CAD/CAM produktion av kronor ger god passform oavsett teknik

Laboratoriestudie

Efter ett digitalt avtryck är frästeknik, och framställning av kronor/broar ur ett block, per i dag den vanligaste CAD/CAM-metoden. Senare års snabba utveckling av 3D-skrivare har dock medfört, att den additativa tekniken har ökat i användning vid tandteknisk produktion.

I en laboratoriestudie har danska forskare analyserat passformen för kronor på extraherade tänder med chamferpreparation. Resultaten kunde inte påvisa någon signifikant skillnad oavsett använd teknik, och den marginala passformen var inom kliniskt acceptabla gränser.

Källa: Tandlægebladet.dk