandling ”On dental implant failure and patient-related factors”.
Implantatförlust noterades för 9% av käkarna, mest frekvent det första året i funktion. Flera riskfaktorer identifierades, och ett flertal av dessa var relaterade till patientens allmänna hälsotillstånd.
Genuttrycket vid implantat med avancerad benförlust analyserades, och det skilde sig från prover tagna från opåverkat ben.

Tidig tandreglering kan förbättra barns mående

Att sätta in behandling redan i nioårsåldern kan motverka tandskador på barn med förstorat överbett. Det kan också påverka deras livskvalitet. Tandvården måste bli bättre på de mjuka värdena i patientkontakten, anser forskaren Jenny Kallunki.

Varför misslyckas rotfyllningar?

En doktorsavhandling från Universitetet i Oslo ger en habil genomlysning av faktorer av betydelse för ett lyckat resultat utifrån val av medikament och endodontiska metoder.

Behandling med orala implantat kan vara en bidragande orsak till lägre mortalitet hos helt tandlösa

Total tandlöshet kan medföra negativa hälso- och psykosociala effekter, och i förlängningen risk för ökad mortalitet.
I en doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har tandläkare Jan Kowar redovisat bakgrundsfaktorer och den positiva inverkan behandling med orala implantat har för livslängden.

Tandvården måste ägna barnen mycket tid

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till tandvårdsrädsla. Särskilt barn måste därför ges tid och få ett bra omhändertagande av tandvården. Det menar forskaren Henrik Berlin som har studerat hur unga upplever smärta hos tandläkaren och hur den behandlas. Han vill se gemensamma riktlinjer för smärtbehandling och mer forskning på området.

Risk för hjärtinfarkt kan upptäckas av tandläkare

Förkalkning i halspulsådern är ett tecken på ökad risk för hjärtinfarkt som kan upptäckas av tandläkare vid röntgen av käken. Med bara en kort utbildning i att tolka röntgenbilder, kan allmäntandläkare lära sig att känna igen dessa förkalkningar. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Munhälsoproblem hos äldre ökar risken för dödlighet

Munhälsoproblem är vanligt hos äldre personer på korttidsboenden, trots att de själva är nöjda med sin munhälsa. Nu visar forskning dessutom att dålig munhälsa och sväljningsdysfunktion ger en högre risk för dödlighet inom ett år. Det har Susanne Koistinen kommit fram till i sin doktorsavhandling.

Rotfyllda tänder lagade med komposit behöver oftare behandlas på nytt

Rotfyllda tänder som restaurerats med materialet komposit får oftare lagas på nytt eller dras ut inom fem år, jämfört med tänder som lagats med krona. Det visar forskaren Victoria Dawson, som däremot inte hittar några belägg för att komposit skulle utgöra någon risk för hälsotillståndet vid tandens rotspets.

Exponering av Bisphenol A vid tandbehandling och möjliga fosterskador

Bisphenol A (BPA), en restprodukt i kompositmaterial, har i djurstudier och laboratorieförsök tillskrivits negativa hälsoeffekter som följd av sina östrogenliknande egenskaper. I en avhandling från Biverkningsgruppen i Bergen redovisas möjliga negativa effekter på fostret efter att kvinnor erhållit behandling med kompositfyllningar under sin graviditet.

Demens påverkar munhälsan

Kognitiv nedsättning kan vara tecken på begynnande demens, och tandvården måste vara medveten om risken för sämre oral hälsa hos denna patientgrupp, menar Helena Nilsson.

Ingen universallösning för tandimplantat

Det finns ingen universallösning vid insättning av implantat i munnen. Teknologi och metod måste anpassas till situationen och patientens behov. Det menar forskaren och tandläkaren Rainde Rezende som manar sina kollegor att ha en kritisk ingång till den stora marknaden för implantat.
— Det måste till ett större helhetstänkande kring implantatkirurgi, säger Rainde Rezende.

Käkbensdöd kan behandlas kirurgiskt

De flesta fall av läkemedelsrelaterad käkbensdöd kan behandlas. Det visar forskaren Fredrik Hallmer som i en ny avhandling kartlagt riskfaktorer och behandlingsmetoder.

Små borrhål kan skada käkbenet vid implantat

Att borra mindre hål i käkbenet, för att implantatet ska fästa bättre, kan leda till större tryck mot benet och förlust av implantatet. Det visar ny forskning av tandläkaren Michele Stocchero, Malmö universitet.

Käkbesvär kvarstår lång tid efter pisksnärtskada

Många som drabbas av pisksnärtskador, så kallad whiplash, får förutom nacksmärta även smärtor i ansikte och käkar som ofta kvarstår ännu två år efter själva skadan. Dessutom kan tuggfunktionen vara nedsatt. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Nya rön om kroniskt smärtsyndrom i munnen

Nu klarnar bilden något kring den orala smärtsjukdomen Burning Mouth Syndrome, BMS, som i huvudsak drabbar kvinnor i medelåldern och uppåt. I en avhandling vid Sahlgrenska akademin tas ytterligare steg mot bättre diagnostik och behandling.

Skruvar fäster tänder bäst

Miniskruvar fungerar utmärkt vid tandreglering men behandlingen blir dyrare. Det konstaterar tandläkaren Niels Ganzer som nu disputerar vid Malmö universitet.

Läkemedel kan öka benbildning vid implantat

Att belägga implantatytor med läkemedel kan påskynda läkningen, gynna bildningen av ben och förhindra infektioner i munnen. Det visar en ny avhandling av tandläkaren Ali Alenezi, som utvecklat ett nytt system för kontrollerad tillförsel av läkemedel.

Tandimplantat av titan kan orsaka inflammationer

Titan kan frisättas från tandimplantat och i kombination med bakterier orsaka svåra inflammationer som leder till skador i käkbenet. Men det går att påverka riskerna genom att välja utformning av implantaten och materialsammansättning i den överliggande tandersättningen. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Ojämlikheter i tandhälsa tydligast hos små barn

Ojämlikheterna i tandhälsa är som tydligast hos 3- till 6-åriga barn, visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Förskolebarn i socioekonomiskt svaga familjer hade drygt fyra gånger högre risk för kariesskador jämfört med jämnåriga med bättre levnadsvillkor.

Ökad kunskap om användning av fluortandkräm från ett års ålder

En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att preventionsprogram där föräldrar får lära sig att borsta barnens tänder med fluortandkräm kan vara en väg att gå för att förbättra tandhälsan. Avhandlingen ingår som en del i forskningsprojektet Stop Caries Stockholm i samarbete med bland annat Folktandvården.

Effektiva metoder för riskbedömning av karies behövs

Om man kan finna ett effektivt sätt att avgöra om en patient riskerar att utveckla karies eller inte, kan man skräddarsy behandling och uppföljning för varje patient. I en ny avhandling vid Malmö högskola utvärderar tandläkaren Anna Senneby en ny riskbedömningsmetod som kan vara vägen fram.

Hälsofaktorer och risktagning skäl till förlorade implantat

I en studie vid Malmö Högskola har Bruno Chrcanovic gått igenom 2.670 patientjournaler för att hitta bakomliggande faktorer till implantatförlust. Han har bl a tittat om patienten var rökare, hade diabetes eller tog mediciner mot t ex magkatarr eller högt kolesterol. Han har också sett att vissa kirurger tar högre risker.

Effektivt beslutsstöd för diagnos nyttjas inte optimalt inom tandvården

Patienter med smärta och funktionsstörning i käksystemet (TMD) förbises i tandvården, trots att det är ett vanligt tillstånd som oftast kan behandlas framgångsrikt. Tre korta frågor kan som screeningmetod bidra till identifiering av patienter med TMD, men majoriteten av dem som identifieras får ändå inte ett adekvat omhändertagande. Anledningen kan vara relaterat till problem med kliniskt beslutsfattande, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Nya perspektiv på munhälsa hos barn med funktionsnedsättningar

Den medicinska diagnosen räcker inte för att planera god tandvård för barn med funktionsnedsättningar. I en ny avhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University, undersöker Johanna Norderyd de biopsykosociala faktorernas betydelse för barnens orala hälsa och tandvårdsomhändertagande.

Färre drabbas av parodontit men livskvaliteten påverkas

Andelen svenskar som drabbas av parodontit, som i värsta fall kan leda till tandlossning, minskar. Och patienter med grav parodontit behåller fler tänder än vid tidigare undersökningar. Det visar tandläkaren Åsa Wahlin i en ny avhandling vid Malmö högskola.

Kombination bästa behandlingen mot dålig andedräkt

Patienter med dålig andedräkt kan drabbas av både sociala och psykologiska besvär. Enligt doktorand Seida Erovic Ademovski vid Högskolan i Kristianstad behövs såväl tandhygienistens behandling som munskölj för att råda bot på de illaluktande gaser som kommer ur munhålan på dessa patienter.

Avhandling efterfrågar tydligare kriterier för röntgen i tandvården

I en ny avhandling har tandläkaren Helena Christell undersökt kostnader och nytta med cone beam computed tomography - CBCT, en relativt ny röntgenmetod inom tandvård som ger bilder i tre plan.

Ny forskning gör upp med gamla idéer om sår i munnen

En brännande smärta från sår i munnen – och behandlingar som inte biter. Så ser vardagen ut för många som lider av aftös stomatit. Forskning från Sahlgrenska akademin vill nu bringa klarhet i orsakerna till besvären.

Digitala tekniker för framställning av tand- och implantatstödda proteser kan förbättra behandlingen för patienten

Per Svanborg, tandtekniker och doktorand vid Inst. för Odontologi, vid Göteborgs universitet, visar i en retrospektiv studie att framställda kobolt-krombaserade tandstödda proteser efter fem år är ett lovande protetiskt alternativ till andra dentala legeringar med få porslinsfrakturer eller andra komplikationer.

Ersätta kindtänder eller inte – vad tycker svenska allmäntandläkare

Tandläkares vilja att spara och bevara samtliga tänder är stark men med tio tandpar kan tuggfunktionen fortfarande vara acceptabel. I sin avhandling har Eva-Karin Korduner undersökt allmäntandläkares attityder till en så kallad förkortad tandbåge. Hon efterfrågar en större diskussion om när kindtänder ska ersättas.

Åderförkalkning i halspulsådern syns i röntgenbilder inom tandvården

Under tandläkarbesök görs ofta en panoramaröntgenundersökning för att få en generell bild av tänder och käkar. Som ett bifynd syns på panoramaröntgenbilder inte sällan tecken på åderförkalkningar inom området för halspulsådrorna. Individer med dessa tecken löper högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och bör därför få rådet att kontrollera eventuella riskfaktorer i förebyggande syfte, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Ny metod för att bygga upp käkbenet vid implantat

I en avhandling har Jonas Anderud undersökt en ny metod för att bygga upp käkbenet vid tandimplantat. Studien visade att det keramiska materialet Zirconia skapade mer nytt ben än andra material.

Tandhälsans utveckling undersökt i ny avhandling

I en ny avhandling från Uppsala universitet har Kristina Edman undersökt munhälsans utveckling över en 30 årsperiod. Resultaten visade att de två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av.

Dåliga rotfyllningar kan bero på stress och ekonomi

Bara hälften av alla rotfyllningar som görs i allmäntandvården uppnår god kvalitet. Orsaken till att tandläkare accepterar tekniskt dåliga rotfyllningar kan vara att de upplever rotfyllningar som svåra, förknippar dem med stress och frustration samt att en rotbehandling med god kvalitet ofta tar längre tid än vad tandvårdstaxan ersätter. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Problem associerade med tandfyllningsmaterial är ofta stressrelaterade

Hos patienter som rapporterar att de har symtom relaterade till tandfyllningsmaterial finns en mängd olika faktorer inblandade inklusive odontologiska, medicinska, sociala, och psykologiska. Det visar en avhandling av Lena Mårell, doktorand vid Institutionen för odontologi vid Umeå universitet.

Avsevärd förbättring av munhälsan hos medelålders kvinnor

Nästan var femte 50-åriga kvinna var helt tandlös år 1968. År 2004 hade istället bara 0,3 procent av kvinnorna i samma ålder tappat alla tänder, och i genomsnitt hade de dubbelt så många tänder kvar. Munhälsan har förbättrats avsevärt hos medelålders kvinnor i Göteborg, visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin

Munbakterie kopplas till både cancer och åderförkalkning

Munbakterien orsakar både åderförkalkning och cancer.

– Vi såg att gener från bakterien kan kopplas till cancer i munhålan och bukspottscancer. Ett nytt steg i forskningen är att följa upp cancerspåret, kommenterar Boxi Zhang sin doktorsavhandling vid Örebro universitet.