Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Klinik & Vetenskap

STUDIE

15 januari 2019

Tandvården – en plats för upptäckt av sexuella övergrepp

Att sitta i en tandläkarstol kan väcka starka minnen för de som en gång utsatts för sexuella övergrepp. Bara att överlåta åt tandläkaren att undersöka munhälsan kan påminna om de sexuella kränkningar patienten en gång varit med om. Det visar en pågående studie vid Malmö universitet.

—Jag har länge forskat om kronisk ansiktssmärta och bland dessa patienter, visar forskning, att det finns en överrepresentation att ha utsatts för sexuella övergrepp och andra övergrepp, säger Eva Wolf, övertandläkare och docent i endodonti vid Odontologiska fakulteten på Malmö universitet.

Försämrad hälsa och munhälsa

—Studier visar även att människor som utsatts för sexuella övergrepp oftare har försämrad hälsa och munhälsa, har större risk för missbruk och för tidig död, säger Eva Wolf.
—Man ska komma ihåg att detta är människor som ofta känner skam och skuld över vad de utsatts för och att de inte vill eller kan berätta vad de varit med om.
Även bland patienter med tandvårdsrädsla finns en överrepresentation för att ha utsatts för övergrepp.
—Vi vet att personer som utsatts för övergrepp och personer med tandläkarskräck ofta uteblir, ringer återbud i sista stund och ibland lämnar behandlingsrummet. Man vet också att minnet av övergreppet kan yttra sig som kroppsliga uttryck.

I den nu pågående studien ingår 13 personer som alla har utsatts för sexuella övergrepp och som har erfarenhet att dessa minnen visat sig vid besök i tandvården. Eva Wolf utgår från tre huvudfrågor. Kan du berätta så detaljerat som möjligt om ett eller flera besök i tandvården när du blir påmind om övergreppet? Hur upplever du att din munhälsa påverkats av övergreppet? Hur har din allmänna hälsa och livet i övrigt påverkats av övergreppet?

Upplever maktlöshet

Wolf menar att hon egentligen enbart börjat analysera svaren på den första frågan där hon kan se vissa tendenser.
—Att sätta sig i en behandlingsstol är att underkasta sig vad tandläkaren anser att man bör göra i munnen. De jag intervjuat upplever ofta samma maktlöshet som i den tidigare övergreppssituationen. De påminns inte bara om övergreppet utan vissa upplever till och med att övergreppet upprepas. Det kan vara en anledning till att de flyr eller vill undvika att komma till tandläkaren. Vi vet sannolikt mer när studierna är helt klara.

Behövs en självinsikt hos tandvården

Eva Wolf menar att tandvården generellt har bra rutiner för personer med tandläkarskräck. Däremot, menar hon, krävs eventuellt ytterligare något för denna grupp så att tandvårdsbesöket inte bidrar till traumat. Det finns ett nationellt fokus på arbete mot våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid tillsammans med Socialstyrelsen har precis avslutat ett regeringsuppdrag under 2016-2018 med att ge nationellt och regionalt kompetensstöd. Numer har Folktandvården i Skåne också antagit och utvecklat möjligheten för tandvårdspersonal att ställa frågor om övergrepp.
— När det gäller just patienter som utsatts för sexuella övergrepp tror jag det behövs en självinsikt och kritisk granskning av hur tandvården fungerar, säger Eva Wolf. Det kan handla om maktförskjutning att låta patienten uppleva kontroll. Man måste också sannolikt vara väldigt noga med att inte överträda patientens gränser.

Den tvärvetenskapliga studien, där både filosofiska och psykologiska aspekter ska tas till vara, går nu vidare genom fördjupade analyser av också de andra frågorna. Två masterstudentgrupper vid Odontologiska fakulteten har också visat intresse för att de vill använda delar av det insamlade materialet för att studera munhälsa och omhändertagande.

Mer information:
Eva Wolf

universitetslektor/övertandläkare

Eva Wolf arbetar med endodonti Forskning: långvarig smärta

Tandvården som arena för upptäckt av sexuella övergrepp

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

– 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

– 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

– 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev