Artiklar taggade med Forskning och studier/artiklar

30 miljoner till forskning om infektioner i tänder och implantat

FORSKNING: KK-stiftelsen anslår 12 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om kroniska infektioner i munnen. Ett område med enorm potential som kan ha stor nytta för patienter, tandvården och näringslivet och samhället i stort, konstaterar stiftelsen. Projektet har en totalbudget på 30 miljoner och leds av professor Gunnel Svensäter på Malmö högskola.

Fobisk tandvårdsrädsla kan botas

TANDVÅRDSRÄDSLA: Genom ett väl utvecklat samarbete mellan tandläkare och psykologer botas numera 80% av patienterna med svår tandvårdsrädsla på specialistkliniken för sjukhustandvård/oral medicin, Folktandvården Västra Götaland. Professor Magnus Hakeberg redogör här för den tvärdiciplinära forskning under mer än 30 år som ligger bakom framgången.

Stora hälsokonsekvenser för personer med grav tandvårdsrädsla

TANDVÅRDSRÄDSLA: Vuxna patienter som lider av grav tandvårdsrädsla och tandvårdsfobi är ofta missnöjda med sitt utseende. Missnöjet kan i sin tur kopplas till en försämrad munhälsa, symptom på depression och ångest. Men kognitiv beteendeterapi kan vara en hjälp mot grav tandvårdsrädsla/fobi, det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Munhälsan har betydelse för unga vuxnas livskvalitet

AVHANDLING: Dagens unga vuxna har vuxit upp med fri tandvård och har generellt sett en god munhälsa. När forskare djupintervjuade unga vuxna rapporterade många av dem trots det besvär med till exempel tuggsvårigheter och smärta. Det framgår i en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Vilka är de effektivaste ilningshämmande ämnena i tandkräm?

VETENSKAP: Forskare har undersökt vilka ämnen som har signifikanta ilningshämmande effekter i tandkräm. Det kan alltså löna sig att se efter om de vanligaste tandkrämerna på marknaden verkligen innehåller de mest effektiva substanserna.

Oral cancer “Potentially Malignant Disorders and Oral cancer – A study on Immunosurveillance”

AVHANDLING: En ny avhandling visar bland annat att personer som får immundämpande medicinering efter organtransplantation löper kraftigt ökad risk för cancer i munhålan.

Stort intresse för forskning på Folktandvården i Uppsala

FORSKNING: Intresset för att driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom Folktandvården i Uppsala har ökat med 60 procent.

Tandläkarutbildningen i Umeå håller måttet

UTBILDNING: Endast 15 av landets 26 tandvårdsutbildningar klarade Universitetskanslersämbetets krav som rapporterades i TV4;s granskning den 14 december. Umeå universitet fick omdömet hög kvalitet för alla odontologiska examina, alla examensmål fick omdömet hög eller mycket hög kvalitet.

Goda resultat i femårsstudie med individuellt tillverkad antiapnéskena

STUDIE: Behandling för obstruktiv sömnapné med en individuellt tillverkad antiapnéskena visade sig vara ett utmärkt alternativ för patienter som vägrar CPAP-behandling eller inte är CPAP-kompatibla.

Benersättningsmaterial kan bli ett komplement vid behandling med tandimplantat

FORSKNING: Lovande resultat från en djurstudie tyder på att syntetisk benvävnad kan hjälpa till att bygga upp tandben i samband med behandling med implantat.

Kvinnor oftare långtidssjukskrivna efter cancerdiagnos – hög risk inom tandvårdsarbete

RAPPORT: Cancer är den tredje största diagnosgruppen bakom långa sjukskrivningsfall i Sverige. Störst risk att bli långvarigt sjukskriven till följd av en cancerdiagnos löper kvinnor. Kvinnornas risk är 77 procents högre än männens visar en ny rapport från AFA Försäkring.

Vanligaste metoden för att stabilisera tandreglering varken bäst eller billigast

FORSKNING. En unik undersökning av resultatet för att stabilisera tänder efter behandling med tandställning visar att den mest använda metoden också är den dyraste, utan att resultatet skiljer sig från två andra jämförda metoder.

NIOM: Stora brister både för importerade och norskproducerade kronor

STUDIE: Tandtekniska arbeten bestående av 24 utländska och 18 norskproducerade tandkronor undersöktes för att ta reda på om de uppfyller kraven i det Medicintekniska direktivet (93/42 / EEG). Överensstämmelse mellan beställd och levererad legeringssammansättning, innehåll av toxiska ämnen (Ni, Cd och Be) och uppfyllelse av det tidigare nämnda direktivet undersöktes.

Risk för överbehandling av patienter inom svensk tandvård

AVHANDLING: Ny forskning visar att patienter med relativt friska tänder överbehandlas. Lösningen kan vara bättre samarbete inom svensk tandvård. Det visar en avhandling av övertandläkare Leif Leisnert, vid Malmö högskola.

Utdragen mjölkhörntand ökar chansen att den permanenta växer ut själv

Forskning: Hos en del barn växer den permanenta hörntanden inte ut som den ska. Men om tandläkaren tar bort mjölkhörntanden vid rätt tidpunkt nära fördubblas chansen att hörntanden växer ut, och en långdragen behandling kan undvikas. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Tandläkare har nyckelroll för ännu effektivare sömnapnébehandling

FORSKNING: Antiapnéskenor är ett mycket fördelaktigt och allt mer frekvent sätt att behandla obstruktiv sömnapné syndrom (OSAS) vid sidan av eller tillsammans med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Behandlingen är bevisat effektiv då den reducerar andningsuppehåll, minskar symtom som sömnighet under dagen, snarkning under natten och den har även visat sig ha positiva effekter på blodtrycket1.  

Tryggt och säkert med plastfyllningar – men inte alltid visar forskning

FORSKNING: Plastfyllningar fungerar bra vid lagning av tänder. Det visar en aktuell studie vid Malmö högskola. Men det finns tillfällen då materialet bör undvikas. – Plast ska inte placeras direkt på tandpulpan om det är ett öppet sår in till denna eftersom tandens förmåga till självläkning då hindras, säger Helena Fransson, universitetslektor vid Odontologiska fakulteten.

Nanomodifierade implantat minskar infektionsrisk

FORSKNING: Bakterier fäster inte lika lätt på tandimplantat med nanomodifierad yta jämfört med den typ av implantat som är vanligast förekommande inom dagens tandvård. Det visar forskning av Marjan Dorkhan vid Malmö högskola.

Ny gelbeläggning förbättrar osseointegration

En forskargrupp vid Uppsala universitet har utvecklat en ny påverkbar gelbeläggning för kirurgiska implantat. Materialet är utformat för att ge en bättre sammanbindning mellan implantat och ben samt att förhindra avstötning. Neutronspridningsexperiment vid Institut Laue-Langevin i Grenoble, Frankrike, visar hur ett protein som främjar bentillväxt binder till den gelbelagda ytan. Proteinet frigörs sedan på ett kontrollerat sätt.

Vidhäftningsproteiner har avgörande betydelse för skelettet

FORSKNING: Avsaknad av signalering i skelettceller leder till minskad benvolym och reducerad benbildningsförmåga. I den avhandling Cecilia Koskinen försvarar vid Umeå universitet visar hon att de två vidhäftningsproteinerna CD47 och SIRP-alfa möjliggör signalering i skelettceller.

Toxinbildande bakterie ökar risken för tandlossning hos unga

Forskning: Personer som har bakterien Aggregatibacter actinomycetemcomitans i munhålan, och framförallt den typ som bildar stora mängder av ett visst sjukdomsframkallande toxin, löper en starkt ökad risk att drabbas av aggressiv parodontit, en tandlossningssjukdom med ett snabbt förlopp. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Forskare har tagit patent på ett nytt medel för bekämpning av orala bakterier

Forskning: Forskare på Tandläkarhögskolan vid University of Washington i Seattle USA, har fått patent på ett nytt sätt att använda ett titanbaserat material för att förhindra bakterieinfektioner. Forskarna ha kommit fram till att ämnet skulle kunna användas i patientens mun efter tandbehandling för att minska risken för infektion eller i profylaktiskt syfte i munvatten och tandkräm för att begränsa bakterietillväxt.

Barn som tidigt får hål i tänderna får sämre tänder som vuxna

Forskning visar att ju tidigare man får hål i tänderna (karies) desto större risk är det att tänderna blir sämre senare i livet. Samma forskning visar också ett visst samband mellan karies och övervikt.

Utbildning: ”Det skall låta som fågelkvitter”!

– Det skall låta som fågelkvitter när man depurerar på ett korrekt sätt med handinstrumentet! Detta är en av de instruktioner tandhygieniststudenterna fick för många, många år sen under sin utbildning. Då fanns inte ultraljudsscaling i utbildningen...

Reumatiska sjukdomar i käksystemet – kartläggning samt utvecklingen av ledgångsreumatism under 15 år

Tre olika reumatiska sjukdomar (reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit) har studerats avseende förekomst i käksystemet jämfört med en frisk kontrollgrupp.

Nytt centrum för bättre tandhälsa hos äldre

Den 9 oktober invigdes Akademiskt Centrum för Äldretandvård i Stockholm. Centret ligger vid Stockholms Sjukhem på Kungsholmen och ska bedriva forskning, utbildning och tandvård, med cirka 5 000 patientbesök per år.  

Fluor i dricksvatten ökar inte risken för höftfrakturer

En nyligen publicerad studie som bygger på data från närmare en halv miljon människor visar att fluor i dricksvattnet inte ökar risken för höftfrakturer. Studien som är publicerad i Journal of Dental Research är den största som gjorts inom området.

Få unga använder eltandborste

Det visar en studie* i munvårdsvanor bland drygt 1 000 svenskar i åldrarna 15-80 år. Bara en fjärdedel av 15-22 åringarna har en eltandborste jämfört med två tredjedelar av svenskarna mellan 56 och 80 år.

Intervju med Tandläkare Lennart Dageborn

Tandläkare Lennart Dageborn är välkänd i implantatkretsar och brukar ge kurser i implantatkirurgi och -protetik. Med sin nya kurs ”Återskapande möjligheter” vill han lära ut hur man tar ett samlat grepp för att återskapa förlorad vävnad, tänder, funktion och estetik.

Med fokus på bedömningskriterier och vetenskaplighet

FORSKNING. Bedömningskriterier och vetenskaplighet i tandläkarutbildningarnas examensarbeten är i fokus för Cecilia Franzéns forskning inom ramen för Malmö högskolas postdoktorprogram. – Det finns en risk för att regler och formalia styr innehållet i allt för hög grad så att kreativiteten begränsas, menar Cecilia.

Lactobacillus reuteri Prodentis förbättrar behandlingen av patienter med tandlossningssjukdom

En dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie med patienter med kronisk tandlossningssjukdom (parodontit) visade att behandling med Lactobacillus reuteri Prodentis som komplement till standardbehandling förbättrade effekten med 53 procent.

Bidrag till forskning inom infektion och antibiotika samt åldrande och hälsa

Vetenskapsrådets utlyser forskarskola och rambidrag inom områdena infektion och antibiotika samt åldrande och hälsa öppnat. Sista ansökningsdag är den 13 september.

Framtidens tandvårdsklinik utvecklas i Malmö

Forskning: Framtidens tandvårdsklinik ska utvecklas på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola. VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, medverkar som finansiär i projektet Futurumkliniken - testbädd för framtidens tandvårdsklinik som bedrivs i nära samarbete mellan akademi, näringsliv och allmän- och specialisttandvård.

Patienter med kronisk tandsmärta riskerar onödiga behandlingar

FORSKNING: Kronisk tandsmärta, så kallad atypisk odontalgia, kräver ofta behandling vid en smärtklinik. Men tillståndet är svårt att diagnostisera och många patienter får inte den hjälp de behöver.

Kronisk tandinfektion kräver effektivare behandling

FORSKNING. Det behövs ny och effektivare behandling vid kroniska tandinfektioner. Vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola pågår forskning som på sikt kan ersätta dagens antibiotikabehandling.

Benersättningsmaterial minskar patientens lidande och sjukvårdens kostnader

FORSKNING. Arne Mordenfeld, käkkirurg på Specialisttandvården, Gävle sjukhus, har i sin avhandling On tissue reactions to and resorption of bone substitutes vid Malmö högskola fördjupat sig i hur kroppen reagerar på olika benersättningsmaterial, både långsiktigt och kortsiktigt. Resultaten visar att det idag finns väl fungerande benersättningsmaterial vid uppbyggnad av käkben inför implantatbehandling vilket minskar både patientens lidande och sjukvårdens kostnader.

Tandhygien viktig för mer än munhälsan

Tandlossning och bakterier som orsakar det påverkar inte enbart munhälsan. Forskning vid Örebro universitet visar att tandlossningsbakterier också kan vara involverad i andra inflammatoriska processer. Inflammation tycks också ha en hämmande effekt på en läkningsfaktor, som är en viktig del av kroppens eget försvar.

SBU om hälsokontroller

I ett samhälle som förändras allt snabbare känns ju visshet och kontroll alltmer lockande. Ett sätt att skapa åtminstone en illusion av kontroll är att gå på allmän hälsoundersökning. Man vill få ett kvitto på att kroppen fungerar som den ska. Men är detta vad man får?

Nanoforskning på ytan mellan implantat och vävnad premieras

Ryo Jimbo, tandläkare och docent vid Avdelningen för Oral protetik, har tilldelats 40 000 euro av ITI Research Grant för sitt forskningsprojekt ”Development of a hydrophilic nanostructured transgingival surface to promote soft tissue integration”. Projektet syftar till att förbättra mjukvävnadens anpassning till implantatytor och därmed lättare upprätthålla friska vävnader.

Avhandling: Bettskena kan lindra smärta i tuggmuskulaturen

Patienter med kroniska besvär efter en whiplashskada har ofta ont i tuggmuskulaturen. I en ny avhandling från Uppsala universitet visar tandläkaren Luciano Klobas att det kan vara anspänning av tuggmuskulaturen som följd av långvarig smärta och stress som ligger bakom smärtan i käkarna. Han har också sett att en stabiliserande bettskena kan lindra patienternas smärta.

Forskning på behandling av korsbett premieras

FORSKNING. Lars Bondemark, professor i ortodonti vid Odontologiska fakulteten i Malmö, får 230 000 kronor av Svenska Tandläkare-Sällskapets jubileumsfond för att ta reda på vilken behandlingsmetod av enkelsidigt korsbett som är mest kostnadseffektiv och ger det bästa resultatet för patienten. En kunskapslucka som enligt preliminära data kan minska de årliga behandlingskostnaderna med 10-20 miljoner kronor.

Avhandling: Ännu inte tillräckligt stöd för probiotika mot karies

Det finns ännu inget vetenskapligt stöd för att rekommendera användning av probiotiska laktobaciller i kariesförebyggande syfte. Det visar Pamela Hasslöf i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 3 maj.

Samband tandpressning och smärta i tuggmuskulatur

FORSKNING. Var tionde person drabbas av käkmuskelsmärta som ofta innebär ett stort individuellt lidande men som även genererar höga kostnader för såväl individ som samhälle. Tidigare har förekomsten av tandpressning och psykisk stress varit kända orsaksfaktorer men sambanden har hittills varit okända.

Minskad risk för hjärt-kärlsjukdom genom att behandla parodontit?

FORSKNING. Vid det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet denna vecka uppmärksammas sambanden mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdomar. Medverkar gör bland andra Björn Klinge, professor och dekan vid Odontologiska fakulteten i Malmö, som föreläser på temat ”Tandlossningssjukdom och hjärtkärlsjukdom - vad vet vi?”

Studie: Kan psykosocial ohälsa påverka tandhälsan?

I den unika Jönköpingsundersökningen ska forskarna denna gång ta reda på hur miljö och inkomst påverkar tandhälsan. Man hoppas därigenom få svar på vilka befolkningsgrupper man behöver rikta sig sina insatser mot i framtiden.

Socialstyrelsen: Nationell utvärdering av den svenska tandvården

Socialstyrelsen har utvärderat den svenska tandvården utifrån indikatorerna i Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011och Socialstyrelsens Övergripande nationella indikatorer för god tandvård. Utvärderingens huvudsakliga syfte har varit att belysa tandvårdens strukturer, processer och resultat. Resultaten av utvärderingen visar att det finns stora skillnader mellan landstingen och regionerna för flera av indikatorerna. Socialstyrelsen har utifrån resultaten och bedömningarna identifierat ett antal förbättringsområden för tandvården.

Stort intresse för nationell forskarskola i odontologi

När ansökningstiden löpt ut har 43 ansökningar till den Nationella forskarskolan i odontologi registrerats.  – Det känns mycket glädjande att intresset och konkurrensen om platserna är så stort, säger Björn Klinge, dekan vid Odontologiska fakulteten i Malmö och ansvarig för Forskarskolan som bedrivs i samverkan med tandvårdens alla aktörer inkluderande universitetsinstitutionerna Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi vid Umeå universitet, Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet och Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

Tandlossning sex gånger vanligare hos rökare

En ny stor amerikansk studie bekräftar att rökning kan leda till tandlossning, parodontit. Forskarna kartlade i detalj tandförlusterna bland 1 106 kvinnor som passerat klimakteriet. Resultatet visade att rökarna hade förlorat betydligt fler tänder på grund av parodontit än de rökfria kvinnorna. Studien gjordes av forskare vid University at Buffalo och har publicerats i Journal of the American Dental Association.

”Regeringsbeslut slår olyckligt i Malmö Högskola”

UTBILDNING. Regeringen minskar anslagen för grundutbildning till landets lärosäten. Därför tvingas nu samtliga fem fakulteter vid Malmö högskola se över sitt utbud av program och kurser.

Avhandling: Tandlossning kopplas till hjärtsjukdom

Tandlossning är vanligare bland patienter med hjärtsjukdom, men ökar inte risken för återfall. Däremot verkar det som om tandlossningssjukdomen försämrar förmågan till sårläkning.

Ny anställningsform vid Umeå universitet meriterar unga kliniker för forskning

Medicinska fakulteten vid Umeå universitet inför nu en helt ny form av anställning på mellannivå för att underlätta och påskynda unga läkares och tandläkares meritering till självständiga akademiska forskare.

Fler har ont i käkarna visar Alkistis avhandling

– Munhålan hänger ihop med kroppen. Det lockade mig att få tänka utanför munnen, att se kroppen som en helhet.

Forskning med fokus på parodontit och eHälsa i Örebro

Örebro Universitet har fått forskningspengar till att bl.a. forska inom parodontit och e-hälsa.

Professor Dan Ericson beviljas medel från Vetenskapsrådet

Forskning. Professor Dan Ericson har under tidig vinter blivit tilldelad 4.5 miljoner för projektet ”Skada icke – prevention av frekventa iatrogena skador och dess följder inom daglig operativ kariesbehandling”.

Tandhygienistmottagning i skolan ledde till mindre karies

Ett försök med öppen tandhygienistmottagning inne i skolan med bland annat regelbunden fluorlackning ledde till ökade kunskaper om munhälsa, men också till att färre ungdomar fick hål i tänderna. Det visar ett försök som forskare vid Sahlgrenska akademin genomfört vid två skolor i Uppsala län.

Avhandling: On the influence of biochemical coating on implant bone incorporation

Tandimplantat som belagts med ett kroppseget protein har en positiv effekt på produktionen av ben. Det ökar förutsättningarna för ett lyckat behandlingsresultat hos patienter reducerad förmåga att bilda ben. – Resultaten från mina studier är lovande och proteinet har potential att kunna användas i framtida behandlingar, säger tandläkaren Kostas Bougas vid avdelningen för oral protetik vid Malmö Tandvårdshögskola.

SBU: Luckor stimulerar tandvården att forska

SBU:s kliniska experter och utredare har hittills ringat in 350 vetenskapliga kunskapsluckor från Nationella riktlinjerna för vuxentandvård. SBU-projektet har väckt stort intresse hos forskningsråd och enskilda forskare och nu pågår även arbete för att identifiera kunskapsluckor inom barntandvården. Syftet är att stärka den odontologiska forskningen i Sverige på viktiga områden där det behövs nya studier.

SBU: Förebyggande behandling av inflammationer i munnen (oral mukosit) vid cancerbehandling

Skador och inflammationer i munslemhinnan, oral mukosit, kan drabba patienter som behandlas med intensiv cytostatika och/eller strålbehandling under cancersjukdom. Tillståndet kan vara mycket smärtsamt. I allvarliga fall måste cancerbehandlingen avbrytas eller försenas pga att patienten inte kan äta och dricka och därmed behöver annan näringstillförsel och kanske sjukhusvistelse.

Myt att dagens snusare har mindre karies

Det är en myt att dagens snusare har mindre karies. Däremot innehåller vissa typer av nikotinfritt snus både kolhydrater och stärkelse som ökar risken för hål i tänderna. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Ny bok om Tandvårdspsykologi

Detta är en bok som handlar om tandvårdspsykologi och som är angelägen för alla som är verksamma inom tandvården eller studerar inom någon tandvårdsutbildning.

Is i munnen skyddar cancerpatienter mot cytostatikans biverkningar

Patienter som får höga doser cytostatika, ”cellgift”, riskerar att drabbas av smärtsamma skador på slemhinnan i munhålan. I en avhandling från Uppsala universitet visades att patienter som fick suga på is medan de fick cytostatikabehandlingen fick mindre besvär och behövde mindre smärtlindring. En uppföljning efter fem år visade att isbehandlingen inte haft några negativa konsekvenser för patienterna.

FTV i Västra Götaland belönas för sina insatser för arbetsmiljön

Folktandvården i Västra Götaland har erhållit pris för sina insatser med att förbättra arbetsmiljön för tandläkare och tandhygienister.

Fler tandläkare ska utbildas

Tandläkarutbildningen byggs ut med 12 platser i Göteborg 2013 och 12 + 5 platser i Umeå respektive Stockholm 2014, d.v.s totalt 29 nybörjarplatser.

Forskning: Plåtbit hjälper tandläkare borra säkrare

En tunn plåtbit kan göra lagning av tänder både enklare och säkrare. Plåten förhindrar skador på friska tänder som sitter bredvid tanden som ska lagas, skador som beräknas kosta 90 miljoner kronor årligen att åtgärda.

Test: Tandborstarna som inte gör rent

Tandborstarna ser snarlika ut. Ändå är det stor skillnad på hur rent de gör. De visar Testfaktas laboratorietest av tio mjuka tandborstar. Aquafreshs borste lämnade kvar 40 procent av smutsen, medan testvinnaren från Jordan gjorde närapå helt rent.

Svenskars tandhälsa riskerar att försämras

Forskning: Tandhälsan i Sverige är fortfarande god, men det finns grupper i samhället som på sikt riskerar sämre tandhälsa. Det handlar bland annat om ungdomar, äldre och utlandsfödda medborgare som allt mera sällan besöker tandvården. Professor Sigvard Åkerman, oral diagnostik vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola är orolig för framtiden.

För tidigt födda har sämre tandhälsa som unga vuxna

Barn som föds för tidigt överlever allt oftare, med mer eller mindre allvarliga komplikationer. En komplikation är att för tidigt födda barn har en ökad risk att få sämre tandhälsa. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Ny rapport: Bisfenol A

Vetenskapligt stöd för hälsorelaterade risker kopplat till bisfenol A (BPA) i tandmaterial saknas. En jämförelse mellan en hypotetiskt exponeringen och det av EU fastställda tolerabla dagliga intaget visar att exponering från BPA från dentala material sannolikt är mycket lägre än det tolerabla dagliga intaget.

SBU: Arbetsmiljö – höga krav på jobbet ökar risken för nackbesvär

Arbete som innebär vissa kraftkrävande rörelser ökar risken för besvär i nacke, axlar, armbågar och underarmar. Höga krav och låg kontroll i arbetet ökar risken för nackbesvär.

Forskningspengar till Folktandvården i Stockholm

Folktandvården Stockholm har fått beviljade medel från landstinget för forskning inom tandvården motsvarande 22 miljoner kronor. 7,3 miljoner kronor under tre år.

Förbättrad kommunikation mellan vårdgivare och patient

FORSKNING.  Beteendeförändringar hos patienten är den främsta framgångsfaktorn vid behandling av karies och parodontit. Hur man som tandhygienist stimulerar patienten till att ta ett aktivt ansvar för sin egen rehabilitering är utgångspunkten för ett pågående forskningsprojekt av Veronica Johansson, forskare på Avdelningen för parodontologi vid Odontologiska fakulteten.

Kunskapsluckor lyfter tandvårdsforskningen

SBU:s kliniska experter och utredare har hittills ringat in 350 vetenskapliga kunskapsluckor från Nationella riktlinjerna för vuxentandvård. SBU-projektet har väckt stort intresse hos forskningsråd och enskilda forskare och nu pågår även arbete för att identifiera kunskapsluckor inom barntandvård.

Rekordmånga sökande till tandsköterskeutbildningen i Masugnen Lindesberg

Tandsköterskeutbildningen i Masugnen Lindesberg, startade hösten 2008 och då under skolverkets regi. Sedan 2011 är det en yrkeshögskoleutbildning och i höst startar den 4:e utbildningsomgången vid Masugnen.

Forskningen på Hälsohögskolan i Jönköping håller hög kvalitet

Enligt en rapport från Vetenskapsrådet håller Hälsohögskolans forskning hög kvalitet och levererar relevanta resultat. Forskningsprogrammet Oral hälsa framställs som särskilt starkt.

Den uppsökande tandvården – viktig för äldres munhälsa

Den uppsökande tandvården är viktig för omvårdnadspersonalen i arbetet med munvården för äldre och sjuka. Att det finns engagemang och kunskap hos omvårdnadspersonalen – och ledningen – och att man ser munvården som en viktig del i den totala omvårdnaden är betydelsefullt. Det visar en studie från 2011 som gjorts i Västra Götaland på uppdrag av SKL med syfte att belysa effekterna av uppsökande verksamhet på rutinerna för daglig munvård.  

Ny teori om smärta i tandpulpan

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften "Pain" ger Prof. Kaj Fried en översikt som visar att det verkar finnas en unik mekanism för smärtsignalering från tandpulpan. Upptäckten kan ha betydelse för hur oro-facial smärta kommer att behandlas i framtiden.

Åldrande skåningar kräver mer tandvård

FORSKNING. Vuxna skåningar har generellt en god tandstatus, men bland äldre, utlandsfödda och lågutbildade finns det en ökad risk för försämrad tandhälsa. Det visar resultaten av en ny avhandling vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

45 miljoner till nationella forskarskolor inom klinisk forskning

Vetenskapsrådet satsar totalt 45 miljoner kronor på tre kliniska forskarskolor inom benskörhet, odontologi samt kroniska inflammationssjukdomar. Syftet med satsningen är att öka kvaliteten och förbättra rekryteringen till den kliniska forskningen.

Ny avhandling: Högt blodtryck kan upptäckas tidigt hos tandläkaren

Om tandvården samverkade med primärvården kring provtagningar skulle fler patienter med tidigare okänt högt blodtryck eller högt blodsocker kunna få en diagnos i ett tidigt stadium. Det visar en avhandling från Uppsala universitet.

Få unga gör rent mellan tänderna varje dag

Bara 4 av 10 svenskar rent mellan tänderna varje dag. I åldern 18-35 är det än värre, bara 2 av 10 gör det, enligt Philips Sonicare Munhälsobarometer, en undersökning om svenskarnas munhälsa. Det positiva är att viljan finns där. Över 6 av 10 (18-35 år) anger att de har dåligt samvete för att de inte rengör oftare. – Att bara 2 av 10 unga rengör mellan tänderna varje dag är en varningsklocka. På sikt riskerar tandhälsan att ta ett steg bakåt, säger professor em. Birgitta Söder.

Tandkräm med extra fluor bra för unga som slarvar

Unga somslarvar med tandborstningen kan ha god hjälp av tandkräm med högre fluorhalt. Det visar en studie på 279 ungdomar i Halland.Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en vetenskaplig studie utvärderat effekterna av en tandkräm som har mer än tre gånger högre fluorinnehåll än vanlig tandkräm.

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar. Nacken och övre rörelseapparaten

Ny SBU rapport: Det finns vetenskapliga belägg för att arbete som innebär vissa kraftkrävande rörelser – t ex att lyfta, bära, skjuta och dra – ökar risken för besvär i nacke, axlar, armbågar och underarmar.

AddBIO: Kliniska resultat – implantat med bisfosfonat sitter bättre fast i ben

En klinisk forskningsstudie som genomförts vid universitetssjukhuset i Linköping visar att dentala implantat som behandlats med bisfosfonat sitter bättre fast i benet.

Koppling mellan inflammation i tandköttet och ökad risk för bröstcancer, visar ny doktorsavhandling.

Forskare har funnit att parodontal sjukdom är associerad med aterosklerotiska förändringar i kärlväggen och en högre incidens av bröst cancer. Mikroorganismer i munnen förknippades med ökade nivåer albumin och totalprotein i saliven, samt med högre nivåer av MMP-8 och MMP-9 i tandköttsfickan. Dessa samband visar att parodontal sjukdom kan utgöra en ökad risk för andra systemsjukdomar med inflammatorisk bakgrund.

Ny internationell masterutbildning på MAS

Nästa vecka inleder sju tandläkare från världens alla hörn sin masterutbildning vid Odontologiska fakulteten i Malmö.  Utbildningen är ett led i att möta den stora efterfrågan av kurser med odontologisk fördjupning och som dessutom innehåller klinisk träning. – Vi har goda erfarenheter från 1980-talet av att bedriva denna typ av utbildning, berättar Per Vult von Steyern, docent och utbildningsansvarig.

4,9 miljoner från KK-stiftelsen till forskning för bättre implantat

Ett forskningsprojekt med syftet att utveckla bättre implantat och därmed minska riskerna för infektioner i regi av Ann Wennerberg, professor vid Avdelningen för protetik och Gunnel Svensäter, professor vid Avdelningen för oral biologi vid Odontologiska fakulteten har tilldelats 4,9 miljoner av KK-stiftelsen.

Praktikertjänsts FoU-bidrag för 2011

Varje år delar Praktikertjänst Forskning och Utvecklingsnämnd ut ett FoU-bidrag. Tolv verksamheter har fått bidrag för 2011.

Tidigt kosttillskott minskar emaljstörningar hos barn

Barn som ammats i över sex månader utan att få välling eller bröstmjölksersättning har fem gånger ökad risk att utveckla en emaljstörning på sina 6-årständer. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Barn med invandrarbakgrund har sämre munhälsa

Barn och ungdomar med två utrikesfödda föräldrar har sämre munhälsa jämfört med barn och ungdomar med svensk  bakgrund. Detta visar Brittmarie Jacobsson i en licentiatavhandling vid  Hälsohögskolan i Jönköping.

Titan – ett bra alternativ till guld vid kronkonstruktioner

FORSKNING. Titan är ett utmärkt alternativ till guldlegeringar vid framställning av kron- och brokonstruktioner både vad gäller funktion och kostnad. Det visar en ny avhandling "Porecelain Veneering of Titanium; Clinical and Technical Aspects” av tandläkare Per Haag som lagts fram vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

Pedagogiska projektmedel till Margareta Hultin och Hans Sandberg

Karolinska Institutet har beslutat att tilldela pedagogiska projektmedel (110 000 kr) till Margareta Hultin och Hans Sandberg för projektet "Klinisk kompetens och mognad i allmän vuxentandvård. Utveckling av pedagogiskt stöd och kompetens för att stötta tandläkarstudenternas lärande i VFU".

Tandläkarens röntgenbilder kan förutsäga benbrott

Med hjälp av tandläkarens röntgenbilder går det att förutse vilka personer som riskerar benbrott. Det visar en studie gjord av forskare vid Sahlgrenska akademin, som nu uppmärksammas i Nature Review Endocrinology.

Nytt om sömnapné

Risken för stroke hos kranskärlssjuka personer med sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) är nära tre gånger högre än för personer utan denna sjukdom, skriver Fredrik Valham i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 18 november.

Senare problem med käkleden vanliga efter pisksnärtskada

Patienter som fått en pisksnärtskada i nacken löper risk för smärtor och funktionsstörningar också i käken trots att magnetkamerabilder direkt efter olyckan inte kan påvisa akuta skador där, konstaterar Hanna Salé i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 11 november.

Sorkfeber leder till bl.a. influensa och blödande tandkött

Gnagarna i norra Sverige har ett toppår och nu ökar antalet fall av blödningssjukdomen sorkfeber. Nya forskningsresultat från Linköpings och Umeå universitet visar att viruset bakom sjukdomen får patienternas blodplättar att fungera mycket sämre än normalt.

Matematik ger bättre fäste för tandkronor

Behandling med tandkronor kostar miljardbelopp i Sverige varje år. Nu utvecklar chalmersforskare en metod för att beräkna exakt hur varje tand ska slipas för att man ska kunna fästa en tandkrona så bra som möjligt på den.

”Årets avhandling” – kan spara mångmiljonbelopp åt samhället

Sofia Petrén belönas för sin forskning med utmärkelsen: ”Årets avhandling”.

Forskning: Friskvård – en satsning som ger betalt

Nu är det bevisat att friskvård ger lön för mödan, inte bara för individen. Kommuner med konkreta projekt och aktiv företagshälsovård tjänar på färre sjukskrivningar.

Ny metod för diagnos av bihåleinflammation kan minska användning av antibiotika

En ny metod för diagnostik av bihåleinflammation presenteras i en kommande avhandling från Lunds universitet. Resultaten visar på nya möjligheter att minska användningen av antibiotika och att sänka samhällets kostnader för sjukdomen.

Käkmusklerna klara tidigt i livet

Käkmusklerna har en unik fibertypsammansättning och är specialiserade för sin uppgift redan i tidig ålder, visar Catharina Österlund i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 30 september.

Trångt för tänder hos äldre

Käkarnas storlek minskar i takt med åldern. Det visar en unik studie från Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola som följt en årskull tandläkare genom hela deras vuxna liv.

En av fyra rotfyllningar misslyckas

En ny bättre, effektivare metod för rotfyllning håller på att introduceras. Nu genomförs en stor klinisk studie vid Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola för att avgöra om metoden håller vad den lovar.

Tandförflyttning alternativ till bentransplantat

För att ersätta förlorade tänder måste käkbenet ofta byggas upp på konstgjord väg. Forskare vid Sahlgrenska akademin presenterar nu en metod där tänderna istället flyttas till det tandlösa området med hjälp av en tandställning, vilket ger patienter möjlighet att få fler tänder.  

Prestigefyllt EU-anslag till OD-forskare

Ann Wennerberg, professor i Oral protetik vid Odontologiska fakulteten, har tilldelats 4,6 miljoner över tre år inom ramen för EU:s s k Sjunde ramprogram - även benämnt Marie Curie Initial Training Networks - som syftar till att stärka enskilda forskare i dess karriärutveckling genom breddad excellent forskning och internationell rörlighet inom industri och akademi.

Ny forskningsenhet i Umeå Expertmöte letar efter orsakerna till tandlossning

Den 1-2 september samlas ett hundratal specialister i Umeå på symposiet ”The First Northern Light on Molecular Periodontology”. Experterna skall försöka svara på varför vissa personer drabbas av tandlossning och vad som då händer på molekylärnivå?

Läkningstiden för tandimplantat kan kortas

Tekniken att ersätta förlorade tänder med tandimplantat av titan kan bli bättre. Genom att studera ytstrukturen på implantaten inte bara på mikronivå utan på nanonivå har forskare vid Göteborgs universitet hittat en metod som kan komma att korta läkningstiden hos patienten.

Enzymatica går vidare från ”proof of concept” till nästa fas i det kliniska utvecklingsprogrammet

Enzymatica bedriver specifik forskning baserat på 30 års grundforskning mot indikationer där det aktiva enzymet Penzyme® har en stor potential att fylla behovet av behandling, där traditionell behandling saknas eller har dålig effekt/biverkningar t.ex. inom parodontit.

För tidigt födda barn får mindre tänder

Storleken på tänderna hos barn som föds extremt för tidigt är mindre jämfört med fullgångna barn.– Deras tänder är mellan fem till tio procent mindre, säger Liselotte Paulsson Björnsson, specialist i tandreglering, ortodonti, vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.  

Är barn med invandrarbakgrund mer tandvårdsrädda än andra barn?

Alla sjuåriga barn som kallas till undersökning hos Folktandvården Södertälje under första halvåret har möjlighet att vara med i en forskningsstudie. Syftet är att utreda om barn med invandrarbakgrund har mer tandvårdsrädsla än andra barn.

Tandköttsproblem kan göra det svårare att bli gravid

Inflammation i tandköttet kan försvåra för den som planerar en graviditet, visar ny forskning.

Umeå spränger forskningsgränser

Umeå universitet satsar 75 miljoner kronor på att spränga gränserna mellan preklinisk och klinisk forskning. Läkare och tandläkare uppmanas söka medel till grundforskning, medan prekliniker lockas att starta patientnära projekt. Och läkarstudenter ska lära sig att det är kul att forska.

Nystart för forskning på tandvårdens område

Nyligen samlades ett antal tunga aktörer på en nationell konferens för att ta ut riktmärken för svensk odontologisk forskning. Ett förslag var att skapa en delegation som prioriterar hittills obesvarade kliniska frågor.

Pris till forskare inom munhälsa

Birgitta Jönsson, lärare och forskare inom området munhälsa, har fått Göran Frostells pris för odontologisk profylaxforskning.

Patientkort – ett verktyg för bättre bemötande

Bemötande och delaktighet måste ständigt diskuteras inom vården. Det anser sjuksköterskan Eva Jangland som har forskat på bemötande och provat ett enkelt hjälpmedel; ett patientkort.

Metallfria tandkonstruktioner fungerar

FORSKNING. Trots att det är vanligt med små frakturer på tandrekonstruktioners yta är patienterna nöjda med sin behandling. En anledning är att frakturerna oftast är begränsade till en liten yta och sällan orsakar patienterna några problem. Det visar studier gjorda av Christel Larsson, övertandläkare på avdelningen för oral protetik på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och vid Centrum för specialisttandvård Lund. Fredagen den 20 maj disputerar hon på avhandlingen "Zirconium dioxide based dental restorations" vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

Käkrörelser ämne i avhandling

Specialisttandläkare Krister Svensson från Flen har avlagt medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hans avhandling ”Sensory-motor regulation of human biting behavior” handlar om hur man reglerar och styr normal bitfunktion.

Därför sprider sig antibiotikaresistens snabbt mellan bakterier

Den del i bakteriers DNA som ofta bär på antibiotikaresistens är en mästare på att förflytta sig mellan olika typer av bakterier och anpassa sig till vitt skilda bakteriearter. Det kan göra allt fler bakterier resistenta mot all sorts antibiotika. Det visar en studie som gjorts av en forskargrupp vid Göteborgs universitet i samarbete med Chalmers. Resultatet publiceras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Tandläkarbrist kräver förändrad organisation inom Folktandvården

FORSKNING. Antalet tandläkare minskar i Sverige samtidigt som allt fler nyutexaminerade söker sig till den privata vården. För att hävda sig i konkurrensen måste Folktandvården förändra sin organisation och låta medarbetarna få ett ökat inflytande på arbetet.

Barnen har god munhälsa men föräldrarna slarvar

Nordisk observationsstudie om barns tandborstningsvanor: En god munhälsa i vuxen ålder avgörs av goda tandborstningsvanor som barn. Den nordiska observationsstudie som Philips, i samarbete med tandvårdspersonal genomfört på ca 350 barn, visar att barn i de nordiska länderna generellt har en god munhälsa, men att utrymme för förbättring finns. Majoriteten av föräldrarna hjälper sina barn med tandborstningen men inte i den utsträckning som rekommenderas.

Aggressiv bakterie kan ge skydd mot livshotande infektioner

FORSKNING. Ett ämne som produceras av den aggressiva bakterien Pseudomonas aeruginosa hindrar andra bakterier från att få fäste. Det visar studier gjorda av Maria Pihl, civilingenjör i teknisk biologi och doktorand vid Avdelningen för oral biologi på Malmö Högskola. Nu finns det förhoppningar om ämnet i framtiden kan användas för att förebygga infektioner i samband med peritoneal dialysbehandling.

Högteknologisk forskning på nya keramer ger framtida estetiska tandmaterial

Moderna dentalrestaureringar grundar sig på två viktiga svenska innovationer. Först den välkända tekniken att titanmetall kan ersätta och införlivas med levande benvävnad (osseointegration), enligt Professor Per-Ingvar Brånemarks upptäckt. Den andra är industriella Procera-tekniken för att med CAD/CAM snabbt tillverka individanpassade restaureringar, där innovatören är professor Matts Andersson. Idag kan individuella lösningar göras i storlek från tanddetaljer till kompletta tandrader i en käke.

Miljonanslag till forskning för att förutse implantats funktion

Ann Wennerbergs forskningsprojekt ”Avancerad ytkaraktäristik för nya funktionella biomaterial” har tilldelats 1.5 miljoner av KK-stiftelsen inom ramen för samverkan mellan högskola och näringsliv.

Ny avhandling om överkäkens framtänder

Sasan Naraghi, övertandläkare och specialist inom ortodonti kan numera titulera sig ”odont.lic.” (odontologie licentiat) efter att ha forskat på överkäkens framtänder. Sasans avhandling heter: ”Pattern and amount of change of upper front teeth after retention with a bonded retainer – Follow-up one to seven years postretention”  

Livsstil påverkar livslängd mer än genetik

Hur länge dina föräldrar levde påverkar inte din egen livslängd. Istället är det hur du själv lever ditt liv som avgör hur gammal du blir. Det visar forskning från Sahlgrenska akademin i Göteborg som nyligen publicerades i Journal of Internal Medicine.

Karin Ridell årets Te-Pe stipendiat

FORSKNING. I anslutning till Odontologiska fakultetens julmottagning delades Te-Pe Munhygienprodukters AB stipendium om 75 000 kronor för främjande av odontologisk forskning och särskilt förebyggande tandvård ut. Årets mottagare blev Karin Ridell, lektor och forskare vid Avdelningen för pedodonti. På plats vid utdelningen var Joel Eklund från Te-Pe Munhygienprodukter AB för att dela ut priset samt den gyllene tandborsten. - För studier av upplevelse av oral hälsa och livskvalitet hos barn före och efter tandbehandling under narkos, löd motiveringen. Karin Ridells forskningsprogram syftar till att studera hur den munhälsorelaterade livskvaliten hos barn påverkas efter en narkosbehandling. Studien genomförs mot bakgrund av att karies är ett stort problem bland vissa grupper av barn och för en del av dessa krävs behandling under narkos. Behandlingen kan medföra karies eller mineraliseringsstörningar och studien syftar att ta reda på hur dessa störningar kan påverka livskvaliten. Samtliga specialistcentrum inom pedodonti (barntandvård) i Region Skåne medverkar i studien som beräknas vara genomförd vid årsskiftet 2011/2012. Text: Daniel Bengmark Källa: Malmö Högskola

Slut med hål i tänderna

Forskare vid universitetet i Groningen har kartlagt struktur och funktionsmekanism hos det enzym som gör att plack fastnar på tänder. Det gör det lättare att hitta substanser som avväpnar enzymet.

Forskning på tandimplantat får miljonanslag av Vetenskapsrådet

Magnus Jacobsson, adjungerad professor i oral protetik vid Odontologiska fakulteten, har tilldelats 2,2 miljoner av Vetenskapsrådet för en industridoktorandtjänst inom ramen för sitt forskningsprojekt ”Det optimerade tandimplantatet” för perioden till och med 2014.

Mun- och tarmflorans bakterier återfinns i aterosklerotiska plack

Dålig tandhälsa och fetma har koppling till både hjärtinfarkt och stroke. Detta skulle kunna relateras till bakteriella, inflammatoriska effekter på den bakomliggande atero­sklerossjukdomen, eftersom både försämrad tandhälsa och fetma i sin tur är relaterade till bakterieflora.

Keramen zirconia som tandersättning

En vävnadsvänlig keram med hög hållfasthet har med modern datateknik blivit möjlig att använda som tandersättningsmaterial, skriver Anders Sundh i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 3 december.

Akryltester kan luras – plastallergier missas

Patienter allergiska mot plastfyllningar i tänderna och tandläkare kan bli lurade vid allergitester som undersöker om de reagerar på plastmaterial. Det visar Singaporeläkaren Anthony Goon i en avhandling. - Doktor Goon har studerat akrylallergier, berättar docent Marléne Isaksson, som är handledare, och arbetar vid Hudkliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Anthony Goon har funnit att det ibland testas med för låga koncentrationer bland annat på grund av olika lagringssätt. Läs mer i ett pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus ››

Tandoperation kan öka risk för hjärtsjukdom

En vanlig tandoperation kan öka risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke inom dom kommande veckorna - det visar en ny brittisk-amerikansk studie.

Kroppens bakterier påverkar åderförkalkning

Nya fynd tyder på att bakterier i munnen och eller tarmen kan påverka åderförkalkningsförloppet. Upptäckten kan leda till nya behandlingsstrategier.Det visar aktuell forskning från Sahlgrenska akademin.Resultaten publiceras i den ansedda tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS. -Orsakerna till varför vi får åderförkalkning har klarlagts under senare tid men kunskapen kring varför placken i ådrorna spricker och bidrar till proppbildning vet vi mindre om, säger Fredrik Bäckhed, docent på avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid Sahlgrenska akademin. Inflammation ökar risken för att placket spricker i ådrorna, men de bakomliggande orsakerna som driver inflammationen är inte klarlagda. Vår kropp är hem för tio gånger fler bakterier än humana celler och forskning under senare år har påvisat att tarmfloran är förändrad vid fetma som i förlängningen kan leda till hjärtkärlsjukdom.  Även försämrad tandhälsa och tandlossning har koppling till åderförkalkning vilket indikerar att bakterier i munhålan eller tarmen kan påverka sjukdomsförloppet. -Vi har nu undersökt om vi kan återfinna samma bakterier i munhålan och- /eller tarmen som i åderförkalkningsplacket och om mun- och/eller tarmfloran kan ligga bakom utvecklingen av hjärtkärlsjukdom.

Plasminogen kan revolutionera behandlingen av tandlossning

Omnio Healer AB, ett svenskt start-up företag, har lyckats få fram ett unikt läkemedel som kan komma att revolutionera behandlingen av bl a tandlossning, kroniska sår och infektioner.

Nordisk observationsstudie kartlägger barns tandborstningsvanor.

De yngsta patienternas behov och vanor i centrum. Studien bygger på att professionen observerar barns munhälsa, attityder till och vanor kring den dagliga tandborstningen. En tandborste med patenterad sonisk teknik, Philips Sonicare for Kids, kommer att distribueras till deltagarna och användas som redskap för att studera barnets förhållningssätt. Hur länge och på vilket sätt barnen borstar tänderna är centrala frågor i studien.

Ny klinisk studie om effekten av subgingival AIR FLOW-behandling

Effekten av Perio Flow - subgingival AIR FLOW-behandling kommer att presenteras på riksstämman i Göteborg. Resultaten av två nyligen utförda kliniska studier av behandlingen kommer att redovisas av prof Jan L Wennström och prof Stefan Renvert. Metoden använts i samband med stödbehandling av parodontitbehandlade patienter och vid behandling av periimplantit. Föredrag hålls på riksstämman lördagen den 20 november kl 10.00–11.30. Läs mer ››

Tandborstning bra för hjärtat

De som borstar tänderna ofta löper mindre risk att drabbas av hjärtsjukdomar. Det visar en ny undersökning från brittiska forskare.

Forskare odlade fram tänder hos möss

Forskare i Japan har lyckats odla fram tandvävnad ur embryonala celler och implanterat dem i käken på möss, där de utvecklades till nya tänder.