NIOM testar Co-Cr och Pd-Ag legeringar

Laboratoriestudie

I en artificiell miljö, liknande den orala, uppvisade de testade legeringarna låg frisättning av metalljoner. Endast en blandning av frigjort Zink och Cobolt uppvisade begränsad cytotoxisk effekt.

Användningen av icke ädla legeringar inom oral protetik har fått en kraftigt ökad användning under senare år. Bidragande orsaker är i huvudsak två, den snabba utvecklingen av frästekniken och CAD-CAM teknologin.

I en laboratoriestudie på humana celler, med en avgörande funktion i immunsystemet, testades frigöring av cytotoxiska element från Co-Cr och palladiumlegeringar.

Resultaten är inte direkt applicerbara på en klinisk situation, men är ändå en fingervisning om legeringarnas toxicitet och kliniska användbarhet.

Källa: NIOM