Monomerläckage från några vanliga protesbasmaterial

Laboratoriestudie

Än i dag framställs ett stort antal, och i synnerhet avtagbara, orala proteser i polymera material. En nackdel hos denna materialgrupp är läckage av icke polymeriserat material och därmed förekomsten av restmonomerer. Dessa oreagerade monomerer urlakas från proteserna till munhålan och kan då ge upphov till biverkningar hos patienten.

Vid NIOM har forskare genomfört laboratorietester för att kvantifiera innehåll av restmonomer i åtta vanligt förekommande protesbasmaterial. Tandtekniska laboratorier i Norge framställde provkroppar enligt deras standardmetoder.

Endast ett material, ett kallpolymerisat, innehöll mer restmonomer än det tillåtna gränsvärdet enligt ISO standard. De varmpolymeriserade materialen hamnade samtliga under gränsvärdet med restmonomerer motsvarande 0,3 – 2,1 viktprocent.

Autopolymeriserade material innehöll en högre andel restmonomer jämfört med kall/varmpolymerisat.

Författarna förordar användning av varmpolymeriserade och korrekt processade material för att minimera risken för biverkningar.

Källa: Tannlegetidende/NIOM