Artiklar taggade med Rapport

Risker och biologiska komplikationer i samband med orala implantat

Rapport från ITI konsensuskonferens #6:
I denna ITI-rapport fokuserar författarna på frågor som berör risker inom fyra kliniskt intressanta delområden, (a) diagnos av periimplantit, (b) komplikationer i samband med benersättning, (c) resultat och effekter efter behandling av periimplantit, och (d) behandling av geriatriska patienter med orala implantat och patienter med systemsjukdomar.

Reaktioner på dentala material från Biverkningsgruppen i Bergen

Avvikande reaktioner på dentala material under 2017 och tidigare år redovisas i en rapport från Biverkningsgruppen i Bergen, Norge.
Tre materialgrupper svarade för lika stor andel av rapporterna; plastbaserade material, metaller/legeringar och, kanske något förvånande, amalgam.
Majoriteten av rapporterna gällde avvikande reaktioner hos kvinnor i åldersgruppen 50-69 år.

Brist på erfarna tandläkare och tandhygienister i hela landet

Det redovisar Socialstyrelsen i 2018 års statistikrapport över tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare. Bristen på tandläkare och tandhygienister bedöms kvarstå på lång sikt bland annat i samband med pensionsavgångar.

Ny ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvård behövs

På uppdrag av Privattandläkarna har ekonomiforskaren Mattias Lundbäck tagit fram en rapport om hur morgondagens ersättningsmodell inom barn- och ungdomstandvården kan utformas för att svara mot större behov hos vissa grupper av barn och ungdomar.

Få översikter om äldres munhälsa och tandvård i ny SBU-rapport

Forskare vid odontologiska fakulteten på Malmö högskola har undersökt det vetenskapliga kunskapsläget om äldres munhälsa och effekter av olika tandvårdsbehandlingar. Endast på två områden fanns det systematiska översikter av befintlig forskning.

Karies hos barn ökar på vissa håll

Var tredje 12-åring har haft hål i tänderna, enligt ny statistik. Den mångåriga trenden med minskad förekomst av karies hos barn ser ut att ha avstannat något.

Stora vetenskapliga kunskapsluckor inom tandvården

På uppdrag av regeringen har SBU inventerat kunskapsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor av strategisk betydelse.

Hälsan tiger inte still

I Folkhälsomyndighetens årsrapport 2017 finns tecken på att den psykiska ohälsan i delar av befolkningen ökar. Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan god i Sverige men skillnaderna i hälsa mellan vissa grupper ökar, trots att ohälsa går att förebygga.

IVO:s tillsynsrapport 2016 visar att oseriösa aktörer överutnyttjar välfärdssystemen

Genom ett ökat fokus på granskning av oseriösa aktörer har IVO uppmärksammat att överutnyttjande av välfärdssystemet i huvudsak förekommer inom personlig assistans och tandvård.

Konsensusrapport om peri-implantit försöker skilja fakta från fiktion

Peri-implantit är ett kontroversiellt ämne inom tandvården, med en pågående debatt om huruvida det ska klassas som en sjukdom eller en komplikation på grund av en främmande kropp i munhålan. I en ny konsensusrapport ledd av professor Tomas Albrektsson presenteras resultatet från ett möte om peri-implantit i Rom.