Säker vård är personcentrerad, evidensbaserad och ett teamarbete

Patientsäkerhet

Personcentrerad och evidensbaserad vård, ett fungerande teamarbete, informatik och förbättringskunskap är det som krävs för en god och patientsäker vård. Det kommer Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet fram till i sin nya skrift "Säker vård". Man har tidigare gemensamt beskrivit kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap och har nu kartlagt kärnkompetensen säker vård.

– Det är förstås inte bara sjuksköterskor och läkare som behöver samarbeta i det dagliga arbetet kring patienten för att vården ska bli säker, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets nya ordförande, som ingått i arbetsgruppen. Alla professioner som möter patienter måste samarbeta för att vi ska uppnå en säker vård, fortsätter han.

Projektet ”Kärnkompetenser för god och säker vård” har därför utvidgats och den nyutkomna rapporten är resultatet av ett brett samarbete mellan Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund.

Rapporten lanseras tisdagen den 5 juli kl 11.00-12.00 i Almedalen i samband med seminariet ”Vi vill inte skada patienterna – vad behöver vi kunna?”

– Vi hoppas att ”Säker vård” ska fungera som en startpunkt och katalysator för planering av utbildningar och fortbildning när det gäller patientsäkerhet. Dokumentet är en del av våra respektive föreningars kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, säger Torie Palm Ernsäter, sakkunnig kvalitet- och vårdutveckling på Svensk sjuksköterskeförening. Texten beskriver vad kärnkompetensen säker vård innebär i såväl vårdarbetet som i utbildningssammanhang, från teorier och modeller, till praktisk tillämpning och förväntade läranderesultat, avslutar hon.

 

Skrift som på ett tillgängligt sätt beskriver vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård och har utarbetats i brett samarbete mellan Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas Riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund.
För att kunna ge god och säker vård behöver vårdens professioner sex viktiga
kärnkompetenser. Förutom kärnkompetensen säker vård i sig, utgörs de av personcentrerad vård, teamarbete, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och informatik.
De är alla inbördes beroende av varandra. Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har tidigare beskrivit kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap. Här beskriver vi nu kärnkompetensensäker vård.

Skrift: SÄKER VÅRD – en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner >>

 

Källa: Svenska Läkaresällskapet

 

Mer information
Torie Palm Ernsäter, 08-412 24 23, 070-622 24 35, torie.ernsater@swenurse.se

Pelle Gustafson, överläkare, SLS kommitté för säker vård, 08-551 010 94, 0739-62 11 03, Pelle.Gustafson@lof.se

 

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; den hålls nästa gång 2017. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se