Artiklar taggade med Klinisk artikel

Munsköljmedel mot Coronavirus, fungerar det?

I samband med orala infektioner och kliniskt postoperativt, är Klorhexidin ett vanligt förekommande sköljmedel för våra patienter. Men har det någon effekt mot Covid-19, eller andra virus?

Stödbehandling – grundläggande för prevention av peri-implantära sjukdomar

Dentala implantat har revolutionerat tandvården, men inte helt utan komplikationer.

Utmaningen att skapa och upprätthålla hälsosamma vanor

Att borsta tänderna är en daglig rutin hos majoriteten av befolkningen, medan interdental rengöring utförs av betydligt färre.

Antibiotikaresistens – lokalt och globalt, i dag och i morgon

Antibiotikaresistens har blivit ett gissel och hot mot dagens patientsäkerhet, men kanske ett ännu större hot mot framtidens sjukvård.
Den bakomliggande mekanismen till denna utveckling är den omfattande förskrivningen och bruket av antibiotika i samverkan med ett antal andra bidragande faktorer såsom sjukvårdens infrastruktur och vårdhygien.
Tandvårdens förskrivning av antibiotika i Norden svarar för mellan 4,6 – 6% av totalförbrukningen i primärvården.

Den orala biofilmens ekologi och betydelse för oral hälsa

Den orala biofilmen är avgörande för uppkomsten av karies och parodontit, men har även angetts som en väsentlig etiologisk faktor vid vissa sjukdomstillstånd utanför munhålan.

Fiberförstärkta kompositer – utveckling och aktuellt status

I en översiktsartikel från Åbo Biomaterialcentrum redovisas aktuella dentala användningsområden och status för fiberförstärkta kompositmaterial.

Monomerers toxiska potential

Forskare vid NIOM har publicerat ett kapitel i Aktuell Nordisk Odontologi på temat kompositfyllningar och avvikande reaktioner.
När kompositfyllningar polymeriseras sker inte den processen fullt ut. Oreagerade monomerer kommer att kvarstå, och över tid sker ett läckage av dessa produkter till munhålan. Publicerade vetenskapliga rapporter av toxiska eller allergiska reaktioner hos patienter förekommer, men de är sparsamma.