Är snus under graviditeten en hälsorisk?

Rapport

Folkehelseinstituttet i Norge publicerade nyligen en omfattande rapport om potentiella risker vid användning av snus under havandeskapet. Många fertila kvinnor i Norden är snusare och det fanns därför skäl att utreda potentiella hälsorisker.

Resultaten i rapporten visar, att användningen av snus under graviditeten innebär uppenbara hälsorisker för både modern och fostret/barnet. Några av de mer allvarliga konsekvenserna är fosterdöd, för tidig födsel, låg födelsevikt, hjärtbesvär och gomspalt.
Data är i huvudsak hämtade från svenska kohortstudier och det svenska födelseregistret. Konklusionerna är baserade på tillgänglig evidensbaserad internationell kunskap.

Källa: NIOM

Taggar
Rapport