Fyra nya forskningsprogram stakar ut riktningen för Malmö universitet

UTBILDNING

Urbana miljöer, digitalisering, ämnesundervisning och munhälsa är de fyra forskningsområden som Malmö universitet kraftsamlar kring de närmaste fem åren. Det står klart efter rektorsbeslut på måndagen om att ge stöd till fyra nya flervetenskapliga forskningsprogram.

– På det här sättet lyfter vi upp och tydligare profilerar forskningen vid Malmö universitet, säger rektor Kerstin Tham. Rektorsbeslutet grundar sig helt på de rekommendationer som gjorts av en internationell bedömningskommitté av de 12 ansökningar som kommit in om att få starta forskningsprogram.

Rektor Kerstin Tham

Beslutet kring de fyra forskningsprogrammen är en del i ambitionen att öka forskningsvolymen och skapa starkare forskningsmiljöer och en bättre balans mellan forskning och utbildning. Men det handlar även om att peka ut riktningen för forskningen.
Vid Malmö universitet finns sedan tidigare fem forskningscentrum som är universitetets ”flaggskepp” för forskning.
– Att nu besluta om fyra forskningsprogram blir ett sätt att ge ytterligare skjuts åt starka forskningsmiljöer, säger Kerstin Tham.
– Vi har självfallet många fler forskningsmiljöer under framväxt. Här arbetar vi mer strategiskt för att söka externa medel och vi har också påbörjat ett fundraisingarbete.

Det är dessa fyra forskningsprogram som får stöd:
I ansökan till forskningsprogrammet för Institute for Urban Research kan man läsa, att FN räknat ut att dagens 3,5 miljarder stadsbor nästan fördubblats 2050. Det innebär bl.a. en enorm byggboom men också risk för segregation och polarisering. Vilka möjligheter och alternativa lösningar finns på dessa urbana samhällsutmaningar? Forskningen kommer initialt beröra bostäder, stadsförnyelse, social hållbarhet, urban migration, smarta städer m.m.

Digitala teknologier och medier är alltmer närvarande i vardagen; de påverkar och formar hur vi lever och påverkar världen. Syftet med The Data Society Research Programme: Advancing Digitalisation Studies är att konsolidera och utveckla forskning kring komplexa samhällsutmaningar som följer på genomgripande digitaliseringsprocesser. Programmet inbegriper forskare från samhällsvetenskap, humaniora, teknologi, konst och design.

Forskningsprogrammet Literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society ska undersöka språkets flerdimensionella karaktär i undervisning och lärprocesser. Detta undersöks sällan systematiskt, kan man läsa i ansökan. Målet är att få bättre förståelse av elevers och studenters läs- och skrivförmåga i naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskapliga ämnen – i det alltmer mångspråkiga samhälle vi lever i.

Forskningsprogrammet Foresight handlar om att hitta effektiva verktyg för att identifiera patienter som löper ökad risk för karies och tandlossning. I ansökan framgår att programmet handlar om att hitta en ny generation prediktiva biomarkörer och strategier för prevention som kan användas som redskap i den kliniska tandvården.

Rektorsstödet kräver medfinansiering
Rektorsbeslutet innebär att de fyra forskningsprogrammen alla får ett stöd från rektor med upp till tre miljoner årligen under fem år. Samtidigt krävs att berörd fakultet/institution bidrar med lika mycket. Samtidigt förväntas att de inblandade forskarna söker och erhåller externa forskningsmedel. På sikt, och om de nya forskningsprogrammen är framgångsrika, kan de nya forskningsprogrammen, efter utvärdering, bli framtida centrumbildningar. Det görs både årliga uppföljningar och en halvtidsutvärdering 2021 av forskningsprogrammen.

Det är två kvinnor och två män som står för de ansökningarna till de forskningsprogram som nu får stöd. Forskarna har sin hemvist på fakulteterna Kultur och samhälle, Teknik och samhälle, Lärande och samhälle och Odontologiska fakulteten.

Av rektorsbeslutet framgår att ytterligare två ansökningar beviljas 250 000 kronor vardera för utveckla ansökans möjligheter att attrahera externa forskningsmedel. Det är Oscar Hemers ansökan Rejuventing Democracy – föryngring av demokratin och Thomas List ansökan Malmö Health Program – improving health, oral health and quality of life – hälsoprogram för förbättrad hälsa.

Text: Helena Smitt

 

Källa: Malmö Universitet

Taggar
UTBILDNING