NIOM undersöker: Frisläpper moderna dentala material Bisphenol A?

STUDIE

Bisphenol-A (BPA) är och har, kanske i ännu högre grad, varit ett kontroversiellt ämne. BPA är en restprodukt i många plaster och kan i högre dos sannolikt medföra allvarliga biverkningar. Inom odontologin förekommer det främst i kompositmaterial och material för ocklusal försegling.

Dagens plastbaserade odontologiska material synes inte innehålla koncentrationer som ger upphov till allvarliga avvikande reaktioner. Detta har studier vid NIOM, i samarbete med Oslo Universitet, påvisat vid sina undersökningar.

Vid NIOM analyserades läckaget av BPA från fyra kompositer, tre material för fissurförsegling och två ortodontiska bondingmaterial. Innehållet av BPA analyserades i den ohärdade produkten och efter förvaring av ohärdad i vatten.
Ett kompositmaterial och en sealer uppvisade konstant högre värden jämfört med övriga produkter. Även de senare hade läckage av BPA, men på en mycket lägre nivå.

Författarna ser inte att de värden som uppmätts skulle utgöra någon biologisk risk, detta sett till den totala exponering som vi utsätts för.

Läs mer >> 

 

Källa: NIOM

Taggar
STUDIE