FDA-rapport om amalgam och metaller i implantat

Litteraturgenomgång

Den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket - Food and Drug Administration (FDA) har nyligen genomfört en systematisk litteraturgenomgång, där man analyserade tillgängliga epidemiologiska studier om amalgams hälsomässiga effekter.
Samtidigt publicerar de en rapport om biologiska effekter av metaller i implantat.

Sammanfattningsvis ger inte litteraturgenomgången underlag för någon ändring av tidigare riktlinjer för användning av amalgam. De finner inget vetenskapligt underlag för att amalgam skulle ha någon effekt på generell hälsa, eller andra negativa följder, för personer som inte är utsatta för yrkesmässig exponering.
Rapporten om implantat gäller i första hand ortopedisk tillämpning, men har ett allmänintresse sett till det stora utbudet av orala implantat.