Risker med användning av Ibuprofen vid Covid-19 infektion

Smärtstillande preparat

Inom odontologin, och bland allmänheten, är smärtstillande preparat i form av Ibuprofen (NSAID-preparat) mycket vanligt förekommande.
Några studier, som varnat för behandling av coronasjuka patienter med dessa preparat, har väckt mycket uppmärksamhet och gett upphov till osäkerhet vid användningen. Forskarna anför hypotesen, att preparaten skulle kunna medföra försvårad andning för coronasjuka patienter och därmed allvarligt försämra sjukdomstillståndet.

Svagheten i studierna är, att de presenterade resultaten är alla baserade på djurstudier och in vitro studier, vilka sannolikt inte är direkt överförbara till människa.

En artikel i Norska Tannlegetidende redogör utförligt för bakgrunden till larmet om smärtstillande preparat och författarna konkluderar, att den varning som WHO publicerade via sociala medier var förhastad och dåligt underbyggd. Faktaunderlaget baserades enbart på laboratorie- och djurstudier, och inte på några humandata.

Källa: Norska Tannlegetidende