Artiklar taggade med Kvalitet

Medarbetarenkäter billigt verktyg för kvalitetsarbete i tandvården

Tandfyllningar som inte håller är kostsamma för både samhälle och patient. En ny studie visar att personalens egen bedömning av klinikens kvalitet kan förutsäga om tandfyllningar går sönder inom tre år. Upp till var femte tandfyllning går sönder inom en femårsperiod.

Ny årsrapport från SKaPa

Det nationella kvalitetsregistret SKaPa:s Årsrapport 2016 är nu klar. Den innehåller en mängd analyser och tabeller över utvecklingen av karies och parodontit. Rapportportalen har också utökats med en uppföljning av överlevnaden av rotfyllningar gjorda mellan 2009 och 2015.

På gång inom SKaPa!

Det nationella kvalitetsregistret SKaPa för karies och parodontit har till uppgift att förbättra och utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat. Folktandvården och en mängd privata kliniker är idag anslutna till SKaPa och arbetet med att koppla på fler journalsystem pågår för fullt.

Reviderad metallstandard för protetiska konstruktioner

ISO-standard 22674 är nu reviderad och innefattar rekommendationer för användning av metaller inom fast och avtagbar protetik. Standarden specificerar bland annat vilka krav som kan ställas på de metaller som används, och hur de skall hanteras för optimalt resultat.

Praktikertjänst om vårdkvalitet, ägande och vinster i välfärden

Vårdföretaget Praktikertjänst har genom Hälsopanelen frågat 260 läkare inom koncernen om skillnaderna mellan privat och offentlig vård. Nästan 70 procent bedömer att privata verksamheter ger bättre vårdkvalitet. Den högre vårdkvaliteten anses bero på arbetsplatsens kvalitet och trivsel samt bättre arbetssätt och högre tillgänglighet. Därför är förslagen kring vinstbegränsningar i välfärden feltänkta.

Folktandvården Halland certifierad enligt nya ISO-standarder

Som ett av de första landstingen/regionerna i landet är Närsjukvården Halland, där Folktandvården ingår, certifierad enligt nya ISO-standarder för kvalitet, miljö, informationssäkerhet och arbetsmiljö.

Tandvården åter i topp men många vill ha mer skattefinansiering

Tandvården fortsätter att vara Sveriges populäraste samhällstjänst enligt Svenskt Kvalitetsindex. Årets betyg är högre än tidigare tack vare fler nöjda kunder hos Folktandvården. Tre av fyra svarande anser att tandvården bör skattefinansieras på samma sätt som sjukvården.

Nytt kvalitetssäkringssystem för svenska tandtekniska företag

KVALITET: På Tandteknikerdagarna i mars lanserade Sveriges Tandteknikerförbund sitt nya webbaserade kvalitetssäkringssystem. Systemet är uppbyggt kring de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för tandtekniska företag.

Trygghet för kunder och patienter med kvalitetscertifierade labb

KVALITET: Pia Wermelin vill öka medvetenheten om kvalitetsledningssystem i tandteknikbranschen och berättar här hur hon och hennes kollegor på Sun Dental Labs arbetat med ISO-certifierade kvalitetssystem i tio år.

Äventyra inte patientsäkerheten med falska produkter

FÖRFALSKNING: Nyligen kom en varning på marknaden om att endofilar av välkänt fabrikat varit förfalskade. Reglerna är tydliga. Tandläkare som använder produkter som inte uppfyller kvalitetskraven kan själva bli ansvariga om patienten skadas. 

Tandvårdspatienter fortsatt mycket nöjda med upplevelsen av tandvården

SVENSKT KVALITETSINDEX: Tandvårdspatienter är fortsatt mycket nöjda med upplevelsen av tandvården, såväl i jämförelse med övriga områden inom samhällsservice som i jämförelse med andra branscher. Privata tandvårdskliniker har som tidigare år nöjdast kunder, deras patienter upplever en högre prisvärdhet och är mer lojala mot sin klinik än Folktandvårdens patienter.

Tandvårdspatienter åter nöjdast med samhällsservice enligt Svenskt Kvalitetsindex

Dental24: Jämfört med andra branscher placerar sig tandvården åter i topp inom samhällsservice (81,2 av 100). Privattandläkarna ligger bäst till (85,4) och har ett försprång gentemot Folktandvården (76,9) som också har mycket nöjda patienter.

Vad innebär ISO-standarden för interdentalborstar?

Standarder finns inom alla branscher för att säkerställa god kvalitet och ekonomi och underlätta handel och upphandling – så även inom tandvården. En internationell kommitté sysslar speciellt med standardisering av dentala produkter. Här deltar TePe aktivt i arbetet som en av Sveriges representanter.

Landstinget i Jönköpings län nominerat till Svensk Kvalitet 2013

Landstinget i Jönköpings län är en av de fem organisationer som i år nominerats av SIQ.

Bra strålsäkerhet hos Folktandvården i Stockholm

Strålsäkerhetsmyndigheten har under våren 2013 inspekterat röntgenverksamheten hos Folktandvården i Stockholms län. Inspektionen visar att Folktandvården har vissa brister, exempelvis när det gäller avvikelshantering och utbildning.

Kvalitet: SKL lanserar webbplats för uppföljning

Hur kan man arbeta för att undvika fler vårdskandaler och säkra kvaliteten i välfärden? SKL lanserar nu webbplatsen Uppföljningsguiden som innehåller information, metoder och erfarenheter.

Tillverkare ska ha en expertutbildad medarbetare som är ansvarig för kvalitetssäkringen och importen kan komma att regleras

Ett förslag om ny förordning för medicintekniska produkter har lagts fram av EU-kommissionen. Beslut har ännu inte fattats av parlamentet och ministerrådet, men det kommer att leda till nya krav för tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter.

Svenskt Näringsliv: Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

I kölvattnet av de vård- och skatteskandaler som uppmärksammats den senaste tiden i privata välfärdsföretag har Svenskt Näringslivs styrelse satt ihop Expertgruppen för kvalitetsfrågor. Gruppen som består av industriledare, forskare och representanter från tjänsteföretag inom välfärden, fick i uppdrag att ta ett samlat grepp kring kvalitetskriterier och kvalitetsredovisning i välfärdsföretagen.

Ftv Halland vinnare av Svenska Hygienpriset 2013

Sveriges viktigaste pris är nu utdelat av prisutdelare Johan Carlson, generaldirektör Smittskyddsinstititet och Ann Tammelin, ordförande Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH).

Nominera till Svenska Hygienpriset 2013

Vet du någon person eller organisation som gjort ett bra jobb med att förebygga vårdrelaterade infektioner? Nu har du chansen att nominera till Svensk Förening för Vårdhygiens hygienpris 2013.

Inspiration och utvecklig

KvalitetsMagasinet är en källa för dig som arbetar professionellt med kvalitet och verksamhetsutveckling.  Du som läsare får både praktiska redskap och nya idéer för det dagliga arbetet.

Tandvård fortsatt i topp

Precis som utfallet varit de senaste åren så kommer nöjdheten för tandvård mycket bra ut även i år.

Ny vägledning för medicinska informationssystem

IT-stöd och programvaror har idag en central funktion inom sjukvården. Beroende på användningsområde kan de omfattas av de krav som ställs i lagen om medicintekniska produkter. Läkemedelsverket nu tagit fram en vägledning för fristående programvaror med medicinskt syfte till stöd för tillverkare, inköpare och myndigheter.

Tandtekniska arbeten: Kvalitetsäkring – Rör det mig?

Det är mycket tal om kvalitet nu för tiden men vad innebär det i praktiken?

Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem – vad krävs?

Karl Lundvall PhD, Senior Economist har kartlägga förutsättningarna för kvalitetshöjande konkurrens inom de valfrihetssystem som införts på vissa välfärdsområden.

Standardiseringsarbete inom dental CAD/CAM

En ny grupp har bildats under tandvårdsgruppen inom ISO, den globala standardiseringsorganisationen. Gruppen ska behandla frågor inom det dentala CAD/CAM-området. CAD/CAM står för Computer Aided Design/Manufacturing. Den första standarden som är under framtagning handlar om dentala digitaliseringssystem och kommer att mäta noggrannheten på olika typer av extra-orala skannrar.

Hygiensjuksköterskor prisades för webbutbildning mot smittspridning

Andrapristagaren av landstingets kunskapspris Gyllene Äpplet är Fanny Bergman och Susanne Wiklund. De har utvecklat ett e-utbildningsprogram som ska förhindra spridningen av multiresistenta bakterier.

Ställ krav på systemlösningar

Hur många timmar sitter du framför datorn varje dag?  Om du räknar efter kommer du att konstatera att du spenderar en stor del av din vakna tid i den digitala världen. På kliniken och på fritiden, ofta för att du vill men ibland för att du helt enkelt måste. Digital kommunikation är en del av vardagen och därmed en avgörande del av tandvårdens vardag.  Men hur ska vi se till att vi styr över tekniken och att tekniken inte styr över oss?  

GC Europe har tilldelats prestigefyllt kvalitetspris

GC Europe har tilldelats prestigefyllt kvalitetspris "Awards Benelux Excellence". Detta pris delas ut till organisationer som sticker ut tack vare sin utmärkta användning av koncept och uppnå enastående resultat.

Tandvårdskunderna något mindre nöjda 2011 än 2010

Tandvårdskunderna är något mindre nöjda 2011 än 2010. De är dock fortfarande de kunder som är mest nöjda jämfört med alla övriga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdhet inom.

Bra patientsäkerhet

Landstingen är duktiga på patientsäkerhetsarbete. Bäst är Dalarna, Västernorrland och Jämtland enligt en genomgång från regeringen.

Kunden i fokus! – Ledningssystem för ständig förbättring

Dental24 har bett specialisten Johan Nilsson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, att skriva om behovet och nyttan med ledningssystem och kvalitetscertifiering. Johan Nilsson har mångårig erfarenhet av bl a certifiering av hälso- och sjukvård och granskning av ledningssystem. Det finns mycket att vinna på att certifiera sin verksamhet.

Träning på arbetstid ökar produktiviteten

Att få ägna arbetstid åt fysisk aktivitet kan leda till ökad produktivitet.Det visar en studie genomförd av forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Lean och arbetsmiljö under lupp

Lean gör sitt segertåg genom vården som ett sätt att förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Nu ska ett nytt forskningsprojekt studera hur arbetet med Lean kopplas till arbetsmiljö och hälsa.

Kvalitetsregistren föreslås få nya nationella IT-plattformar

Kvalitetsregistren som en gång startades av entusiastiska och specialintresserade läkare är numera en riksangelägenhet. Just nu granskar regeringens nationella samordnare, Mona Boström, hur de kan bli ännu kraftfullare verktyg i den kliniska forskningen.

Personalen allt bättre på att följa hygienrutinerna

Både i kommunerna och i landstingen har vårdpersonalen blivit bättre på allt från att sprita händerna till att bära kortärmat vid kontakt med patienterna. Men det är långt kvar till hundra procents följsamhet.

Att förlita sig på modeller för riskhantering kan ge motsatt effekt. Det visar ny forskning.

En rapport från Lunds och Göteborgs universitet visar att stora komplexa modeller för riskhantering inte alltid är det bästa för att identifiera och hantera risker. Istället kan det få motsatt effekt. Genom att försöka hantera formella principer och strukturer kan man gå miste om de enskilda individernas kompetens och erfarenhet.

Mer öppet hos tandläkaren i Skåne

Nu har det blivit lättare för alla skåningar att få tid hos Folktandvården Skåne. Detta är en del i ett strategiska utvecklingsarbete för att öka tillgänglighet.

Folktandvården genomför patientenkäter med hjälp av Ipad

Folktandvården i Jönköpings län satsar på ny teknik och inför Ipad för att genomföra patientenkäter. Den moderna handdatorn ersätter pappersformatet som tidigare används för enkätundersökningar.

Unikt samarbete förbättrar elektroniskt journalsystem för tandvård

Det elektroniska journalsystemet för tandvård, T4, är störst i sitt slag i Sverige. Nu utvärderas T4 i ett unikt samarbetsprojekt. Målet är att identifiera brister och utvecklingspotential i systemet, med användarperspektivet och framtida behov i fokus.

Krisplan fortsatt ovanligt

Sju av tio småföretag saknar en handlingsplan för krissituationer. Det är samma resultat som före tre år sedan, visar en undersökning.

Jämförelseservice av kvalitet och resultat inom kommunal verksamhet

Trollhättans Stad öppnar nu en ny webbtjänst som möjliggör jämförelse av kvalitet och resultat inom den kommunala verksamheten.

Satsa på arbetsmiljön

Trivs man på jobbet gör man också ett bättre arbete. Men hur skapar man ett bättre arbetsklimat? Här har du tipsen.

Utvecklingen för hela ekonomin enligt Svenskt Kvalitetsindex

- Svenskarna är nu, både som kunder och brukare av såväl kommersiella produkter och tjänster, som olika former av samhällsservice, idag mera nöjda än när de årliga mätningarna startade för 21 år sedan. - Det är särskilt nöjdheten bland privatkunderna som ökat under senaste året; till skillnad från 2009 då ökningen var större bland företagskunder. - De som anlitar privat sjukvård och privat tandvård är nöjdare än de som anlitar offentligt driven vård, men gapet minskar.

Regeringen stärker hälsofrämjande arbete i sjukvården

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att stödja införandet av de nya riktlinjerna som ska stärka vårdens hälsofrämjande arbete.

Mikael Zimmerman Qulanstipendiat 2010

Sedan 1996 erbjuder Preventum den privata tandvården ett system för kvalitet och patientsäkerhet - Qulan.

Effektiva e-journaler kräver bättre dialog

Vårdpersonalen upplever ofta att vinsterna med elektroniska patientjournaler blir mindre och problemen större än man förespeglats. Apotekare Christina Ljungberg har i sin avhandling visat hur e-journaler påverkar läkarnas tillgång till information om patienten. Allt fler sjukhus och vårdcentraler börjar använda elektroniska patientjournaler. I dag införs ofta de nya systemen i verksamheten och förvänts fungera omgående, och de problem som diskuteras är nästan uteslutande tekniska.– Men det räcker inte att tekniken fungerar. Man måste också ändra arbetssätt och utarbeta nya rutiner, och även lyhårt anpassa tekniken efter behoven i verksamheten, säger Christina Ljungberg. Allt detta är en lång process. Införandet är alltså inte färdigt bara för att tekniken finns på plats. Om man tänker mer på dessa ”mjuka” aspekter har man mycket större möjlighet att faktiskt göra de vinster som systemen med e-journaler utlovar.Förutom att effektivisera läkarnas arbete vill man med e-journalerna öka patientsäkerheten genom att göra information om bland annat patientens läkemedel tillgänglig för alla vårdgivare i både sluten- och öppenvård.Genom att intervjua läkare på både sjukhus och vårdcentraler har Christina Ljungberg visat att dagens sätt att använda e-journaler kan lägga en orimlig börda på läkarna. Hon hoppas att hennes avhandling kan bli en väckarklocka för de på landstingens IT-avdelningar som beslutar om e-journalsystemen. – Man måste vara medveten om vad som tar tid och hur viktigt det är att ha en bra struktur i den enorma datamängden i e-journalerna. Det finns en viss övertro på att eftersom allt finns tillgängligt ska man spara tid och läkarna ska hinna med fler patienter.E-journalerna har effektiviserat det administrativa arbetet med patientinformationen. Men läkarna får istället mycket mer information att ta ställning till. – När det genom e-journalerna finns mer information tillgänglig så måste också läkarna ta ställning till mer material för att fatta ett beslut, säger Christina Ljungberg. Informationsmängden gör det också svårare för läkarna att hitta den information de letar efter. Läkarna har emellertid inte fått mer tid att fatta besluten på, vilket gör deras arbetssituation mer stressad. – Tillgången till den stora informationsmängden ersätter inte behovet av att den viktigaste informationen vid varje vårdtillfälle sammanfattas av ansvarig läkare, säger Christina Ljungberg. Christina Ljungberg försvarar sin avhandling vid Uppsala universitets institution för farmaci den 4 december. Källa: http://www.uu.se/nyheter/nyhet.php?id=1234&typ=pm