Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Personalbrist

3 december 2012

Högskoleverket befarar brist på tandläkare

Rapport 29 nov 2012:
Högskoleverket bekräftar nu det Dental24 under flera år har uppmärksammat baserat på statistik och olika utredningar:

Det finns en risk för framtida brist på bland annat tandläkare om antalet nybörjare på dessa utbildningar inte ökar. För tandläkare skulle det behövas fler utbildningsplatser för att minska den befarade bristen. Detta gäller till viss del även läkarna, där Sverige sedan flera år inte är självförsörjande utan behöver lita till ett invandringsöverskott av läkare med utländsk utbildning.

Tandläkare tillhör en grupp för vilka beräkningarna tydligt pekar mot framtida brist på nyexaminerade. Det här är alltså utbildningar som skulle behöva växa för att undvika att det blir brist på den framtida arbetsmarknaden.

Både tillgång och efterfrågan på tandläkare är svår att bedöma. Tillgången är svårbedömd därför att det finns en stor rörlighet över gränserna. Det gäller både dem som utbildar sig i Sverige och eta­blerar sig utomlands och personer med utländsk ut­bildning som etablerar sig i Sverige. Efterfrågan är svårbedömd bland annat därför att den är starkt be­roende av utvecklingen av behandlingsmetoder och graden av statliga subventioner på tandvårdsområdet.

Från läsåret 2006/07 till 2012/13 har antalet ny­börjarplatser på tandläkarutbildningen utökats med drygt 100. I budgetpropositionen för 2013 aviseras en ytterligare utbyggnad om knappt 30 nybörjarplat­ser till och med 2015 vilket enligt rapporten inte täcker behovet.

Sverige inte självförsörjande på tandläkare

Platsutbyggnaden de senaste åren har ännu inte lett till att Sverige är självförsörjande. Behovet av tandläkare förväntas öka i takt med att befolkningen ökar. Stora pensionsavgångar väntas också, nära sex av tio i tandläkarkåren är 50 år eller äldre. Det år­liga rekryteringsbehovet beräknas ligga på i genom­snitt 350 fram till 2024, vilket är ungefär 80 personer fler tandläkare än det antal som årligen kommer att examineras från det svenska utbildningsväsendet till dess.

I beräkningen ingår ett antagande om ett årligt in­vandringsöverskott av personer med utländsk tand­läkarutbildning under hela perioden fram till 2030. Under det närmaste decenniet kommer en del av be­hovet av nyrekrytering att behöva tillgodoses på detta något osäkra sätt.

Befarad brist

Antalet förvärvsarbetande med tandläkarutbildning är cirka 8 600 (källa saknas). Drygt hälften av dem driver en egen praktik eller är anställda på privata praktiker. Kvin­norna är i dag i klar majoritet på tandläkarutbild­ningen och 2030 beräknas nästan två av tre förvärvs­arbetande med denna utbildning vara kvinnor.

Enligt arbetsgivarnas bedömning är det, och har under många år varit, brist på yrkeserfarna tandlä­kare i hela landet medan bilden är mer splittrad vad gäller situationen för de nyexaminerade. Stora pen­sionsavgångar är att vänta inom tandläkarkåren. I övrigt är den framtida tillgången på tandläkare svår att bedöma då det finns en stor rörlighet över lan­dets gränser. I beräkningarna antas något fler ut­bildade tandläkare flytta till än från Sverige under prognosperioden.

Under dessa förutsättningar och trots utbyggnad av utbildningen under senare år, inklusive utbygg­naden som aviserats i budgetpropositionen för 2013, beräknas tillgången på tandläkare minska med cirka 10 procent fram till 2030. Under samma tid beräknas efterfrågan ligga kvar på ungefär samma nivå som i dag. Den framtida efterfrågan på tandläkare är dock svår att förutsäga då den delvis beror på politiska be­slut kring finansieringen av tandvårdskostnaderna.

Detta är några av resultaten i de beräkningar av den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskottet av utbildade från högskolan som Prognosinstitutet vid Statistiska centralbyrån (SCB) har utfört på uppdrag av Högskoleverket. Rapporten är en redovisning av det uppdrag som regeringen har gett Högskoleverket att informera universitet och högskolor samt blivande studenter om arbetsmarknadens framtida behov i relation till utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå.

Källa:
Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden: Ett planeringsunderlag inför läsåret 2013/2014

/Dental24

Ref.

Dental24s blogg för delade meningar den 11 november 2012

Vem skall ta hand om Hägglunds och Björklunds tänder när de blir gamla?

I dagarna har regeringen beslutat att tandläkarutbildningen skall byggas ut med 29 nya utbildningsplatser. Men räcker det? Hur ser kalkylen ut?

Varje år de närmaste åren minskar antalet aktiva tandläkare med ca 300. Om fem år beräknas antalet tandläkare vara 5 700 mot nuvarande 7 200. Varje år går det ut ca 200 tandhygienister men det kan knappast ersätta alla tandläkare som går i pension inom kort. Idag är drygt 20% av alla tandläkare utbildade utomlands. Frågan är om vi kan räkna med en import av odontologisk kompetens även i framtiden?

Per Ahlberg /Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje månad.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 10 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev