Behandling med orala implantat kan vara en bidragande orsak till lägre mortalitet hos helt tandlösa

Avhandling

Total tandlöshet kan medföra negativa hälso- och psykosociala effekter, och i förlängningen risk för ökad mortalitet.
I en doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har tandläkare Jan Kowar redovisat bakgrundsfaktorer och den positiva inverkan behandling med orala implantat har för livslängden.

Patienter som behandlades med implantatstödda fasta konstruktioner hade generellt en lägre tioårsmortalitet jämfört med de patienter som behandlats med en helprotes utan implantatförankring. Resultatet var oberoende av socio-ekonomisk status.

Resultaten indikerade också, att populationen helt tandlösa patienter har en högre mortalitet jämfört med partiellt tandlösa. Patienter, äldre än 80 år, som behandlades med implantatstödda konstruktioner uppvisade en lägre mortalitet jämfört med motsvarande helt tandlösa population. Tandlösa patienter, yngre än 60 år, uppvisade en högre mortalitet jämfört med den matchande referenspopulationen.

Rehabilitering av partiellt eller helt tandlösa patienter med implantatstödda proteser är idag en vanlig behandlingsmetod inom tandvården. Många kliniska studier som analyserar denna behandling har i huvudsak utvärderat tekniska och biologiska komplikationer. Det finns idag ett fåtal studier som har undersökt överlevnaden av patienter med olika tillstånd av tandlöshet, och möjlig effekt av olika oralprotetiska behandlingar.

Det övergripande målet med avhandlingsarbetet har varit att analysera mortaliteten hos patienter i olika åldersgrupper som var helt eller delvis tandlösa samt behandlats med implantatstödda broar.

Mortaliteten hos en stor grupp av patienter, som antingen har behandlats på Brånemarkkliniken, FTV Västra Götaland eller i övriga landet, följdes upp med avseende på förekomst av tandlöshet. Gruppen jämfördes med en referenspopulation som matchades efter ålder och kön. Jämförelse av mortaliteten utfördes med utgångspunkt från protetisk behandlingsmetod i relation till typ av tandförlust, samt mellan två olika typer av protetisk behandling av total tandlöshet. Kartläggning av dödsorsaker utfördes genom att ta fram data med utgångspunkt från registret för klassifikation av sjukdomar. Dessa data jämfördes med ett statistiskt sett förväntat utfall av olika dödsorsaker i en referenspopulation. Patienternas socio-ekonomiska situation hämtades fram ur SCB´s databas och jämförelsen mellan grupperna analyserades.

Tandlösa patienter i Sverige tillhör idag en speciell patientgrupp inom tandvården, och framförallt för yngre tandlösa patienter bör allmänhälsan uppmärksammas på grund av risk för ökad mortalitet. Behandling med implantatstödda konstruktioner i sig tros inte vara orsak till den lägre mortaliteten, men mortaliteten kan påverkas indirekt genom uppnådd förbättrad oral funktion, nutrition, sociala kontakter och livskvalitet.

Jan Kowar

Utbildning
20210129 Disputation, PhD
2014-2021 Doktorand vid Institutionen för oral protetik/materialvetenskap, Göteborgs universitet
2007-2012 ST utbildning, Oral protetik, Brånemarkkliniken Göteborg
20010501 Bevis om Legitimation Disputation, Dr.med. Dent
Universität Leipzig, Tyskland
1997-2000 Forskningsarbete mot doktorsavhandling
Anatomisches Institut, Neuroanatomie, Universität Leipzig
maj-98 Approbation (Tysk Legitimation)
1992 – 1998 Tandläkarutbildning
Universität Leipzig, Tyskland
1999/01 – 2001/02 Tandläkare
Privat praktik, Leipzig, Tyskland
Arbetslivserfarenhet
2017/09- Specialitetsutvecklare oral protetik
Folktandvården Västra Götaland
2016/06-2017/01 Tf klinikchef
Brånemarkkliniken Göteborg
2012/06- Övertandläkare
Brånemarkkliniken Göteborg
2007/08-2012/05 ST tandläkare
Brånemarkkliniken Göteborg
2005/09 – 2007/08 Tandläkare
Folktandvården Mölnlycke
2001/08 – 2005/08 Tandläkare
Folktandvården Stenungsund
1999/01 – 2001/02 Tandläkare
Privat praktik, Leipzig, Tyskland

Källa: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Taggar
Avhandling