Årsrapport SKaPa för 2021 karies och parodontit

kvalitetsregister

Registret omfattar i dag 7,6 miljoner patienter, och utöver registrering av karies och parodontit, redovisas även en del icke ämnesspecifika uppgifter.
Antalet kvarvarande tänder hos de äldre ökar successivt och jämfört med 2011, har de reparativa åtgärderna minskat samtidigt som direkt sjukdomsbehandling ökat i omfattning.

Kariesregistret avslöjar, att den ökande kariesförekomst som tidigare noterats för mjölktandsbettet nu är bruten för de yngsta. Gruppen 19-åringar är i högre grad helt kariesfria och för gruppen 35-65 år minskar karies och antalet fyllningar. För de äldre grupperna ökar motsvarande variabler. Generellt sett erhåller män fler fyllningar i jämförelse med kvinnor. En långsam ökning av förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder noteras hos gruppen 3-49 år.

Parodontitregistret visar, att ett ökande antal patienter erhåller riktad parodontal diagnosregistrering och undersökning. En femtedel av de undersökta patienterna diagnostiseras med någon form av parodontal sjukdom. Dessvärre synes omfattningen och svårighetsgraden öka över tid. En fjärdedel av parodontitpatienterna erhåller behandling av infektionen samt kompletterande egenvård. Kirurgisk behandling är mindre vanligt förekommande. Färre tänder extraheras hos den äldre åldersgruppen med diagnos parodontit.

Periimplantit behandlas separat i några rapporter. Av de patienter som ingår i rapporten är halvparten behandlad med endast ett implantat. Periimplantitbehandling är något som ökar med patientens stigande ålder. Många studier har visat, att diagnosticerad parodontit signifikant ökar risken för periimplantit. Något som även denna SKaPa-rapport konstaterat.
Av tekniska skäl är den information som SKaPa har om specialistvård begränsad för närvarande.

/Dental24