Artiklar taggade med STUDIE

Gener en faktor i att bekämpa tanderosion

Erosiv tandnötning är ett växande problem. Trots att orsakerna är många, från ökad konsumtion av läsk och sur mat, vet vi nu att gener också spelar en roll. En nyligen gjord NIOM-studie går in på ämnet.

Ny studie ska undersöka samband mellan fibromyalgi, munhälsa och kontaktallergier

Har fibromyalgipatienter fler lagade tänder, sämre munhälsa och mer kontaktallergier än normalpopulationen? Det ska man ta reda på i en ny forskningsstudie som Folktandvården Skåne utför i samarbete med Sus och Malmö universitet.

Diabetes och munhälsa

Flertal studier tyder på att det finns ömsesidigt samband mellan typ 2 diabetes och parodontit.

Skadliga bakterier vid tandinfektioner kartlagda

Forskare vid Karolinska institutet har tagit fram en lista på de vanligaste bakterierna vid svåra tandinfektioner. Studien kan bidra till ökad kunskap om sambandet mellan munbakterier och andra sjukdomar.

Stark koppling mellan tandlossning och inflammatorisk tarmsjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom är kopplat till ökad risk för parodontit, det vill säga tandlossningssjukdom. Det visar nya publikationer från ett europeiskt forskningsprojekt som utforskat sambandet mellan de två sjukdomarna.

Bäst i test är 1 % Natriumhypoklorit

Vid endodontisk behandling, och rensning av rotkanalen, är NaOCL det mest använda medlet för eliminering av organiskt material. I en ny studie konkluderar forskarna, att en 1 % lösning är den kliniskt optimala koncentrationen utan att reducera dentinets tryckstyrka och med fortsatt baktericid effekt.

Oönskade effekter vid ortodontisk behandling

Vid en systematisk litteratursökning uppfyllde tre randomiserade och 13 cohortstudier inklusionskriterierna.
De sammantagna resultaten visade, att vid fast apparatur har patienten ofta svårigheter att upprätthålla en god munhygien. En annan vanlig komplikation är också oönskad kraftutveckling som kan äventyra uppnått behandlingsresultat.

Parodontal regeneration fungerar bra även på äldre

Patientens ålder påverkar inte invasiv parodontal regeneration negativt vid behandling av intraosseösa fickor. Detta visar resultaten i en nyligen publicerad japansk studie.

Slip och puts av komposit kan frigöra hälsofarliga partiklar

Nanopartiklar, med ursprung i en mängd material, kan vid exponering/inhalation ge upphov till allvarliga cellulära skador och sjukdom.
Forskare vid NIOM, i samarbete med andra norska forskningsinstitut, har presenterat en studie som beskriver möjlig potentiell cytotoxisk effekt på humana bronkialceller vid inandning av de makro- och nanopartiklar som frisätts ur kompositfyllningar vid slipning och polering.

Zirkoniakronors frakturstyrka avgörs av cementeringsteknik

I en laboratoriestudie analyserades frakturstyrkan och effekten av varierande cementeringsteknik för monolitiska 3Y och 5Y (mol % yttriumoxid) zirkoniakronor.

Socker i kaffet och karies

I en japansk studie på 75-åringar påvisades ett positivt samband mellan lågt och högt sockerintag via varma drycker, och risken för utveckling av rotytekaries.

Svenskt tandvårdsregister unik källa för forskare

Data från Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa, överensstämmer väl med patientjournalen och annan oberoende bedömning. Det visar forskning vid Malmö universitet. Registret är en viktig källa för forskning och uppföljning av svensk tandvård.

Kan vissa tandkrämer medverka till skadlig effekt på emaljen?

I en laboratoriestudie har forskare vid odontologiska fakulteten i Oslo undersökt om tandkrämer som uppges göra tänderna vitare kan medverka till att göra emaljen mer mottaglig för skador.

Jämförelse av självetsande adhesiver vid posteriora kompositfyllningar

I en randomiserad klinisk studie jämfördes självetsande en- och tvåstegs adhesiver efter tre års funktionstid.
Samtliga kombinationer var kliniskt acceptabla med likvärdig överlevnad under försökstiden. Bristande kantanslutning/fraktur var den vanligaste defekten. När systemen jämfördes var en kombination av adhesiv/komposit bättre än de övriga i studien.

Vad avgör om implantaten håller?

Den tekniska utvecklingen och ökad kunskap har gjort dagens tandimplantat väldigt hållbara. Men komplikationer kan ändå uppstå. Riskfaktorer är saker som dålig benkvalitet, rökning och att gnissla tänder. Även den mänskliga faktorn spelar in.

Vad håller anställda i tandvården friska?

Det handlar om att se till att sömnen fungerar och att de anställda inte får nackvärk, bland annat. Och det går att organisera arbetet för att undvika det, visar en ny studie.

Ålderism och orala implantat?

Hög ålder är ingen kontraindikation för orala implantat. Detta visar en nyligen publicerad retrospektiv kohortstudie.

Extraktion och implantat eller regenerativ kirurgi vid hopplösa tänder?

En randomiserad klinisk studie (RCT) har visat, att parodontalt skadade tänder med destruktion till apex, med regenerativ kirurgi och membran kan fungera lika bra som en ersättning med oralt implantat, eller en brokonstruktion, efter extraktion av den skadade tanden.

Avvikelser i sammansättning av metallkeramiska kronor

Forskare vid NIOM har analyserat avvikelser i sammansättningen av legeringar för metallkeramiska kronor framställda i Norge och vid utrikes laboratorier.

Hur upplever äldre sin förmåga att tugga?

Per Elgestad Stjernfeldt är tandläkare på Folktandvården Stockholm och forskar om tandhälsa hos äldre personer. Nu har han publicerat en artikel om en delstudie där tolv äldre patienter djupintervjuats om hur de upplever sin tuggförmåga.

Käkbenet växer mer och är smalare hos personer med längre ansikte

Forskning visar att man bör ta hänsyn till ansiktshöjden när tandreglering planeras. Detta gäller i synnerhet för unga individer som fortfarande växer.

Betydelse av tandstatus vid jobbintervju

Stora avvikelser i tandstatus påverkar i hög grad hur personalansvariga bedömer en arbetssökande och dennes möjligheter till anställning. En person med missfärgade eller saknad incisiv bedömdes ha mycket små möjligheter att få anställning. Tandstatus relaterades omedvetet(?) till den arbetssökandes personlighet, egenskaper och kompetenser.

Korrosion av Co-Cr legeringar som effekt av produktionsteknik

Koboltkromlegeringar är i dag det mest använda materialet vid framställning av oralprotetiska ersättningar i metallbundet porslin. Vid NIOM har gästforskare från Odontologiska institutionen i Göteborg analyserat olika effekter på fem legeringar när de utsätts för korrosion efterliknande den vid exponering för den dentala biofilmen.

Prognos vid orala implantat i uppbyggt ben

I en klinisk retrospektiv studie har forskare vid Odontologiska fakulteten i Oslo analyserat behandlingsutfallet efter installation av orala implantat i transplantat av autologt ben eller bensubstitut. Samtliga patienter behandlades med fasta brokonstruktioner.

Genombrott för framtidens tandvård

Ny kunskap om tändernas byggmaterial och tillväxt kan påskynda utvecklingen inom regenerativ tandvård, biologisk terapi av skadade tänder, men också för behandlingen av tandkänslighet. Studien som genomförts av forskare vid Karolinska Institutet publiceras i Nature Communications.

Metodiken inte alltid avgörande för implantats hållbarhet

Rätt behandling till respektive patient. Sätts implantatet in korrekt så blir resultatet i de flesta fall bra, oavsett metodik. Det konstaterar tandläkaren och forskaren Björn Gjelvold som jämfört olika implantatbehandlingar som kan användas för att ersätta en tand vid en enstaka tandförlust.

Besök hos tandvården kan väcka minnen om sexuella övergrepp

Tandvården har en viktig roll i att upptäcka sexuella övergrepp, menar Eva Wolf: ” Att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp innebär stor risk för negativa psykiska och fysiska hälsokonsekvenser, också för munhälsan.”

Unik studie av riskerna med implantatstödda proteser

Proteser som bara har stöd på ena sida och att gnissla tänder. Det är ett par riskfaktorer som kan ge problem med implantatstödda tandproteser, enligt en studie av forskaren Bruno Chrcanovic. I en unik studie har han gått igenom cirka 2500 proteser och 8000 tandimplantat.

Skillnader i legeringssammansättning för metallkeramiska kronor, importerade och framställda i Norge

Resultaten visade att de importerade kronorna hade större avvikelser när det gäller angiven sammansättning, jämfört med de norskproducerade.

Rädsla en orsak till att ungdomar inte går till tandläkaren

Forskning inom Region Örebro län visar att det finns olika faktorer som associeras med uteblivna tandvårdsbesök bland ungdomar. Rädsla för att gå till tandläkaren var en av orsakerna.

Prisad artikel

Malin Olsson Malm, doktorand vid avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap har erhållit pris för en artikel i tidskriften Journal of Prosthodontics.

Tandlossning ökar risken för hjärtsjukdomar

Viveca Wallin Bengtsson har gjort långtidsstudier av sambandet mellan tandlossning, hjärtkärlsjukdomar och åderförkalkning i halspulsådern.

Regelbunden tandvård minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar

Ett årligt tandläkarbesök och professionell rengöring reducerar risken för hjärt-kärlsjukdom med 14 %. Detta konkluderar koreanska forskare i en ny studie.

Sämre tal vid fem års ålder hos utlandsadopterade med läpp-käk-gomspalt

Gruppen internationellt adopterade barn med läpp-käk-gomspalt har sämre tal vid fem års ålder än motsvarande barn födda i Sverige, visar en studie. Att adoptivbarnen också behövde mer omfattande kirurgi kan vara en följd av att insatserna påbörjades senare i livet.

Patienters upplevelse av privattandläkarna alternativt folktandvården

I korthet visade studien att folktandvårdens patienter hade ett mer ojämnt besöksmönster - inte besökt tandvården med samma tidsintervall som patienterna inom privattandvården. De var mindre nöjda med behandlingen och betalade sammanlagt lägre arvode jämfört med patienterna i den privata sektorn. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan privata och offentliga besökare när det gäller kön eller civilstånd. Patienterna hos folktandvården hade dock en betydligt lägre utbildningsnivå och en större andel av dem föddes utanför Sverige.

Hur mycket bedövning behöver barn hos tandläkaren?

Hur mycket bedövning behöver barn hos tandläkaren? Tandläkare resonerar olika och effekten av extra smärtlindring med huvudvärkstabletter är inte heller klarlagd. Forskaren Henrik Berlin vill därför ta fram riktlinjer för tandvården.

Samband funnet mellan dåliga tänder och personlighet

Hål i tänderna och tandlossning beror inte bara på hur väl man sköter sin munhygien och hur mycket godis man äter. Även ärftliga egenskaper och faktorer som fetma, utbildning och personlighet kan spela roll. Det visar den hittills största studien på området. Studien har letts av forskare vid Umeå universitet.

Akupunktur reducerar smärta efter rotbehandling vid symptomatisk apikal parodontit

Vid jämförelsen av två grupper, med perkussionsömhet och tandvärk, upplevde gruppen som inför rotbehandling fått akupunktur signifikant mindre postoperativ smärta jämfört med placebogruppen.

Hur bra är du på färgtagning?

Har du problem med att bestämma färg? Du är inte ensam, men förtvivla inte, övning och kunskap ger färdighet.

Oönskade effekter vid tandblekning

En nordisk multicenterstudie visar, att avvikande reaktioner, gingivala reaktioner och ilningar i behandlade tänder, är mycket vanliga både vid professionell tandblekning på klinik och vid hemmablekning.

Koppling mellan munbakterie och alzheimer

Det har tidigare funnits studier som har pekat mot ett samband mellan en bakterie som kan orsaka inflammationer i tandköttet och alzheimer. Nu kommer ytterligare bevis för att det finns ett sådant samband, i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Tandvården – en plats för upptäckt av sexuella övergrepp

Att sitta i en tandläkarstol kan väcka starka minnen för de som en gång utsatts för sexuella övergrepp. Bara att överlåta åt tandläkaren att undersöka munhälsan kan påminna om de sexuella kränkningar patienten en gång varit med om. Det visar en pågående studie vid Malmö universitet.

Utformningen av monolitiska Zirconiabroars förbindelseelement  för optimal brottstyrka

.När diamanttrissor användes vid slipning approximalt för bättre spolrum och estetik, minskade förmågan att motstå belastning signifikant - detta i jämförelse med trubbiga anslutningar mellan broleden. Lokal uppbyggnad bidrar också till ökad hållfasthet.

En ny djurmodell för studier av dental erosion

En ny djurmodell gör det möjligt att studera dental erosion under förhållanden som efterliknar humanstudier, vilka av etiska skäl inte är möjliga att utföra.

Visdomständer viktigt led vid åldersbestämning

I en retrospektiv tvärsnittsundersökning av 1302 personer och 5158 visdomständer har danska forskare i Aarhus och Köpenhamn analyserat möjligheten att bedöma ålder sett till dessa tänders utveckling.

Effekten på plaque, blödning och biverkningar vid olika koncentrationer av klorhexidin

I en dubbelblind, randomiserad klinisk studie jämfördes effekten av olika koncentrationer av klorhexidin på gingival blödning, plaque och orala biverkningar.

Bakterier i tandköttet sprids i resten av kroppen

Var tionde vuxen drabbas av svår tandlossning. Men inte nog med att de riskerar tappa tänder. När bakterierna i munnen sprids i resten av kroppen kan det påverka hjärta och kärl. Det kan också finnas ett samband mellan tandplack och lungsjukdomen KOL – vilket nu undersöks av forskare.

För stort överbett påverkar barns livskvalitet

Hur mår nioåringar med bettavvikelser jämför med jämnåriga utan något synligt fel på bettet. Det undersökte forskare vid Malmö universitet genom att studera 150 barn med bettavvikelser.

Frätskador på tänderna av sport- och energidrycker

Sveriges hittills största studie om dental erosion visar att var tredje ung svensk har frätskador på sina tänder som orsakas av energidrycker, sportdrycker och läsk.

Käkbenet kan avslöja benskörhet

Strukturen på käkbenet kan visa att en individ lider av benskörhet. En tidig upptäckt hos tandläkaren skulle kunna förebygga många frakturer och därmed innebära både minskat lidande och besparingar för vården.

Läkemedel som orsakar muntorrhet ökar risken för tandförlust hos personer med demenssjukdom

Många läkemedel orsakar muntorrhet som en bi-effekt, och risken för muntorrhet varierar mycket för olika läkemedel. Saliven har betydelse för tal, tuggning, sväljning och för att minska risken för karies.

Tekniska komplikationer efter behandling med implantatstödda konstruktioner

Studien är genomförd av forskare vid Odontologiska Institutionen i Göteborg och baseras på journalanteckningar för 2 666 patienter med uppföljning under 5 år.

NIOM undersöker: Frisläpper moderna dentala material Bisphenol A?

Bisphenol-A (BPA) är och har, kanske i ännu högre grad, varit ett kontroversiellt ämne. BPA är en restprodukt i många plaster och kan i högre dos sannolikt medföra allvarliga biverkningar. Inom odontologin förekommer det främst i kompositmaterial och material för ocklusal försegling.

Jämförelse av precisionen vid konventionell och digital avtryckstagning

I en laboratoriestudie, från Eastman Dental Institute i London, jämförs precisionen vid avtryck för fullbro med ett silikonbaserat avtrycksmaterial och två digitala metoder.

Effekter av varierande semimonolitisk design på frakturstyrka hos translucenta zirkoniakronor

Syftet med studien var att beskriva varierande design på semimonolitiska kronor framställda av translucent och högtranslucent zirkonia, och värdera uppnådd effekt på frakturmotstånd och typ av fraktur.

Materialval vid behandling av kariesskador i det primära bettet

I en studie har forskare vid NIOM, i samarbete med Helsingfors Stad, funnit att preformerade metallkronor (PMC) minskar antalet återbesök och är mest kostnadseffektivt vid behandling av högriskpatienter och grava kariesskador på molarer i det primära bettet.

Guldinlägg, hur hållbara är de över tid?

I en retrospektiv studie av Klass II guldinlägg genomförd av forskare vid NIOM, Oslo, rapporteras hög lyckandefrekvens efter 1-46 års funktion. Kanske dags för en renässans för denna terapiform?

Minskad tandvårdsrädsla hos barn med internet-KBT

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en lättillgänglig behandling för barn och ungdomar med fobi mot att gå till tandläkaren. Behandlingseffekten av den internetbaserade KBT-behandlingen var stark med minskad rädsla och ökad förmåga att klara av tandvården. Ett år senare var hälften av barnen helt av med sin fobi.

I Sverige framställs merparten av alla broar i CoCr

I en enkätstudie från Odontologiska institutionen i Jönköping och Göteborg undersöktes svenska dentallaboratoriers användning av CoCr vid framställning av fast oral protetik.

Avvikande passform för CAD/CAM-framställda broar?

I en studie från Oslo Universitet och NIOM visar resultaten att ingen av de CAD/CAM framställda 3-ledsbroarna uppnådde det vid designmomentet nominellt bestämda värdet för passform, oavsett CAD/CAM system. Det uppmätta avståndet mellan kronans insida och preparationen, cementutrymmet, var dubbelt så stort jämfört med det önskade värdet för passform som operatören angett i datorprogrammet.

Passform för 3-ledsbroar framställda med CAD/CAM-teknik och konventionell gjutteknik

Forskare vid NIOM och Oslo Universitet har i en studie jämfört passformen för treledsbroar framställda med CAD/CAM-teknik och konventionell gjutteknik. CAD/CAM-broarna producerades i tre keramiska material samt fräst och lasersintrad Co-Cr.

Vilken tjocklek på fasadporslinet är optimalt för zirkoniakärnor?

I en laboratoriestudie från Malmö har forskare undersökt translucenta zirkoniakärnor, och vilken tjocklek på fasadporslinet som är optimalt för att motstå fraktur.

Examensarbete om kostnadseffektiviteten för preventiva metoder inom tandvården belönas

Det finns gott om studier som utvärderar hur effektiva olika behandlingar är på att förebygga problem med munhälsan. Däremot har få jämfört samma metoder ur ett kostnadseffektivt perspektiv. Det här kunskapsgapet fångade för ett par år sedan dåvarande tandläkarstudenterna Louise Westerlunds och Anna Simonssons uppmärksamhet.

Fluorid inte negativt för intelligensen

Att fluorid är bra för tänderna är välkänt. Två forskare vid Uppsala universitet visar i en ny rapport från IFAU att en högre fluoridhalt i dricksvattnet inte bidrar till lägre intelligens. Fokus i studien är individer födda mellan åren 1985 och 1992. Individerna följdes fram till 2014.

Hur påverkas gingivala retraktioner vid användning av eltandborste jämfört med manuell tandborstning?

I en randomiserad 3-årsstudie har författarna undersökt effekterna på gingivala retraktioner vid användning av två borsttekniker, oscillerande-roterande eltandborste (Oral_B Professionalcare) och manuell tandborstning (Av ADA rekommenderad tandborste).

Sinuslift med osteotomteknik visar mycket goda resultat

En operationsteknik som vidareutvecklats inom specialisttandvården i Västervik visar på mycket goda resultat när det gäller installation av implantat.

Screening av typ 2-diabetes ger bättre överlevnad

Patienter som upptäcks genom screening får sin diagnos många år tidigare än de som upptäcks i sjukvården.

Minskad tandvård och sämre munhälsa efter demensdiagnos

Efter demensdiagnos blir patientens kontakt med tandvården allt glesare och munhälsan allt sämre. Det visar en stor registerbaserad studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s & Dementia.

Hur kan styrkan mellan gammal och ny komposit optimeras?

I en laboratoriestudie vid NIOM, Oslo, har bindningsstyrkan mellan gammal och ny komposit analyserats. Syftet var, att undersöka hur silanisering i kombination med olika adhesiver, som härdades eller lämnades ohärdade före ny komposit, påverkade bindningsstyrkan.

Studie visar att cannabis ökar risken för tandköttssjukdomar

Forskare vid Columbia University i USA har upptäckt att vanemässig användning av cannabis, inklusive marijuana och hasch, ökar risken för periodontit.

Ny implantatstudie – Direktbelastning av implantat

Direktbelastning av implantat i entandsluckor ger ett positivt resultat. Användningen av implantat har blivit ett förutsägbart och framgångsrikt behandlingsalternativ för att ersätta förlorade tänder. Vanligt är att ett tandimplantat ska läka in under några månader innan man belastar det med en krona eller bro. En ny studie utförd av specialisttandläkare i Oral Protetik, Folktandvården Skåne, rapporterar nu likvärdigt resultat för singelimplantat där implantatet belastas direkt med en provisorisk ersättning.

Ljushärdning – kunskapsnivå och säkerhetstänkande bland tandläkare

Studien som genomfördes vid NIOM, Oslo, hade syftet att undersöka tandläkares exponering för ljus från härdlampor, erhålla information om deras kunskaper vad gäller praktiska och tekniska egenskaper hos apparaturen samt säkerhetstänkandet i kliniken.

Amalgam påvirker ikke

I många länder är amalgam fortfarande förstahandsvalet vid fyllningsterapi, samtidigt som farhågor finns att amalgam kan påverka fostret i samband med gravidas tandbehandling. I ett samarbetsprojekt mellan Universitetet och Bivirkingsgruppen i Bergen, Folkehelseistituttet och UniResearch i Oslo redovisar forskarna här delar av en mer omfattande studie.

Kostvanor och munhälsa i ny studie

"Jag trodde inte att kosten påverkade så mycket!" Uttalandet kommer från en man med diabetes typ 2. Han är en av tio deltagare som under fjorton dagar fått specialkomponerad mat levererad hem till dörren.

Ökar förstoringsluppar risken för ögonskador vid ljushärdning?

Forskare vid NIOM i Oslo har medverkat i en laboratoriestudie där förstoringsluppar används vid ljushärdning. Syftet var att analysera om användning av luppar vid ljushärdning sänker gränsvärdet för negativ exponering av ögat. Hypotesen var, att koncentrationen av ljuset kunde öka risken för ögonskador.

Kan valet av cement påverka hållfastheten av zirconiakronor?

I en laboratoriestudie publicerad i Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica undersöktes effekten av cementval på förmågan hos monolitiska zirconiakronor att motstå fraktur. I undersökningen registrerades också de olika cementens tryckhållfasthet enligt ISO-standard.
Fyra till sammansättningen olika cement ingick i studien, fosfatcement, glasjonomercement, självadhererande resincement samt dual- och kemiskt härdande resincement.

Förbättrat plackindex och grundare tandköttsfickor

Intensiv behandling med Cervitec Gel förbättrar de kliniska resultaten vid peri-implantat-mukosit.

Den personliga munhygienen spelar en viktig roll för långsiktigt bevarande av implantatrestaurationer. Det är speciellt viktigt i de fall där mukosit redan utvecklats, det vill säga när peri-implantat-mjukvävnaden är inflammerad. En framgångsrik behandlingsstrategi för den här typen av fall beskrivs i en klinisk studie från Sverige.

Äntligen en långvarig behandling mot ilningar!

En in-vitro studie visar att det ljushärdande desensibiliseringsmedlet Shield Force Plus ger lindring för hyperkänsligt dentin i upp till 3 år*. Med rätt skötsel kan effekten hålla i sig upp till 5 år.

Vilken utformning av zirkoniakronor motstår frakturer bäst?

Frakturer av keramiska kronor/broar är fortfarande ett kliniskt problem. Detta gäller både för fraktur av kärnmaterialet och adhesiva frakturer mellan detta och ett täckande porslin, ”chipping”. I en laboratoriestudie jämförs förmågan att motstå frakturer för zirkoniakronor som utformats och framställts enligt tre olika principer.

Nattmänniskor har högre risk för karies

Ungdomar som är kvällsmänniskor har nästan fyra gånger högre risk att ha karies jämfört med ungdomar som är morgonpigga. Det visar en studie utförd i Folktandvården i Uppsala som publicerats i internationell tidskrift.