Nya insikter från kariesforskning

Forkningsprojekt

Forskningsprojektet Stop Caries Stockholm har studerat barns tandhälsa i socioekonomiskt utsatta områden och bidragit till ökad kunskap om förebyggande tandvård i högriskområden. Genom medverkan från flera kliniker inom Folktandvården Stockholm har vi kunnat jämföra effekten av två olika vårdprogram.

Karies, hål i tänderna, är den vanligaste infektionssjukdomen hos barn i stora delar av världen. I Sverige har tandhälsan förbättrats de senaste årtiondena, men fortfarande drabbas en del barn svårt av karies, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden.

Forskningsprojektet Stop Caries Stockholm (SCS) startade 2011 med syftet att förbättra tandhälsan hos de minsta barnen. Alla 1-åringar som bodde i högriskområden år 2011 bjöds in att delta. Totalt var 3 403 barn med i den vetenskapliga studien, som slutfördes 2018.

Ordinarie preventionsprogram rätt väg

I studien jämfördes effekterna av Folktandvårdens ordinarie kariespreventionsprogram med ett utökat program där fluorlackning och extra informationsinsatser till vårdnadshavare ingick. Det utökade programmet visade sig ge marginell förbättring och forskargruppen bedömde att Folktandvårdens ordinarie preventionsprogram där föräldrar får lära sig att borsta sina barns tänder med fluortandkräm är rätt väg att gå för att förbättra tandhälsan i dessa områden.

Från projektet har man fått nya insikter som har publicerats i flera artiklar och i avhandlingen ”Stop caries Stockholm: a caries-prevention program for children living in multicultural areas with low socioeconomic status” av Maria Anderson, övertandläkare på Folktandvårdens Eastmaninstitutets avdelning för pedodonti.

Nyligen publicerades ytterligare en artikel där forskargruppen gjort en ekonomisk utvärdering av programmet

– Vi såg att vi inte kunde få ner kariesförekomsten ytterligare hos barnen i vårdbehovsområde 3 och 4 genom att som tillägg till preventionsprogrammet fluorlacka barnen och informera föräldrarna varje halvår från 1 till 3 års ålder, säger övertandläkare Maria Anderson som ansvarat för studien.

Har analyserat kostnader

Forskargruppen har gjort en ekonomisk utvärdering av programmet. De har tittat på kostnaderna för det utökade vårdprogrammet och jämfört det med Folktandvårdens ordinarie kariespreventionsprogram.

De kunde se att tandvårdskostnaderna för det utökade programmet var 96 euro per barn för det utökade programmet och 70 euro per barn för standardprogrammet. I den vidare kostnadsanalysen har hänsyn tagits till andra kostnader till följd av karies när barnen var mellan 1 och 3 år gamla.

Vidare satte de i analysen också ett pris för föräldrarnas tid i samband med tandvårdsbesöken. De kunde se att kostnaden per sparad karierad, fylld eller extraherad tandyta blev 281 euro ur ett tandvårdsperspektiv. Om de tog med kostnaden för föräldrarnas tid blev motsvarande kostnad 469 Euro. Detta anses vara en hög kostnad.

Slutsatsen blev således att inte det utökade programmet var kostnadseffektivt och bättre alternativa metoder behöver utvärderas.

– I artikeln diskuterar vi också kring alternativa metoder för kariesprevention som skulle kunna vara effektiva i vårdbehovsområde 3 och 4. Det gäller att använda tillgängliga resurser på rätt sätt och vi behöver fortfarande hitta nya sätt för en förbättrad och jämlik tandhälsa, säger Maria Anderson.

De som har skrivit artikeln är:

  • Maria Anderson, medicine doktor och övertandläkare på Eastmaninstitutet Pedodonti
  • Thomas Davidson, docent inom ämnet Utvärdering och hälsoekonomi, universitetsrektor på Linköpings Universitet
  • Göran Dahllöf, professor i pedodonti vid Karolinska Institutet
  • Margaret Grindefjord, odontologie doktor, övertandläkare och klinikchef på Eastmaninstitutet Pedodonti

*En euro är idag värd 10,48 svenska kronor.

Källa: Folktandvården Stockholm