Artiklar taggade med Översiktsartikel

Hur bra är korta implantat i atrofisk mandibel?

Vid bristande höjd på mandibeln, och broprotetisk behandling, uppvisar korta implantat (7 mm) en vetenskapligt väl dokumenterad överlevnad om mer än 90 % efter fem år.

Ny klassificering av periimplantära sjukdomar

Orala implantat är i dag en vanligt förekommande terapi vid partiell eller total tandlöshet, men periimplantära problem och sjukdomar förekommer frekvent. Riktlinjer för diagnos av periimplantär hälsa och mukosit samt periimplantit är viktig information för vårdgivare.

Hur motverka rotytekaries hos äldre?

Rotytekaries kan vara ett stort och svårbehandlat problem för många hospitaliserade äldre, men även för andra äldre med motoriska inskränkningar.

Hur välja cement för bästa retention och resultat?

De två nordiska tidskrifterna, norska Tidende och danska Tandlægebladet har publicerat en informativ och täckande översikt av tillgängliga cementtyper för oralprotetiska konstruktioner.

Fetma som orsak till karies och parodontit?

I en populärvetenskaplig översiktsartikel sammanfattar Professor emeritus Nils Jacobsen, NIOM, dagens kunskap och vetenskapliga grund för sambandet mellan fetma, BMI >30, och orala sjukdomar som karies och parodontit.

Tema gummihandskar, svar på viktiga frågor i dessa Coronatider

Personliga smittskyddsåtgärder har nu blivit en avgörande del vid vårt dagliga patientarbete. Danska Tandlægebladet har presenterat en sammanställning av aktuellt kunskapsläge och ger svar på 12 relevanta frågor.

Hur hanterar du patienter med ökad blödningsrisk?

Ett stort antal medfödda och/eller förvärvade sjukdomstillstånd samt olika mediciner nedsätter blodets koaguleringsförmåga och kan därför innebära en riskfaktor vid orala ingrepp. Utmaningen är, i mångt och mycket, en avvägning av risken för allvarlig blödning vid ett ingrepp i relation till patientens medicinska status och nödvändig intraoral behandling.

Överkänslighet mot metaller använda inom ortodontin

I en omfattande systematisk översikt har forskare från Odontologiska fakulteten i Oslo sammanfattat hur olika metaller använda vid tandreglering kan ge upphov till allergiska reaktioner.

Rökstopp positivt för patienter med parodontit

I en systematisk översikt har forskare från Aarhus universitet visat att patientens rökstopp förbättrar prognosen vid behandling av parodontit. Resultaten visar också att rökare har förhöjd risk för parodontit, jämfört med icke rökare och före detta rökare.

Orala implantat – patientrelaterade faktorer av betydelse

Ålder och allmänsjukdomar är ingen kontraindikation för behandling med orala implantat, men vissa tillstånd kräver medicinsk uppföljning. Väl kända riskfaktorer är rökning, bristande munhygien och parodontit.
Professor emeritus Nils Jacobsen, numera verksam vid NIOM, har på ett överskådligt och lättfattligt sätt sammanfattat de flesta faktorer som har betydelse för ett implantats överlevnad.

Informativ sommarläsning om periimplantit

I denna översiktsartikel, där Tord Berglundh Göteborg är en av författarna, ges en habil bild av orsaksfaktorer, uppkomst och behandling av periimplantit.

Inga direkta kontraindikationer för orala implantat vid generella hälsoproblem

En holländsk forskargrupp har i en översiktsartikel värderat befintlig kunskap och möjliga risker vid behandling med orala implantat på patienter med generellt nedsatt hälsostatus.

Optimering av dentala materials säkerhet och kvalitet

I denna översiktsartikel från NIOM redovisas och diskuteras önskvärda kvalitetsegenskaper hos kompositmaterial för bästa hållbarhet och patientsäkerhet. Den kliniska hanteringen av dessa material och korrekt ljushärdning är faktorer som har stor betydelse för en kompositfyllnings överlevnad, men också för att minimera mängden restmonomer.

Hur kan den dentala biofilmen påverkas?

I en vetenskaplig översiktsartikel från NIOM, Oslo, diskuteras och redogörs för olika möjligheter och metoder som är tillgängliga för att påverka/bekämpa dental biofilm.