Artiklar taggade med Tandtekniker

NIOM: Stora brister både för importerade och norskproducerade kronor

STUDIE: Tandtekniska arbeten bestående av 24 utländska och 18 norskproducerade tandkronor undersöktes för att ta reda på om de uppfyller kraven i det Medicintekniska direktivet (93/42 / EEG). Överensstämmelse mellan beställd och levererad legeringssammansättning, innehåll av toxiska ämnen (Ni, Cd och Be) och uppfyllelse av det tidigare nämnda direktivet undersöktes.

Tandteknikerna som visar vad de kan

TANDTEKNIKER24: I sitt nya labb jobbar Åsa Malmberg och Pernilla Raanaes öppet med sina tandtekniska arbeten. – Folk på gatan stannar och tittar in för att följa det vi håller på med. Det är många som inte vet vad en tandtekniker gör, så vi har valt att visa upp det!

Utvecklingen av våra material ger oss nya möjligheter

Tandtekniker Przemek Seweryniak är tillbaka med en intressant tillbakablick på den utveckling som skett på materialsidan under de senaste 20 åren – från klassiska MK-kronor via minimalinvasiv tandvård till dagens starka helkeramiska kronor.

Avslag på samtliga överklaganden i upphandlingen av tandteknik till Folktandvården i Stockholms Län

Tandtekniker24: Samtliga dentallaboratorier som hade överklagat till Förvaltningsrätten fick negativa domar enligt ett meddelande den 3 mars 2014. Ärendena handlade bl a om skall-krav och behörig firmateckning av anbuden som inte ansågs ha uppfyllts av anbudsgivarna.  Folktandvården i Stockholm kan nu gå vidare och teckna ramavtal om drygt tre veckor om inte något av de sex dentallaboratorierna överklagar till Kammarrätten. Läs Greger Oxhammars detaljerade redogörelse av domarna och hans slutsatser och råd till anbudsgivare: ”I praktiken tillåts inte ett enda misstag. Anlita därför alltid experthjälp när anbud ska upprättas och lämnas in.”

Hört i upphandlingsdansen: ”Får jag LOV?”, sa Tandteknikern

När Nyårsbalen och Knutsbalen är över för den här gången gör sig verkligheten påmind. I Tandteknikern nr 6/2013 skriver Tandteknikerförbundets ordförande bl.a. ”Upphandlingsfrågan är lite av en never ending story, men efter mycket arbete ser vi nu att de flesta landsting förstår vårt ställningstagande att patienterna bör få välja tillverkare av protetiska arbeten. Något som då hamnar mer under lagen om offentlig valfrihet, LOV, än under lagen om offentlig upphandling, LOU. Det betyder att tandläkarna har möjlighet att välja mer fritt efter tilldelningsnyckeln i upphandlingarna”.

REPLIK till Sveriges Tandteknikerförbunds debattartikel ”Auktoriserade tandtekniker – en fråga om patientens hälsa”

Inget nämns i debattartikeln eller på förbundets hemsida att förbundets hjärtefråga (se Tand-teknikern 1/2012, sid 24) om legitimation för tandtekniker har avslagits av riksdagen.  ”Vårt mål är auktorisation” står det på sid 11 i senaste Tandteknikern 6/2013. Fortfarande inte ett ord till medlemmarna om regeringens förslag och riksdagens beslut att inte ge tandtekniker legitimation.

Ingen legitimation för tandtekniker

Tandtekniker24: Riksdagen har den 5 december fattat det definitiva beslutet att det inte blir någon legitimation för tandtekniker. Att det inte blev någon legitimation för tandtekniker var väntat. F.d. VD i Dentallaboratoriernas Riksförening, Greger Oxhammar kommenterar.

Stora förändringar för dentallaboratorierna

Dental24: Här fortsätter Dental24:s bevakning av marknaden för tandtekniska laboratorier. Utvecklingen ser mycket olika ut beroende på företagens storlek, kompetens, tillverkningsteknik, processer, leveranstider, pris och kvalitet.

De 10 största dentallaboratorierna ökar

Dental24: De 10 största tandtekniska laboratorierna ökar sin omsättning med 6,4%. Det visar bolagens bokslut för 2012 vs 2011. Även resultatet ökar, dock från en ganska låg nivå (från 4,4 till 5,1%).

15 år med kvalitetssäkring inom svensk tandteknik

Läs Greger Oxhammars genomgång av historik och tillämpning av kraven i Förordningen om medicintekniska produkter och LVFS 2003:11 och vad dessa regler kommit att betyda för branschen. I takt med globaliseringen och ökad industriell tillverkning skärps kraven på att ständigt utveckla och förbättra produktionen enligt alla krav och föreskrifter. Särskilt vidareutbildningen kan bli avgörande för framtiden och hur Sveriges tandtekniska laboratorier ska lyckas, framhåller Oxhammar.

Emma Bjuhr, svensk tandtekniker, som konkurrerar med giganterna i New York

Emma Bjuhr är fortfarande ung men har redan lyckats slå sig in på en tuff marknad i New York med sina högkvalitativa, estetiska arbeten. Med en svensk tandteknikerutbildning från Umeå som grund antogs hon till masterutbildningen vid UCLA i Los Angeles. När kursen var över bestämde hon sig för att stanna och satsa på en karriär i USA.

Danska lärlingsutbildningar lockar arbetslösa skåningar

Arbetsförmedlingen märker ett ökat intresse för danska lärlings-utbildningar och informationsträffarna om dessa är välbesökta. Många söker en utbildning direkt, men för vissa arbetssökande finns möjlighet att gå en arbetsmarknadsutbildning på 3 månader som förberedelse.

God tillgång på nyutexaminerade tandteknikerutbildade

SCB Arbetskraftsbarometern 2012: Endast två av tio arbetsgivare uppger att de har sökt tandteknikerutbildade under det senaste året och tillgången på nyutexaminerade bedöms vara god. Vad gäller yrkeserfarna varierar arbetsgivarnas bedömning mer, och resultatet tyder på balans med viss lutning åt god tillgång. Behovet av antalet anställda med tandteknikerutbildning kommer på ett och tre års sikt att vara ungefär detsamma som idag enligt arbetsgivarna.

Upphandling av tandteknik i Region Skåne måste göras om igen

Förvaltningsrätten bifaller City laboratoriet Skanörs ansökan om ingripande enligt LOU och beslutar att Region Skånes upphandling avseende Tandtekniska tjänster. City laboratoriet Skanör gör gällande att Region Skåne brutit mot LOU genom att i upphandlingen uppställa ett obligatoriskt krav gällande leverantörens bilpool som strider mot likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och transparensprincipen.

Kinesiska tänder i skånska munnar

Debatt: Region Skåne, som är huvudman för Folktandvårdsklinikerna i Skåne, har i en just avslutad upphandling valt leverantörer av tandtekniska arbeten till sina anställda tandläkare. Med något enstaka undantag är det så kallade import-laboratorier som framöver kommer att leverera kronor, broar och proteser till skånska FTV-patienter.