Artiklar taggade med Rapport

Evidensbaserad kunskap om klinisk effekt av interdental rengöring

I en omfattande Cochranerapport har tilläggseffekten av olika former av interdental rengöring utvärderats. Översikten omfattade 35 kliniska randomiserade vetenskapliga studier, med totalt 3929 vuxna patienter. Studierna bedömde effekten av tandtråd, mellanrumsborstar, tandstickor (trä och plast) och irrigator (vattenstråle under tryck) efter genomförd tandborstning. Resultaten av de olika metoderna registrerades med Plack-och/eller Gingivalindex.

Är snus under graviditeten en hälsorisk?

Folkehelseinstituttet i Norge publicerade nyligen en omfattande rapport om potentiella risker vid användning av snus under havandeskapet. Många fertila kvinnor i Norden är snusare och det fanns därför skäl att utreda potentiella hälsorisker.

4 dagar på LMT Labday i Chicago

Årets stora mässa i Chicago gick av stapeln den 20-24 februari. Przemek Seweryniak på Cosmodent var där och rapporterar.

Ny rapport: Stora brister i Folktandvårdens transparensredovisning

Privattandläkarna har låtit revisionsbyrån Grant Thornton granska hur väl regionerna följer den modell för transparensredovisning inom tandvården, som de själva varit med om att ta fram. Rapporten visar att det fortfarande finns stora brister och att lagstiftning därför behövs.

Risker och biologiska komplikationer i samband med orala implantat

Rapport från ITI konsensuskonferens #6:
I denna ITI-rapport fokuserar författarna på frågor som berör risker inom fyra kliniskt intressanta delområden, (a) diagnos av periimplantit, (b) komplikationer i samband med benersättning, (c) resultat och effekter efter behandling av periimplantit, och (d) behandling av geriatriska patienter med orala implantat och patienter med systemsjukdomar.

Reaktioner på dentala material från Biverkningsgruppen i Bergen

Avvikande reaktioner på dentala material under 2017 och tidigare år redovisas i en rapport från Biverkningsgruppen i Bergen, Norge.
Tre materialgrupper svarade för lika stor andel av rapporterna; plastbaserade material, metaller/legeringar och, kanske något förvånande, amalgam.
Majoriteten av rapporterna gällde avvikande reaktioner hos kvinnor i åldersgruppen 50-69 år.

Brist på erfarna tandläkare och tandhygienister i hela landet

Det redovisar Socialstyrelsen i 2018 års statistikrapport över tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare. Bristen på tandläkare och tandhygienister bedöms kvarstå på lång sikt bland annat i samband med pensionsavgångar.

Ny ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvård behövs

På uppdrag av Privattandläkarna har ekonomiforskaren Mattias Lundbäck tagit fram en rapport om hur morgondagens ersättningsmodell inom barn- och ungdomstandvården kan utformas för att svara mot större behov hos vissa grupper av barn och ungdomar.

Få översikter om äldres munhälsa och tandvård i ny SBU-rapport

Forskare vid odontologiska fakulteten på Malmö högskola har undersökt det vetenskapliga kunskapsläget om äldres munhälsa och effekter av olika tandvårdsbehandlingar. Endast på två områden fanns det systematiska översikter av befintlig forskning.

Karies hos barn ökar på vissa håll

Var tredje 12-åring har haft hål i tänderna, enligt ny statistik. Den mångåriga trenden med minskad förekomst av karies hos barn ser ut att ha avstannat något.

Stora vetenskapliga kunskapsluckor inom tandvården

På uppdrag av regeringen har SBU inventerat kunskapsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor av strategisk betydelse.

Hälsan tiger inte still

I Folkhälsomyndighetens årsrapport 2017 finns tecken på att den psykiska ohälsan i delar av befolkningen ökar. Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan god i Sverige men skillnaderna i hälsa mellan vissa grupper ökar, trots att ohälsa går att förebygga.

IVO:s tillsynsrapport 2016 visar att oseriösa aktörer överutnyttjar välfärdssystemen

Genom ett ökat fokus på granskning av oseriösa aktörer har IVO uppmärksammat att överutnyttjande av välfärdssystemet i huvudsak förekommer inom personlig assistans och tandvård.

Konsensusrapport om peri-implantit försöker skilja fakta från fiktion

Peri-implantit är ett kontroversiellt ämne inom tandvården, med en pågående debatt om huruvida det ska klassas som en sjukdom eller en komplikation på grund av en främmande kropp i munhålan. I en ny konsensusrapport ledd av professor Tomas Albrektsson presenteras resultatet från ett möte om peri-implantit i Rom.