Avvikande passform för CAD/CAM-framställda broar?

STUDIE

I en studie från Oslo Universitet och NIOM visar resultaten att ingen av de CAD/CAM framställda 3-ledsbroarna uppnådde det vid designmomentet nominellt bestämda värdet för passform, oavsett CAD/CAM system. Det uppmätta avståndet mellan kronans insida och preparationen, cementutrymmet, var dubbelt så stort jämfört med det önskade värdet för passform som operatören angett i datorprogrammet.

Efter digitalt avtryck av preparationer på Typodontmodell framställdes treledsbroar i fyra keramiska material samt fräst och lasersintrad CoCr. Konventionellt gjutna CoCr-broar användes som referens.

Passformen mot mastermodellen uppmättes digitalt med triple-scan metoden. Resultaten kunde inte påvisa någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna, oavsett vilket material eller CAD/CAM-program som använts. De gjutna broarna uppvisade samma avvikelse från förväntat värde.

Författarna konkluderar, att det förväntade och inställda nominella värdet för inre passform och anslutningen till preparationsgränsen inte uppnåddes. En medveten kompensation för detta kan vara nödvändig vid designmomentet.

Taggar
STUDIE