Patienters upplevelse av privattandläkarna alternativt folktandvården

STUDIE

I korthet visade studien att folktandvårdens patienter hade ett mer ojämnt besöksmönster - inte besökt tandvården med samma tidsintervall som patienterna inom privattandvården. De var mindre nöjda med behandlingen och betalade sammanlagt lägre arvode jämfört med patienterna i den privata sektorn. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan privata och offentliga besökare när det gäller kön eller civilstånd. Patienterna hos folktandvården hade dock en betydligt lägre utbildningsnivå och en större andel av dem föddes utanför Sverige.

En forskargrupp har, under en 20 års period (1992-2012), undersökt patienternas upplevelser och åsikter om den tandvård de har fått över tid från 50–70 års ålder i Sverige. Patienterna fanns inom både privat-och folktandvården. Studien bestod av enkätundersökningar som upprepades vart femte år.

Som helhet var de flesta patienterna nöjda med sin tandvård – både offentliga och privata kliniker. Privat-och  Folktandvården spelar något olika roller i samhället och som konkurrenter kan de driva kvalitetsutvecklingen framåt. Det framgår av den aktuella studien att de två sektorerna kompletterar varandra.

Källa: Raimo Pälvärinne, Dowen Birkhed, Birger Forsberg and Eeva Widström

Taggar
STUDIE