Exponering av Bisphenol A vid tandbehandling och möjliga fosterskador

Avhandling

Bisphenol A (BPA), en restprodukt i kompositmaterial, har i djurstudier och laboratorieförsök tillskrivits negativa hälsoeffekter som följd av sina östrogenliknande egenskaper. I en avhandling från Biverkningsgruppen i Bergen redovisas möjliga negativa effekter på fostret efter att kvinnor erhållit behandling med kompositfyllningar under sin graviditet.

De parametrar som analyserats, och jämförts med ett registermaterial, är frekvensen av hög/låg födelsevikt, för tidig födsel, missbildningar och fosterdöd.

Glädjande nog kan inte resultaten i denna studie påvisa, att behandling med polymera fyllningsmaterial under graviditeten skulle påverka fostret negativt.

Taggar
Avhandling