Fetma som orsak till karies och parodontit?

Översiktsartikel

I en populärvetenskaplig översiktsartikel sammanfattar Professor emeritus Nils Jacobsen, NIOM, dagens kunskap och vetenskapliga grund för sambandet mellan fetma, BMI >30, och orala sjukdomar som karies och parodontit.

Metanalyser antyder att det skulle finnas ett orsakssamband mellan fetma och dental karies hos barn, men resultaten i publicerade studier är motsägelsefulla. Sannolikt har socioekonomiska faktorer och kostvanor större genomslag.

Likaledes finns det indikationer på att parodontal sjukdom kan förorsakas av högt BMI, men även här är det kausala sambandet svagt eftersom det är svårt att validera orsaksfaktorerna.

Sammanfattningsvis finns många samverkande faktorer som påverkar utvecklingen av dessa sjukdomar. Det blir därför svårt att med bestämdhet säga hur stor inverkan fetma kan ha som enskild faktor.

Författare: Nils Jacobsen, professor emeritus. Nordisk institutt for

odontologiske materialer, NIOM

Källa: Norska Tiderne