Kan vi lita på reklamen för dentala material?

Källkritik

Information via reklam är en viktig, och för många kanske den enda, informationskällan om nya material och metoder. I en studie från Universitetet i Bergen värderades kvaliteten (sanningshalten) på ett urval av reklam för några på marknaden vanliga fyllningsmaterial. Värderingen gjordes i relation till fastställda kriterier såsom förekomsten av information från vetenskaplig litteratur och annan evidensbaserad kunskap.

Många påståenden i den analyserade reklamen visade sig vara kanske inte direkt felaktiga, men många gånger gavs en överdrivet positiv bild av den egna produkten, parat med avsaknad av vetenskaplig evidens. Många gånger saknades det vetenskapliga underlaget för en produkts egenskaper, och producenten refererade ofta till egna icke publicerade tekniska rapporter.

Som kliniker är det viktigt att kritiskt värdera och granska den reklam vi utsätts för från marknaden. En enkel första åtgärd är att notera, om den litteratur som producenten refererar till är evidensbaserad eller ej. Om den bara omfattar fabrikantens egna studier bör du vara uppmärksam på resultatens relevans.

Källa: Norska Tannlegetidende

Taggar
Källkritik