Ett effektivt sätt att laga mjölktänder

Fallstudie

Flytande bulkfyllnadskompositer används för att ersätta dentin i klass I- och II-kaviteter. Den flytande kompositen Tetric EvoFlow Bulk Fill effektiviserar lagandet av posteriora tänder. I nedanstående artikel presenteras ett högeffektivt behandlingskoncept som är enkelt att genomföra och ger goda estetiska resultat, speciellt lämpat för barntandvård.

En artikel av Dr. Niklas Bartling, Altstätten/Schweiz

Att använda kompositer till restaurationer av kariösa mjölktänder i det posteriora området har länge ansetts mycket mer tidskrävande jämfört med andra material. Detta förhållningssätt har ändrats fundamentalt genom utvecklingen av bulkfyllnadsteknologin. I de flesta fall har den tidsslukande skiktningen av fyllnadsmaterial reducerats till applicering av ett enda skikt. Den nyutvecklade Tetric® EvoFlow Bulk Fill passar utmärkt till denna indikation. Tillsammans med andra komponenter från Ivoclar Vivadent kan tandläkare effektivt behandla unga patienter.

Skillnader i behandlingsterapi på mjölktänder jämfört med permanenta tänder

De arbetssätt och metoder som används för att behandla permanenta tänder på vuxna patienter, kan inte per automatik överföras till mjölktänder hos barn. Förutom de psykologiska aspekterna på patientomsorgen, spelar även skillnader i mikromorfologi mellan mjölktänder och permanenta tänder en stor roll. Till exempel är det viktigt att notera att det ytligaste emaljskiktet på en mjölktand har en aprismatisk struktur (30 till 100 µm). Därför kan detta skikt inte etsas med fosforsyra. Men om tandytorna slipas lätt innan ets appliceras, kommer syraetsningen vara tillräcklig för att skapa ett retentionsmönster. Dessutom har dentinet på primära tänder större dentintubuli. Mineralinnehållet i det intertubulära dentinet är lägre än det på den permanenta dentitionen. På grund av sin specifika struktur ska inte primärt dentin etsas med fosforsyra längre än 10 sekunder. Om dentinet lämnas i kontakt med syran under en längre tid, kommer demineralisationen fortsätta in i djupare skikt, där primern inte längre kan verka neutraliserande. Själv-konditionerande adhesiv som Adhese® Universal fungerar bra för dessa speciella kliniska tillfällen och uppvisar goda bondingvärden till mjölktänder.

Adhesivet spelar en avgörande roll för att säkerställa klinisk framgång för den restaurativa behandlingen. Det ska betonas att Adhese Universal erbjuder en idealisk hantering av de primära tänderna, då materialet appliceras med hjälp av en pennapplikator försedd med en tunn metallkanyl.

Vad är det som gör fyllnadsmaterialet så speciellt?

Kompositer är liksom kompomerer lämpliga att använda i mjölktänder. En klinisk studie år 2006 på klass II-kaviteter i primära molarer visade att Tetric Flow ger tillfredsställande resultat. Primära tänder är mer känsliga för nötning än permanenta tänder. Därför har den lägre nötningsresistensen på flytande kompositer mindre betydelse.

Den nya Tetric EvoFlow Bulk Fill är en flytande komposit som kan appliceras i ett skikt på upp till 4 mm. När den används i primära tänder krävs inget täckande skikt. Tack vare detta kan de flesta kaviteter i primära tänder fyllas i ett arbetssteg. Det är den innovativa ljusinitiatorn Ivocerin® som gör detta möjligt. Studier har visat att ett fullständigt härddjup kan uppnås även under svåra förhållanden, t.ex. om härdljuslampan hålls i en lutande position. Denna inbyggda säkerhet är särskilt fördelaktig inom barntandvården.

Kompositen härdar inte i förtid under operationsljuset från tandläkarstolen, vilket underlättar hanteringen. Ett kemiskt ljuskänsligt filter gör det möjligt för tandläkaren att arbeta längre än fyra minuter utan att behöva dimra ljuset (8000 lux). Till skillnad från de flesta flytande bulkfyllnadsmaterialen på marknaden, uppvisar Tetric EvoFlow Bulk Fill efter ljushärdningen en dentinliknande translucens, som smälter in optimalt med färgen hos de omgivande primära tänderna. Av de tre tillgängliga färgerna är IVW särskilt lämplig för barntandvård.

Hur används materialet rutinmässigt på praktiken?

Liksom de flesta vuxna delar inte unga patienter tandläkarens entusiasm över att laga kaviteter. De är därför inte alltid så samarbetsvilliga. I dessa situationer måste behandlingen gå snabbt. Följande kliniska studie beskriver hur en primär tand restaureras effektivt med Tetric EvoFlow Bulk Fill (bild 1).

Ett rent och relativt torrt arbetsfält skapades med OptraGate® läpp- och kindretraktor. Den hjälper till att hålla munnen på unga patienter öppen och håller undan mjukvävnaden från tanden som ska behandlas. Till detta kan bomullsrondeller användas för att isolera arbetsfältet. Efter att tanden förberetts och all kariös vävnad exkaverats, placerades en matris (bild 2).

  • Bild 1. Startsituation: tand 54 distalt med karies

  • Bild 2. Preparerad kavitet med matris på plats

Sedan applicerades Adhese Universal bondingmedel. Efter appliceringen blåstes det torrt och ljushärdades (bild 3). Därefter fylldes kaviteten med Tetric EvoFlow Bulk Fill (bild 4). För att göra detta placerades spetsen på applikatorn på kavitetens golv och materialet trycktes ut, samtidigt som spetsen långsamt drogs upp mot ytan, fortfarande i materialet. Denna appliceringsteknik förhindrar att luftblåsor bildas. Tetric EvoFlow Bulk Fill uppvisar excellent flödesbeteende.

Fyllningen ljushärdades i 10 sekunder (bild 5). Därefter togs matrisen bort (bild 6) och överskott avlägsnades med roterande instrument (finkorniga diamanter, Arkansas-sten). Ytan reducerades och morfologin justerades.

 

  • Bild 3. Applicering av Adhese Universal med VivaPen i 20 sekunder; sedan torrläggning med luft och ljushärdning i 10 sekunder

  • Bild 4. Kaviteten fylls med Tetric EvoFlow Bulk Fill. Överskottet tas bort med en sond

  • Bild 5. Ljushärdning med Bluephase Style i 10 sekunder

  • Bild 6. Den ljushärdade fyllningen efter att matrisen avlägsnats

Efter att ocklusionen kontrollerats, polerades fyllningen. Till poleringen användes silikonpolerare från OptraPol-systemet (bild 7). Tack vare den höga andelen av mikrofina diamantkorn blir ytan snabbt slät och får en stabil högglans (bild 8).

 

  • Bild 7. Polering av fyllningen med OptraPol

  • Bild 8. Den färdiga Tetric EvoFlow Bulk Fill-fyllningen efter applicering av Fluor Protector S på den distala ytan på tand 54.

Sammanfattning:

Detta behandlingskoncept med den flytande kompositen Tetric EvoFlow Bulk Fill och de matchande komponenterna är mycket effektivt. Fyllningar kan göras snabbt och enkelt. Den kritiska delen av behandlingen reduceras till ett minimum tack vare de korta applicerings- och härdningstiderna. Slutsatsen är att detta material passar optimalt för barntandvård.

 

Dr. Niklas Bartling
Rorschacherstrasse 1
9450 Altstätten
Schweiz
zahnarzt@bartling.ch
www.bartling.ch

Taggar
Fallstudie